Now showing items 1-6 of 6

 • Acidobazické chování roztoků karboxymethylcelulózy 

  Teslíková, Ivana
  Tato práce se zabývá studiem acidobazického chování roztoků sodné soli karboxymethylcelulózy (CMC-Na). Acidobazické chování karboxymethylcelulózy bylo studováno pomocí acidimetrických titrací roztoků CMC-Na s potenciometrickou ...
 • Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu 

  Mikolášová, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí mezi kyselinou hyaluronovou a bílkovinou albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, konduktivity, viskozity, turbidity a reometrie. Interakce ...
 • Dlouhodobý vliv nízko-hořlavých elektrolytů na záporné elektrody 

  Valoušek, Michal
  Diplomová práce se zabývá studiem vlivu nízko-hořlavých elektrolytů na záporné elektrody. V práci jsou popsány materiály používající se v lithium-iontových bateriích a funkce jednotlivých komponent. Nachází se zde i popis ...
 • Hořlavost aprotických elektrolytů pro lithiové systémy 

  Máca, Josef
  Předkládaná práce se zabývá studiem hořlavosti aprotických elektrolytů a měření bodu vzplanutí. Stanovení bodu vzplanutí v závislosti na směsi rozpouštědel a přítomnosti nanočástic v elektrolytu pro lithiové systémy. Také ...
 • Použití konduktometrické metody pro měření vodivosti korozní vrstvy olověných slitin 

  Neoral, Jiří
  Olověné akumulátory jsou nejstarším a nejpoužívanějším typem sekundárních článků. Jejich nejčastějším použitím je coby zdroj energie startéru u automobilů. Pro nové aplikace jako je použití v hybridních elektrických vozidlech ...
 • Vliv iontových kapalin na funkční části lithium - iontových akumulátorů 

  Meščánková, Veronika
  Táto práca sa zaoberá iónovými kvapalinami, ich vodivosťou a pôsobením na elektródové materiály, separátory a prúdový kolektor. Teoretická časť je zameraná na vlastnosti iónových kvapalín, Li-ion akumulátory, koróziu, ...