Now showing items 1-16 of 16

 • Cena stavební zakázky z pohledu zhotovitele 

  Hykolli, Nikolas
  Předmětem bakalářské práce je změna cenové úrovně nabídkového rozpočtu u stavebního díla Mateřské školy, která je součást výstavby souboru Panorama nad přehradou v Brně. Teoretická část řeší cenovou tvorbu u stavebních ...
 • Design přívěsného kompresoru 

  Krakovský, Jakub
  Cílem diplomové práce je design přívěsného kompresoru určeného pro manuální práci. Součástí práce je zpracování analýzy, zabývající se historií a současnými trendy v používání kompresorů. Druhá část práce obsahuje samotné ...
 • Dopad novely zákona o veřejných zakázkách na stavební zakázky 

  Krejza, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek pojednává o praktických dopadech novely zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., shrnuje hlavní důvody, které iniciovaly vydání novely zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a upozorňuje na reálné ...
 • Faktory ovlivňující ceny stavebních prací ve vybraných oblastech ČR 

  Jonášová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je stanovení faktorů ovlivňujících cenu stavebních prací. Stanovení faktorů je dosaženo pomocí průzkumu u stavebních firem, které budou faktory označovat a hodnotit. V závěru práce je porovnání ...
 • Metoda Design-Build a její použití pro zadávání v ČR 

  Paníček, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek metodou Design-Build. První část je zaměřena na popis jednotlivých zadávacích metod a jejich výhod a nevýhod. Dále jsou zde porovnány základní druhy smluvních ...
 • Ocenění inženýrského díla 

  Tučková, Věra
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout strukturování a postup ocenění inženýrského díla v etapě investiční přípravy. V práci jsou uvedeny způsoby oceňování v ČR, návrh postupu ocenění inženýrského díla, podle něhož bude ...
 • Ocenění stavebního díla v ČR a na Ukrajině 

  Shashko, Maryna
  Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a na Ukrajině. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek na Ukrajině. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek ...
 • Ocenění výstavby budov v Rusku 

  Zlobina, Daria
  Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a v Rusku. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek v Rusku. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek ...
 • Porovnání směrných a kalkulovaných cen stavebních prací 

  Krátká, Taťána
  Cílem této práce bude porovnání směrných a kalkulovaných cen vybraných položek pro rodinný dům. Práce bude rozdělena do dvou částí. V teoretické části budou vysvětleny pojmy týkající se problematiky této práce a v praktické ...
 • Reálné rozdělení nemovitosti - zemědělské usedlosti 

  Šťastný, Petr
  Diplomová práce na téma „Reálné rozdělení nemovitosti – zemědělské usedlosti“ se zabývá reálným rozdělením konkrétní zemědělské usedlosti v obci XXX, okres Olomouc. Na základě provedeného místního šetření a po prostudování ...
 • Rekonstrukce domu na p.č.47 v obci Slavkov u Brna 

  Kukučka, Lukáš
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh kompletnej rekonštrukcie a modernizácie existujúceho objektu rodinného domu v centre mesta Slavkov u Brna. Existujúci objekt sa nachádza v radovej zástavbe na ulici Husova. Nový ...
 • Režim přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví 

  Balášová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového režimu daně z přidané hodnoty, a to přenesením daňové povinnosti ve stavebnictví. Popisuje základní principy a teoretická východiska, která jsou dále použita k řešení ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení průmyslového objektu v Jaroměři 

  Schreiber, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie stavebních úprav na objektu s podnikatelským záměrem v Jaroměři. Obsahem práce je především zpracovaný technologický předpis. Pro etapu stavebních úprav zastřešení objektu je ...
 • Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce a podniku jako celku 

  Průchová, Lucie
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku stavební zakázky, na zdroje financování, průběh financování a členění nákladů. Cílem práce je porovnání způsobů fakturací na konkrétní stavební zakázce a ...
 • Stavební úpravy rodinného domu v Netřebech 

  Plíhalová, Kateřina
  Bakalářská práce řeší stavební úpravy rodinného domu. Vychází se zde z přání majitele. Ten by rád v budoucnu realizoval podobný projekt. Práce je zaměřena na vestavbu podkrovního prostoru v hospodářské části objektu, která ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Štambacherová, Gabriela
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou Štambacher, s.r.o., která se zabývá instalatérskými pracemi. Práce obsahuje popis současného stavu a následně návrhy řešení, které by v optimálním případě měly ...