Now showing items 1-20 of 25

 • Dálniční most přes silnici II/464 

  Zalubel, Tomáš
  Diplomová práca rieši podrobný návrh diaľničného mosta z predpjatého betónu medzi mestami Brno a Ostrava. Konštrukcia je spojitá o troch poliach. Vnútorné sily boli prebraté to statického programu SCIA Enegineer. Posudok ...
 • Komorový most 

  Vostal, Lukáš
  Zadáním této diplomové práce je návrh předpjaté komorové mostní konstrukce o více polích. Jsou navrženy dvě varianty řešení a pro detailnější zpracování byla vybrána varianta komorového mostu. Délka nosné konstrukce je 212 ...
 • Lávka pro pěší a cyklisty v Lošticích 

  Sochorec, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Třebůvku v obci Loštice na místě stávající lávky. Konstrukční systém je navržen ve dvou alternativách a ...
 • Modelování a statická analýza stropní konstrukce v programu ANSYS. 

  Obršlík, Petr
  Diplomová práce se zabývá především modelováním a statickou analýzou stropní konstrukce v klasickém prostředí programu ANSYS. Úvodní část je zaměřena na ověření správnosti modelu nejvíce namáhané části konstrukce s jednoduchým ...
 • Most na dálnici D1 přes silnici a potok 

  Surovcová, Monika
  Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Přerov – Lipník v katastrálním území Osek nad Bečvou. Most slouží k překonání silnici III/43612 v km 93,550, potoku Lubeň a polní cesty. Ze tří variant řešení je vybrána ...
 • Most na obchvatu Banské Bystrice 

  Nemrava, Jiří
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce mostu. Práce se věnuje posouzení konstrukce podle mezních stavů. Zahrnuje časovou analýzu konstrukce a podrobné řešení vlivu výstavby na jeho návrh.
 • Most na rampě 

  Páteček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce mostu na rampě. Mostní konstrukce je součástí mimoúrovňové křižovatky, které připojuje rychlostní silnici R35 na dálnici D1. Byly vypracovány tři studie. Most ...
 • Most na rampě v Brně 

  Vančura, Lukáš
  Tématem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce mostu silniční komunikace, který je půdorysně zakřivený o velice malém poloměru. Mostní objekt je součástí mimoúrovňové křižovatky v Brně. Jsou navrženy dvě ...
 • Most na silnici I/38 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem přemostění údolí na silnici I/38 v části obchvatu obce Havlíčkův Brod. Práce zahrnuje studii přemostění daného území. Ze tří variant byl vybrán k podrobnému posouzení dvoutrámový nosník o ...
 • Most přes dálnici 

  Vaculíková, Klára
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1, která je zakřivená výškovým obloukem. Z navržených variant je dále podrobně zpracována varianta jednotrámové spojité konstrukce o třech ...
 • Most přes Lochkovské údolí 

  Zvolánek, Lukáš
  Tématem diplomové práce je podrobný návrh nosné konstrukce vybrané varianty mostu. Most převádí rychlostní komunikaci přes Lochkovské údolí. Nosná konstrukce je tvořena spojitým jednokomorovým nosníkem o šesti polích s ...
 • Most přes potok a místní komunikaci 

  Kučerová, Miroslava
  Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Frýdek-Místek - Mosty u Jablunkova. Most slouží k překonání místní komunikace a Malého javorového potoka. Ze tří variant řešení je vybrána dodatečně předpjatá dvoutrámová ...
 • Most přes potok Živný 

  Sekanina, Josef
  Práce se zabývá navržením silničního mostu přes potok Živný, železniční trať a plánovanou silnici II. třídy mezi obcemi Běleč a Husinec. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž byla pro podrobnou analýzu vybrána ...
 • Mostní provizórium pro pěší a cyklistickou dopravu z materiálů vyšších pevností 

  Bártů, Adam
  Obsah diplomové práce spočívá v návrhu zvětšení rozpětí ocelové Modulární lávky ML36 pro pěší a cyklisty. Cílem je zachovat co největší počet prvků původní konstrukce. V rámci práce jsou porovnány celkem tři varianty, ...
 • Návrh a posouzení zastřešení rekreačního objektu 

  Florek, Jozef
  Predmetom bakalárskej práce je navrhnutie a posúdenie zastrešenia prístavby k hotelovému objektu. Práca rieši tri rozličné varianty strešných konštrukcií. Pre každý variant je navrhnutá geometria a zaťaženie, na základe ...
 • Návrh lávky přes vlečku 

  Mertová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je návrh nové lávky pro pěší vedoucí přes vlečku namísto stávajícího železobetonového nadchodu v areálu cementárny v Mokré u Brna. Lávka slouží k převedení pěší dopravy přes zmíněnou železniční ...
 • Návrh mostní konstrukce dálničního mostu 

  Luberová, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je návrh nové nosné mostní konstrukce v Prešovském kraji, okrese Levoča na území Slovenské republiky. Objekt se nachází na dálnici D 26,5/120, na 13,499 795 kilometru a přemosťuje komunikaci ...
 • Návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu 

  Odvárka, Miroslav
  Tato diplomová práce řeší návrh mostu na silnici I/58 přes vodoteč a polní cestu. Hlavní náplní je návrh a výpočet spojité mostní konstrukce o dvou polích. Při návrhu mostu jsem vycházel z českých a evropských norem především ...
 • Návrh silničního spřaženého mostu na obchvatu Bytomi 

  Uhl, Milan
  Úkolem diplomové práce bude návrh spřaženého mostu o čtyřech polích. Diplomant prověří dvě varianty návrhu – konstrukci spojitou a konstrukci o čtyřech prostých polích.
 • Projekt budovy na Václavském náměstí 

  Moc, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných prvků železobetonové prostorové konstrukce obchodního domu z vyztuženého betonu a předpjatého betonu. Vnitřní síly jsou počítány softwarem SCIA ENGINEER. Předpjatý prvek je počítán ...