Now showing items 1-20 of 41

 • Administrative building with low energy footprint 

  Slepánek, František
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku administrativních budov. V práci je pojednáno o tom zda-li i administrativní budova může být úsporná a mít co nejmenší dopad na životní prostředí, šetrnou spotřebou elektrické ...
 • Bezdrátové OBDII-Bluetooth rozhraní 

  Bezdíček, Jan
  Cílem práce bylo navrhnout OBDII rozhraní komunikující s počítačem pomocí technologie Bluetooth. Vyrobené zařízení umožňuje bezdrátově diagnostikovat vozidla vybavená konektorem OBDII využívající libovolný, ze všech pěti ...
 • Bezdrátový přenos diagnostických dat z automobilu 

  Tuchyňa, Juraj
  Cieľom tejto práce je teoretická analýza používaných protokolov v súčasnom štandarde motorových vozidiel OBD II. Taktiež spracovanie diagnostických dát a ich následná interpretácia. V rámci práce navrhneme zariadenie pre ...
 • The control unit of the door system for public transport 

  Jablončík, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The topic of this project is design a control unit of the door systems for public transport. The control unit is designed by using modern components. Their availability should be not less than ten years. The unit is ...
 • Diagnostika dat v moderních řídících jednotkách motorů 

  Hájek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí diagnostického rozhraní automobilových řídících jednotek motorů řady EDC. Diagnostické rozhraní zajistí komunikaci mezi automobilem a počítačem prostřednictvím rozhraní ...
 • Elektronické řídicí jednotky pro závodní motory 

  Daniel, Petr
  Bakalářská práce se zabývá elektronickým řízením závodních motorů. Toto elektronické řízení vykonává programovatelná řídicí jednotka, která je mozkem veškerých elektronických operací v motoru. Nejprve je popsán princip ...
 • Elektronické systémy traktorů s výkonem motoru nad 80 kW 

  Schűssel, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá elektronickými systémy v současnosti vyráběných traktorů s výkonem nad 80 kW. Práce obsahuje základní přehled těchto systémů, seřazený podle jednotlivých funkčních uzlů traktoru. U všech ...
 • Laboratory Workbench for Educational Purposes 

  Ondrejček, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This work deals with the development and implementation of new laboratory device for laboratory exercises in electric drives. Reasons and requirements for this workbench are evaluated. In the next section a prototype design ...
 • Modernizace malosériové výrobní linky 

  Havlena, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem a modernizací ovládání výrobní linky pro malosériovou výrobu různých druhů plastových výrobků. Jako řídící jednotka bude využíván 8bitový mikrokontrolér ATmega128. Dále se zabývá návrhem ...
 • Možnosti automatizace měření 

  Ilichman, Ondřej
  Práce je zaměřena na možnosti automatizace měření, a to jak s využitím přístrojového, tak i programového vybavení. Snahy o objektivizaci procesů a vyloučení vlivu člověka na výsledek se stále častěji projevují také v oborech ...
 • Návrh automatického pohonu kostelních zvonů 

  Zajíc, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobou a otestováním univerzálního automatu pro pohon kostelních zvonů. V rešeršní části jsou shrnuty informace o zvonech, jejich použití a vlastnosti. Dále jsou analyzovány možnosti ...
 • Návrh hardwaru řídícího modulu pro autobusové klimatizace 

  Melichárek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hardwarovým a softwarovým řešení periferii pro řídící modul klimatizační jednotky pro spolčenost THERMO KING. Je zde uveden popis pro přístup periferie na sběrnici IIC, CAN a zobrazovací jednotku ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace Foxtrot pro víceúčelovou budovu 

  Račuch, Marek
  Bakalářská práce pojednává o problematice systémových elektroinstalací. Jsou zde rozebrány možnosti aplikací/realizací těchto systémových elektroinstalací, typy sběrnicových systémů a její topologie. Práce je členěna na ...
 • Numerický model řídicí jednotky spalovacího motoru 

  Křepelka, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení množství vstřikovaného paliva řídicí jednotkou. Model zadaného čtyřválcového motoru a výpočtový model řídicí jednotky byly sestaveny v simulačním softwaru Lotus Engine Simulation. ...
 • Optimalizace kombinovaného systému ohřevu TUV 

  Lebeda, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na optimalizaci kombinovanému systému ohřevu TUV z energetického hlediska. Úvodní část se zabývá obecnou problematikou termických solárních systémů s autonomním napájením z fotovoltaických panelů a ...
 • Reklamní LED RGB trubice s ovládací jednotkou 

  Frelich, Marek
  Tato práce se zabývá návrhem světelných LED RGB trubic, které je možné řídit pomocí asynchronní linky. Barvu svitu LED trubic lze řídit v několika jejich částech. Dále je navržena ovládací jednotka pro řízení LED trubic, ...
 • Řidicí systém domácnosti 

  Nekula, Vít
  Diplomová práce se zabývá navržením řídicího systému domácnosti, který pracuje jako decentralizované zařízení. Nejprve byl proveden stručný průzkum trhu v oblasti inteligentní elektroinstalace. Na základě získaných poznatků ...
 • Řídicí jednotka leteckého motoru - návrh hardware a základní desky 

  Dušek, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje návrh řídicí jednotky leteckého (BLDC) motoru. V textu jsou navrhnuty, prezentovány a porovnány možné metody bezsenzorového řízení, z nichž nejvhodnější je vybrána pro řízení motoru. Samotný ...
 • Řídicí jednotka montáže astronomického dalekohledu 

  Cagaš, Martin
  Tato práce rozebírá základní mechanismy a jejich implementaci při realizaci firmware řídicí jednotky montáže astronomického dalekohledu. Cílem je vytvořit samostatnou jednotku podporující potřebné funkce pro využití ve ...
 • Řídicí jednotka pro automobilové parkovací senzory 

  Otáhal, Jiří
  Tato práce se zabývá programováním řídící jednoty pro automobilové parkovací senzory v prostředí Matlab Simulink, návrhem schématu jednotky v programu Eagle na základně předešle verze, její výrobou a osazením.