Now showing items 1-20 of 56

 • Analýza a optimalizace nákladového plánu ve vybrané společnosti 

  Hrůzová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem nákladového plánu společnosti Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s r.o. za třetí kvartál vybraného nákladového střediska. Jsou popsány veškeré kalkulace a hotový nákladový plán ...
 • Analýza reportingu vybrané korporace a návrhy jeho zlepšení 

  Bolfová, Lucie
  Zaměření této diplomové práce se soustřeďuje na problematiku reportingu v podmínkách vybrané obchodní korporace, konkrétně ve společnosti ATS aplikované technické systémy s.r.o. Pro splnění svého účelu jsou zde nejprve ...
 • Analýza reportingu vybrané soukromoprávní korporace a návrhy jeho zlepšení 

  Hýsková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá reportingem a jeho analýzou ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Pro splnění účelu práce je nejdříve věnována pozornost teoretic-kým východiskům daného tématu. Dále jsou v práci provedeny ...
 • Aplikace pro ovládání pracoviště robotického ramene 

  Sedlák, Radek
  Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro vzdálené ovládání pracoviště robotického ramene na FIT VUT v Brně. Aplikace je vytvořena v jazyce C/C++ s využitím knihovny Qt. V práci jsou nejprve shrnuty obecné metodiky návrhu ...
 • Approaches to Innovation Process Assessment: Complex Results from an Exploratory Investigation 

  Žižlavský, Ondřej (InTech, 2015-12-24)
  Managing innovation is vital for many enterprises to survive in the competitive and dynamic environment. Thus, decision-makers have always been involved into the challenge of finding the right performance measures for ...
 • The Balanced Scorecard: Innovative Performance Measurement and Management Control System 

  Žižlavský, Ondřej (Universidad Alberto Hurtado, 2014-10-09)
  The paper presents an overview of studies that have described the emergence of innovative performance measurement systems. It is dedicated to the issue of potential implementation of Balanced Scorecard as a strategic ...
 • Controlling ve stavebním podniku 

  Bartizal, Martin
  Předmětem diplomové práce je přispět k vylepšení controllingového systému ve stavebním podniku. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu, které by měli pozitivní vliv na hospodaření konkrétního ...
 • Controlling: studijní text 

  Žižlavský, Ondřej (CERM, 2014)
  Tento text je určen studentům předmětu Controlling navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management (N6208) oborů Podnikové finance a obchod (6208T090) a Účetnictví a finanční řízení podniku (6208T117) ...
 • Efektivní řízení nákladů ve firmě Bosch Diesel s.r.o. 

  Hromádková, Simona
  Diplomová práce se zabývá analýzou systému nákladového účetnictví firmy Bosch Diesel s.r.o. a obsahuje návrh opatření, která mohou vést ve firmě ke snižování nákladů.
 • Finanční controlling vybraného podniku 

  Mastný, Josef
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční controlling, jehož nejvýznamnější úlohou je zajištění platební schopnosti podniku. V první části jsou popsána teoretická východiska controllingu jako celku. Druhá část blíže specifikuje ...
 • Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Rusnok, Jakub
  Cílem práce je seznámení s tématem „Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele“ a poukázat na možnosti a průběh financování zakázky. Tato práce také řeší rizika, která mohou ovlivnit financování zakázky, a na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Faltusová, Lucie
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním rozhodováním v podniku. Na základě vybraných metod je provedena finanční analýza společnosti a obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnotový management a controlling 

  Šimeček, Petr
  Dizertační práce se zabývá možnostmi využití metod a nástrojů hodnotového managementu a controllingu ve zdravotnických zařízeních za účelem hospodárného, efektivního a účelného vynakládání disponibilních zdrojů těchto ...
 • Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 1 

  Vorel, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-04)
  A kvasiresonant DC - DC converter and its control circuits are proposed. The relations useful for design of the converter will be deduced in the part 2. The fundamental idea of the converter is the switching -on and -off ...
 • Kvasiresonant DC-DC Converter with Switching at Zero Current - Part 2 

  Vorel, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-06)
  A kvasiresonant DC - DC converter and its control circuits were proposed in the part 1 of the article. The relations useful for design of the converter will be deduced in this part 2. Relations and their numbers of the ...
 • Management Control of Innovative Activities: Research Results from Czech Manufacturing Industry 

  Žižlavský, Ondřej (Tomas Bata University in Zlín, 2015-04-23)
  The paper investigates how owners and/or managers are currently performing innovation activities and simultaneously managing performance and measures they are currently using to facilitate these dimensions. To achieve the ...
 • Manažerské účetnictví jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Matějková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na manažerské účetnictví, které slouží jako nástroj řízení nákladů ve stavebním podniku. První část mé práce obsahuje seznámení se základními pojmy, se kterými se můžeme setkat při využívání ...
 • Návrh elektrického ovládání malé disperzní jednotky na bázi řiditelného PLC 

  Morávek, Jan
  Tato diplomová práce shrnuje základní teoretické poznatky týkající se problematiky řízení malých vodních elektráren. Stručně vyjmenovává základní požadavky na řídící systém a uvádí přehled dostupných možností řízení. Hlavní ...
 • Návrh optimalizace modelu výpočtu nákladů pro inovovaný produkt 

  Dostálová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá optimalizací modelu výpočtu nákladů pro inovovaný produkt výrobního závodu v Brně, podniku AŽD Praha s. r. o. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného modelu výpočtu nákladů původní ...
 • Ovládání periférií webovým rozhraním systému s 8 bit. mikroprocesorem 

  Majerčík, Miloš
  Obsahem této diplomové práce je popis a realizace ovladače vybraných periferních zařízení pomocí procesorového modulu RabbitCore RCM3700 založeného na mikroprocesoru Rabbit 3000 s možností ovládání pomocí webového rozhraní. ...