Now showing items 1-20 of 25

 • Firemní kultura a její vliv na efektivitu práce ve společnosti Ikea Brno s.r.o 

  Logara, Vanja
  Diplomová práce se zaměřuje na identifikaci kulturních hodnot společnosti IKEA Brno ve srovnání s malou firmou Lino s.r.o. Výzkum probíhal na základě podrobné analýzy stavu společnosti a firemní kultury a následnými metodami ...
 • Multikulturní prostředí a organizační kultura ve vybrané společnosti 

  Šimeček, Oto
  Cílem této bakalářské práce je porovnat vliv místního kulturního prostředí na firemní kulturu v Turecku a České Republice ve firmě REHAU AG. Výzkum probíhal v pobočkách německé firmy REHAU AG v Moravské Třebové, České ...
 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Návrh a implementace podnikového intranetového systému 

  Štúň, Jaroslav
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou vnútropodnikového informačného systému pre firmu Hestego s.r.o. , za účelom zvýšenia kvality a efektivity vnútropodnikovej komunikácie, firemnej kultúry a informovanosti ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost Vinařství Ludwig, s.r.o. 

  Hájková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav podnikové etiky a kultury ve společnosti Vinařství Ludwig, s.r.o. a zpracovat návrh vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V první části práce jsou na základě literárních ...
 • Návrh komunikační strategie 

  Viktorin, Ondřej
  V návrhu komunikační strategie pro firmu OK Plast se v práci zabývám problémem týkající se firemní identity, jež zahrnuje všechny identifikační znaky, které pomáhají rozpoznávat určitý subjekt a odlišovat ho od jiných. ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců v obchodní společnosti 

  Kučera, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného motivačního systému společnosti MONING BRNO, s.r.o. Obsahuje návrhy na zlepšení motivačního systému společnosti, tak aby se zlepšila firemní kultura, motivace a spokojenost ...
 • Návrh strategie náborového procesu pro výrobní podniky 

  Špačková, Kristýna
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout doporučení v oblasti náborového procesu personální agentuře Randstad s.r.o. Bakalářská práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Hlavním nástrojem sběru dat bylo ...
 • Návrh zlepšení koncepce společenské odpovědnosti ve výrobní společnosti 

  Novotná, Pavla
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení úrovně CSR ve vybrané výrobní společnosti. Specifikuje jaká je úroveň CSR v dané společnosti, a využívá teoretických poznatků, které jsou ve výzkumu aplikovány v praxi. Obsahuje ...
 • Otázky firemní kultury ve stavebním podniku 

  Schenková, Kristýna
  Diplomová práce zkoumá otázky firemní kultury ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce. Cílem práce je vymezit nejdůležitější otázky firemní kultury ...
 • Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s. 

  Fábiková, Ľubomíra
  Diplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoretickej a z praktickej. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami problematiky podnikateľskej etiky. Druhá časť diplomovej práce je analýza súčasného ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Precheza,a.s. 

  Janáková, Monika
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. První část diplomové práce pojednává o teoretických východiscích problematiky „podnikatelská etika“. Druhou části diplomové práce je analýza současného ...
 • Příprava etického kodexu pro firmu XYZ, s.r.o. 

  Burian, Marek
  Diplomová práce analyzuje problémy, které se vyskytují v souvislosti s etickými aspekty podnikání v konkrétní společnosti. Jejím základem je vyhodnocení analýzy etického a sociálního prostředí ve společnosti. Na základě ...
 • Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti 

  Caklová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti ...
 • Řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí firmy Red Hat Czech, s.r.o. 

  Pagáčová, Iveta
  Diplomová práce zpracovává problematiku řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí IT společnosti. S ohledem na uvedené teoretické poznatky bude analyzována oblast řízení lidských zdrojů ve společnosti. Cílem práce ...
 • Specifika motivace pracovníků v pomáhající sféře 

  Mikeš, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá motivací pracovníků a výší jejich odměn v Dětském domově v Přerově a v Dětském domově v Hranicích na Moravě. Cílem této práce je celkové zlepšení výběrů a péče o pracovníky na základě navržených ...
 • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...
 • Stimulace pracovníků stavební firmy 

  Pantůčková, Martina
  ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci potřeb stimulace zaměstnanců stavební společnosti SKANSKA. Na základě zhodnocení stávající situace personální politiky ve stavební společnosti sleduje kritická místa ...
 • Typológia podnikovej kultúry na príklade vysokoškolského pracoviska 

  Kovaľová, Marcela; Kuchárová Mačkayová, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-12)
  Purpose of the article: This article deals with analysis of corporate culture by using an example of selected university department in Slovak republic. The corporate culture is very strong and powerful motivational (or ...
 • Týmová spolupráce a firemní kultura ve stavebnictví 

  Eckeltová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá týmovou spoluprací a firemní kulturou ve stavebnictví. Cílem práce je nejprve teoreticky vymezit téma týmové spolupráce a firemní kultury ve stavebnictví. Teoretická část poskytuje ucelený ...