Now showing items 1-20 of 38

 • Akustická analýza Mozartova efektu a jeho působení u pacientů s epilepsii 

  Zemánek, Václav
  Hudba obecně dokáže člověka vnitřně uklidnit. U Mozartovy hudby se dají účinky do- konce změřit. Vědci naměřily studentům poslouchající Mozartovu hudbu vyšší IQ, u pa- cientů s epilepsií je potlačována epileptiformní ...
 • Algoritmy bezsnímačového řízení synchronního motoru s permanentními magnety 

  Veselý, Libor
  V rámci disertační práce byly řešeny algoritmy bezsnímačového řízení pro synchronní motory s permanentními magnety. Pro odhad rychlosti a polohy rotoru v oblasti vyšších otáček byl testován algoritmus založený na struktuře ...
 • Aplikace statistické analýzy řeči pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Bijota, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním řečového signálu osob postižených Parkinsonovou nemocí za účelem vytvoření statistického vzorku řečových parametrů, pomocí něhož bude možno rozdělit zkoumané osoby na parkinsoniky ...
 • Automatická detekce grafoelementů v signálu EEG 

  Jančová, Ivana
  Tato práce se zabývá analýzou EEG, konkrétně detekcí grafoelementů. Cílem práce je popis metod vhodných k detekci grafoelementů a realizace dvou metod v programu MATLAB. V první části práce jsou popsány normální rytmy, ...
 • Bezsenzorové řízení rychlosti a polohy stejnosměrného kartáčového motoru malého výkonu 

  Svoboda, Jan
  Práce se zabývá bezsenzorovým řízením stejnosměrných kartáčových motorů malého výkonu, používaných v aktuátorech firmy Honeywell. V úvodu seznamuje s řízením stejnosměrných motorů a s používanými metodami snímání jejich ...
 • Consumer behavior changing: methods of evaluation 

  Gaile-Sarkane, Elīna; Andersone, Ieva (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009-06)
  The article is devoted to methods of analyses of consumer buying behavior as well as to evaluation of most important factors what influences consumer behavior. This research aims at investigations about the changes in ...
 • Correlation Analysis Of Freezing Of Gait And Speech Disorders In Parkinson’S Disease 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with the analysis of a relationship between freezing of gait (FOG) and hypokinetic dysarthria (HD) in Parkinson’s disease (PD). Experimental dataset consisted of 74 PD patients. We used freezing of gait ...
 • Determinanty mzdového vývoje v regionech České republiky 

  Brodová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou modelu, jenž vysvětluje vztahy mezi výší hrubé mzdy a zvolenými ekonomickými faktory v jednotlivých regionech České republiky. První část obsahuje vysvětlení termínů z ekonomické a ...
 • Extrakce texturních příznaků pro účely detekce glaukomového poškození 

  Daněk, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou analýzou fundus snímků sítnice pomocí texturní analýzy využívající Markovská náhodná pole. Cílem práce je nalézt vhodné texturní parametry, které by bylo možné využít pro ...
 • Identifikace faktorů výkonnosti podniku působícího v oboru ICT 

  Drábková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá nalezením a identifikací faktorů výkonnosti podniku prostřednictvím aplikace metod mezipodnikového srovnávání. Analyzován je podnik, působící na trhu informačních a komunikačních technologií a je ...
 • Kryptoanalýza pomocí neuronových sítí 

  Budík, Lukáš
  Tato práce se zabývá analýzou proudového postranního kanálu pomocí neuronové sítě. První část popisuje základy kryptografie a problematiku postranních kanálů. Ve druhé části je teoreticky popsána neuronová síť a korelační ...
 • Management stavebních investic regionů 

  Vaňková, Lucie
  Disertační práce se zabývá managementem stavebních investic regionů. Cílem práce je sledování výkonnosti regionů České republiky pomocí ukazatele hrubý domácí produkt, a investiční činností, která se v regionech odehrává. ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Molnárová, Dominika
  Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Matys, Jan
  Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti BPS Bicycle Industrial s.r.o. pomocí analýzy časových řad. Teoretická část popisuje finanční ukazatele, analýzy časových řad a regresní a korelační analýzu. ...
 • Posouzení ekonomické situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Trtková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické situace společnosti Niveko s.r.o. v letech 2011 až 2018. Teoretická část popisuje finanční ukazatele, časové řady, regresní a korelační analýzu. V analytické části jsou ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod 

  Šebestová, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní analýzy, korelační analýzy a finanční analýzy. V praktické části je ...
 • Posouzení finanční výkonnosti společnosti pomocí analýzy časových řad 

  Kalousková, Petra
  Diplomová práce se zabývá posouzením aktuální finanční situace společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. za pomoci analýzy časových řad. Teoretická část se zaměřuje na popis finančních ukazatelů, analýzy časových řad a ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí časových řad 

  Holtmanová, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením vybraných ukazatelů společnosti pomocí časových řad. Obsahuje teoretická stanoviska popisující problematiku časových řad, regresní analýzu a korelační analýzu. Praktická část se ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

  Johanides, Petr
  Diplomová práce se zabývá posouzením finanční a ekonomické situace akciové společnosti Composite Components. V první části práce jsou nejprve definována teoretická východiska práce zahrnující finanční, regresní a korelační ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí analýzy časových řad 

  Turisová, Alena
  Diplomová práce se zaobírá posouzením vybraných finančních ukazatelů výrobní společnosti X za účelem zhodnocení její výkonnosti a finanční situace. Na základě výstupů z provedených analýz za období let 2008 až 2015 a ...