Now showing items 1-20 of 116

 • Analýza příčin vzniku trhlin v ráfcích kol 

  Plundrák, David
  Diplomová práce hledá příčiny vzniku trhlin u ráfků jízdních kol v nejvíce zatěžovaných místech (v místech otvorů pro dráty). Z tohoto důvodu je v této práci uvedena napěťově deformační analýza jednoduchého modelu ráfku ...
 • Analýza rekonstrukce ploché střechy na objektu RD v Brně 

  Novotný, Miloslav; Šuhajda, Karel; Sobotka, Jindřich; Petříček, Tomáš; Gintar, Jan; Plachý, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  V článku je popsán problém rekonstrukce ploché střechy na objektu rodinného domu v Brně. Sklon střechy je přibližně 2,5%, hlavní hydroizolace byla provedena z asfaltových pásů. Požadavek stavebníka bylo střechu dodatečně ...
 • Analýza zařízení pro galvanizovny 

  Janda, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu jednotlivých galvanických zařízení, na operace a technologie v nich prováděné. Taktéž obsahuje popis řídicích systémů galvanických linek a seznam norem používaných v povrchových úpravách.
 • Antikorozní úpravy povrch elektromotoru 

  Vlčková, Irena
  Tato diplomová práce se zakládá na teorii ze semestrálního projektu „Praktický návrh produktivní antikorozní úpravy povrchu elektromotoru“ a jsou zde uvedeny proběhlé praktické zkoušky, měření a výsledky. Tuto práci píši ...
 • Biodegradabilní kovové materiály jako náhrady kostí 

  Panáková, Olga
  Tato práce je zaměřena na použití kovových materiálů jako náhrady kostí. Aby byly informace ucelené, musí zde být teoretický úvod skládající se z popsání vlastností kovů, zaměřené obzvlášť na korozi, metody hodnocení ...
 • Biodegradable Metal Materials for Bone Tissue Prothetics 

  Panáková, O. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper is focused on use of metal materials as a bone replacement. This paper also includes description of techniques of preparation, which involves selection of material and its procession. Furthermore there are stated ...
 • Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications 

  Březina, Matěj; Minda, Jozef; Doležal, Pavel; Krystýnová, Michaela; Fintová, Stanislava; Zapletal, Josef; Wasserbauer, Jaromír; Ptáček, Petr (MDPI AG, 2017-10-31)
  Magnesium and its alloys are modern lightweight materials applicable in a wide range of industrial fields from aerospace and automotive to biomedical applications. Its main advantages are a good strength to weight ratio ...
 • Charakterizace korozní odolnosti nikl-fosforových povlaků na hořčíkových slitinách 

  Kotland, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá korozní odolností nikl-fosforových povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuty současné znalosti o hořčíkových slitinách a bezproudé depozici Ni-P povlaků včetně reakcí při ...
 • Čistění olověných předmětů pomocí plazmatu 

  Bubnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce řeší problematiku aplikace nízkotlakého vodíkového a argon-vodíkového plazmatu na vrstvy korozních produktů olova. Existuje mnoho historických objektů, které vyžadují pečlivé odstranění korozních ...
 • Čistění povrchů archeologických nálezů pomocí plazmatu generovaného ve vodných roztocích 

  Tihonová, Jitka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na plazmatické ošetření vzorků historické keramiky s využitím nízkoteplotních elektrických výbojů ve vodných roztocích. Byly vybrány čtyři vzorky – dva z období Kultury lužických popelnicových ...
 • Diagnostika mostní konstrukce 

  Nápravník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technickým průzkumem dálničního mostu ev. č. D1-243 přes ulici Řípskou na okraji města Brna. Teoretická část práce obsahuje mostní názvosloví, prohlídky mostů, problematiku ...
 • Diagnostika železobetonového mostu 

  Rozbroj, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonového trámového mostu v obci Újezd u Brna. Cílem je provedení prohlídky mostu, pořízení kvalitní fotodokumentace vad a poruch, navržení a provedení diagnostického průzkumu ...
 • Druhy poškozování materiálů - I 

  Turková, Veronika
  Materiál zařízení výrobních jednotek je postupně poškozován. Cílem této bakalářské práce je popis mechanizmu některých nejčastějších druhů poškozování materiálu v procesním průmyslu, jejich způsob posuzování zkušebními ...
 • Elektrochemické korozní charakteristiky Mg-Zn systémů připravených metodou práškové metalurgie 

  Kotek, Jakub
  Diplomová práce se zabývá hodnocením elektrochemických korozních charakteristik Mg-Zn systémů připravených metodou práškové metalurgie v SBF roztoku. Hlavním cílem práce je analýza vlivu chemického složení, dosažené struktury ...
 • Eliminace degradačních procesů kovových tenkých vrstev 

  Danovič, Jakub
  Táto práca sa zaoberá problematikou tenkých vrstiev, ich chovaniu v určitých prostrediach a ochrane týchto vrstiev pred nežiaducimi degradačnými procesmi. Kovové tenké vrstvy vytvárame pomocou špeciálnych metód fyzikálnych ...
 • Fluoridové povlaky hořčíku připravované v taveninách 

  Drábiková, Juliána
  Táto práca sa zaoberá protikoróznou ochranou horčíkových zliatin AZ31, AZ61, AZ91 pomocou fluoridového konverzného povlaku pripraveného z taveniny Na[BF4]. V teoretickej časti sú popísané vlastnosti horčíkových zliatin, ...
 • Galvanické zinkování 

  Hamal, Jan
  Cílem této práce je rozbor a popis galvanického zinkování a na operace a technologie při něm užívané. V úvodu této práce je rozebrán princip koroze. Velká část této práce se zabývá fyzikálně-chemickými procesy probíhajícími ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 

  Hána, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ61 

  Kotek, Jakub
  Tato práce se zabývá hodnocením elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ61. K tomuto hodnocení elektrochemických charakteristik byla použita elektrochemická impedanční spektroskopie a potenciodynamická ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářených hořčíkových slitin typu Mg-Al-Zn 

  Slouková, Karolína
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit elektrochemické charakteristiky slitin hořčíku. Teoretická část se zabývá popisem vlastností hořčíku i jeho slitin a také jejich korozních charakteristik. V experimentální části jsou ...