Now showing items 1-13 of 13

 • Galvanické zinkování 

  Půček, František
  Cílem této práce je zpracování rešerše a celkový popis metody galvanického zinkování a technologií při ní používaných. Práce se velkou měrou věnuje korozi jako takové a způsobu jejího vzniku a šíření. Dále se klade velký ...
 • Galvanické zinkování 

  Hamal, Jan
  Cílem této práce je rozbor a popis galvanického zinkování a na operace a technologie při něm užívané. V úvodu této práce je rozebrán princip koroze. Velká část této práce se zabývá fyzikálně-chemickými procesy probíhajícími ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik tvářené hořčíkové slitiny AZ31 

  Hána, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou elektrochemické charakterizace tvářené hořčíkové slitiny AZ31, která byla vystavena koroznímu prostředí 0,1 moldm3 roztoku chloridu sodného. Pro vyhodnocení elektrochemických charakteristik ...
 • Korozní a chemická odolnost konverzních povlaků 

  Palková, Michaela
  Tato diplomová práce byla zaměřená na studium chemické a korozní odolnosti vybraných konverzních povlaků. V teoretické části byl proveden rozbor problematiky koroze a možností protikorozních ochran se zaměřením na konverzní ...
 • Korozní odolnost povrchových úprav polysiloxanovými nátěrovými systémy 

  Kulhanová, Veronika
  Vlivem atmosférického a chemického prostředí dochází u kovových výrobků obvykle k jejich koroznímu znehodnocování. Tato diplomová práce se zabývá způsobem ochrany kovů před korozí, především polysiloxanovými povlaky v ...
 • Korozní odolnost vybraných povrchových úprav ve vodném prostředí s obsahem chloridů 

  Kulhanová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením parametrů kvality vybraných povrchových úprav ocelového povrchu z hlediska ochrany proti korozi. K nejvýznamnějším parametrům patří tloušťka povlaku, přilnavost k podkladovému materiálu, ...
 • Mechanické a technologické vlastnosti duplexních ocelí v závislosti na hodnotě PREN 

  Nejedlý, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá korozivzdornými austeniticko-feritickými (duplexními) ocelemi a jejich mechanickými a technologickými vlastnostmi. První část práce je zaměřena na seznámení s těmito vysokolegovanými materiály. ...
 • Pasivace hořčíkových slitin 

  Krejčířová, Dana
  Práce se zabývá technologií povrchových úprav hořčíkových slitin. Základní poznatky z oboru koroze kovových materiálů, rozdělení koroze dle způsobu napadení, korozního prostředí aj. Výčet způsobů korozní ochrany. Problematika ...
 • Povrchová úprava kulového čepu 

  Plášil, Petr
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského navazujícího studia oboru M2I – K analyzuje možné způsoby povrchové ochrany kulového čepu a tím zvýšení jeho korozní odolnosti. Kulový čep je montovaný do několika druhů ...
 • Výroba, použití a vlastnosti duplexních austeniticko-feritických ocelí 

  Cunda, Ondřej
  Bakalářská práce je literární rešerší zaměřenou na duplexní austeniticko-feritické oceli. V práci je popsána struktura, chemické složení, výroba, mechanické, fyzikální a technologické vlastnosti. Součástí práce je přehled ...
 • Výroba, použití a vlastnosti niklových slitin 

  Kejha, Richard
  Práce předkládá literární rešerši s problematikou zaměřenou na průmyslové využívané niklové slitiny, zvláště pak na slitiny žáruvzdorné a žáropevné, V práci jsou ppsány základní tržní značky konstrukčních, žáropevných a ...
 • Vztah mezi stukturou a vlastnostmi litých niklových slitin 

  Smékalová, Jana
  Niklové superslitiny jsou vyvinuty pro prostředí, která vyžadují korozivzdornost, žáruvzdornost a žárupevnost materiálu. Používají se hlavně pro součásti leteckých turbínových motorů a spalovacích turbín. Účinnost těchto ...
 • Zinkové povlaky 

  Zdařil, Lubor
  Cílem této práce je popis koroze jako hlavního děje při znehodnocování materiálu a dále základních typů koroze. Poté je popsána možnost ochrany materiálu proti korozi použitím vhodné volby povrchové úpravy materiálu. Z ...