Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a optimalizace nákladů dřevostavby 

  Zvonař, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací nákladů dřevostavby ve stavebním podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy. V praktické části je stručně popsána analyzovaná dřevostavba včetně jejího ...
 • Analýza a porovnání dřevostaveb 

  Petláková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je porovnání nákladů na výstavbu srubů a rámových dřevostaveb a popis technologie jejich výstavby. První část práce je teoretická a zabývá se cenami, náklady a rozpočty, které ve stavebnictví ...
 • Analýza nákladů na opravy a údržbu tunelové střelnice v Brně 

  Holko, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá definovaním opráv a údržby stavebného objektu tunelovej strelnice v Brne, jej stavebne technickým posúdení a zhodnotením z hľadiska bezpečnosti, hygieny prostredia, požiarnej bezpečnosti a ekológie. ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu 

  Polanský, Dan
  Diplomová práce se zabývá optimálním výběrem skladby modernizace ploché střechy panelového domu z hlediska minimalizace nákladů v průběhu životního cyklu stavby. Na základě teoretických poznatků byl proveden návrh souvrství ...
 • Analýza opotřebení nástrojů při CNC obrábění diskovitých součástí 

  Malý, Michal
  Tato diplomová práce hodnotí dvě konkurenční břitové destičky při obrábění polotovarů diskovitého tvaru. V první části shrnuje teoretické poznatky o problematice soustružení, opotřebování břitových destiček a nákladové ...
 • Controlling ve stavebním podniku 

  Jančová, Edita
  Tématem této diplomové práce je controlling ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na řízení stavebního podniku, controlling a jeho nástroje. V praktické části je analyzován současný stav vybraného stavebního ...
 • Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla 

  Aigel, Petr
  Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního ...
 • Financování vybrané společnosti a jeho optimalizace - řízení nákladů 

  Eliáš, Jan
  Předmětem bakalářské práce je analyzování řízení nákladu ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Náplní teoretické části práce je vysvětlení problematiky, seznámení s klíčovými klíčové ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Lunaria 

  Dočekalová, Eva
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti konkrétního podniku. Úvodní část popisuje teoretická východiska, na která navazuje představení společnosti. S využitím metod finanční analýzy je zhodnocena finanční situace ...
 • Implementace metod projektového managementu při založení podniku 

  Slyshko, Iuliia
  Obsahem diplomové práce je zpracování návrhu založení společnosti s ručením omezeným pomoci metod projektového managementu. Návrh bude obsahovat zapracováný vzhled e-shopu, naprogramovanou hlavní stránku, čásové náklady, ...
 • Investiční náklady dřevostaveb 

  Lontrasová, Michaela
  Cílem této diplomové práce je porovnání nákladů na výstavbu různých konstrukčních systémů dřevostaveb. První část se zabývá historickými a současnými konstrukční systémy dřevostaveb a materiály, které jsou u těchto staveb ...
 • Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov 

  Výskala, Miloslav
  Disertační práce je zaměřena na modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. Řešením problému je nalezení alespoň jedné ekonomicky výhodné varianty. Základní metodou vyhodnocení ekonomické výhodnosti ...
 • Náklady a jejich vliv na řízení firmy 

  Trtílek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů, stanovením nákladových funkcí, hodnocením nákladů a vytvořením modelu nápravy problému. Srovnává teoretické poznatky se skutečností ve společnosti, specifikuje možnosti jejich ...
 • Návrh projektu zavedení aplikace LogMeIn Rescue ve vybrané firmě 

  Imrichová, Michaela Mária
  Predmetom bakalárskej práce je vytvorenie návrhu projektu s cieľom zavedenia aplikácie LogMeIn Rescue do servisnej podpory za účelom skvalitnenia služieb. Návrh je tvorený vo vybranom prostredí spoločnosti Thermo Fisher ...
 • Návrh projektu zavedení elektronického obchodu s využitím metodiky projektového managementu 

  Korček, František
  Diplomová práca sa zameriava na využitie metodiky projektového manažmentu pri návrhu projektu vo vybranom podniku. Špecifikuje teoretické východiská, ktoré sú kľúčové pre zostavenie projektového plánu, a aplikuje ich na ...
 • Návrh výroby RC modelů 

  Zeman, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem výroby pro přestavbu modelu na dálkové ovládání. Po úvodu je v druhé části proveden teoretický rozbor pojmů souvisejících s plánováním a analýzou výroby. Na tuto část navazuje kapitola věnovaná ...
 • Optimalizace podnikových nákladů na základě environmentálních principů 

  Zajíček, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci nákladů ve vybrané společnosti. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, která obsahují především analýzy vnitřního a vnějšího okolí společnosti a problematiku ...
 • Organizace a řízení stavební zakázky 

  Kovář, Jakub
  Téma mé bakalářské práce je organizace a vývoj stavební zakázky. V teoretické části je vysvětleno, co je to projektové řízení, je popsán životní cyklus stavby, stanovení ceny stavebního díla a jaké se využívají softwary. ...
 • Plánování projektu bezpečnostního systému s využitím technik projektového managementu 

  Korček, František
  Bakalárska práca sa zaoberá uplatnením techník projektového manažmentu pri plánovaní projektu vo vybranej firme. Popisuje, ktoré nástroje z teórie projektového manažmentu a sieťovej analýzy sú východiskami pre plánovanie ...
 • Režijní náklady v cenách stavebních prací 

  Redecha, Martin
  Předkládaná diplomová práce se problematikou režijních nákladů ve stavební firmě. V teoretické části popisuje řízení projektu, problematiku tvorby cen a kalkulací ve stavebnictví. V praktické části se provádí analýza řízení ...