Now showing items 1-20 of 33

 • Analysis of Machinability and Crack Occurrence of Steels 1.2363 and 1.2343ESR Machined by Die-Sinking EDM 

  Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Bednář, Josef; Zahradníček, Radim; Prokeš, Tomáš; Fries, Jiří (MDPI, 2020-04-19)
  Die-sinking electric discharge machining (EDM) is an indispensable technological operation, especially in the production of molds and all internal and external shapes and cavities. For this reason, the effect of machine ...
 • Analýza porušování kvazikřehkých materiálů za použití numerického modelování a akustické/elektromagnetické emise 

  Vodák, Ondřej
  Tato diplomová práce poskytuje přehled nedestruktivních testů betonu a podrobné informace týkající se akustické a elektromagnetické emise při monitorování porušování prostého betonu. Popisují se provedené zatěžovací zkoušky ...
 • Analýza signálů akustické a elektromagnetické emise 

  Boudný, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu signálů akustické a elektromagnetické emise. Tyto signály vznikají působením vnějšího napětí na materiál, které vyvolá plastickou deformaci a vznik trhlin. Spektrální analýzou je ...
 • A comparison of different types of probes for detecting electromanetic emission 

  Podshivalov, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with a comparison of different types of probes for detecting electromagnetic emission (EME). The matter of investigation is EME from a model which generates cracks of samples under load. This article ...
 • Diagnostika poruch a vad existujícího objektu 

  Niedoba, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem objektu občanské vybavenosti střediska volného času v Lužánkách, Brno Lidická 50. Diagnostika objektu byla provedena z důvodu rychle se šířících staticky významných ...
 • The Influence of WEDM Parameters Setup on the Occurrence of Defects when Machining Hardox 400 Steel 

  Mouralová, Kateřina; Prokeš, Tomáš; Beneš, Libor; Bednář, Josef (MDPI, 2019-11-09)
  The unconventional WEDM technology is a highly used technology for producing precise and indented shaped parts of all at least electrically conductive materials. This wide use makes this technology applicable in almost all ...
 • Konstrukce sila na cukr 

  Kotík, Libor
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posudek předpjatého sila na 50000t cukru. Zpracován je výpočtový model ocelové střešní konstrukce a jeho působení na konstrukci sila. Je stanoveno zatížení od uskladněného ...
 • Metody bezdemontážní diagnostiky 

  Klusáček, Stanislav
  Základním cílem této disertační práce je přispění k rozvoji diagnostických metod testování piezoelektrického senzoru. Práce popisuje identifikační a diagnostické metody mikrotrhlin v piezoelektrických senzorech. Hlavní ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Kustyánová, Orsolya
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitické železobetonové nádrže v areálu čistírny odpadních vod v obci Vrbice. Součástí práce jsou technická zpráva, průvodní zpráva ke statickému výpočtu, ...
 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Návrh monolitických konstrukcí u nového RD 

  Bartoň, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí rodinného domu. Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropu, stěn, základové desky) statickým výpočtem a následným návrhem potřebného vyztužení ...
 • Nedestruktivní zkoušení odlitků ozubených kol 

  Krejčí, Martin
  Tato práce se zabývá aplikací vybraných metod nedestruktivního zkoušení při řízení jakosti výroby ocelových odlitků ozubených kol. Popisuje princip zjišťování vad danými metodami, následné určování příčin vzniku vad a ...
 • Nové trendy při údržbě vozovek 

  Březina, Ilja
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nových trendů při běžné údržbě asfaltových vozovek. Pozornost bude věnována především nové možnosti při opravách výtluků a trhlin na síti pozemních komunikací. V rámci diplomové ...
 • Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu 

  Matuška, Vojtěch
  Diplomová práce řeší návrh a porovnání variant monolitické nádrže čistírny odpadních vod ze železobetonu a z předpjatého betonu. Nádrž je obdélníkového půdorysu, podélně dělená na dvě komory. Nádrž není zastřešená a je ...
 • Poruchy mostních vozovek a jejich příčiny 

  Kubová, Simona
  V rámci mé diplomové práce jsem provedla vizuální prohlídku se záznamem poruch mostních vozovek na vybraných mostech pozemních komunikací dálnice D47, D3 a D8 a fotodokumentaci, která je součástí přílohy. Dále jsem na ...
 • Rekonstrukce a přestavba RD 

  Brhel, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh a posouzení železobetonových stropních konstrukcí přístavby rodinného domu nad bazénem. Ručně je provedeno posouzení na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti zjednodušenou metodou.
 • Rekonstrukce a přestavba stodoly v areálu zámku Miroslavské Knínice 

  Martínek, David
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí stodoly v Miroslavských Knínicích. Bylo zapotřebí prozkoumat stodolu v jakém stavu se konkrétně nachází. Po zjištění rozpadajícího zdiva a vzniku trhlin v obvodových stěnách je nutné ...
 • Sdružený objekt ČOV 

  Holoubek, Jan
  Diplomová práce řeší návrh a statické posouzení nosných konstrukcí hlavní podzemní železobetonové nádrže sdruženého objektu ČOV v obci Kořenec. Nádrž má rozměry 9,5 x 9,5 m a je vnitřními stěnami rozdělena na čtyři dílčí ...
 • Statické posouzení stávajícího železobetonového komínu 

  Teplý, Jakub
  Cílem této diplomové práce je posoudit stávající stav železobetonového továrního komínu, u kterého byl proveden stavebně technický průzkum, na základě kterého byly pozorovány četné poruchy způsobené příčným namáháním – ...
 • Statické zajištění barokního kostela 

  Kadlec, Jaroslav
  Diplomová práce řeší statické zajištění barokního kostela sv. Jakuba v Městečku Trnávce. Kostel byl postaven roku 1752 v barokním slohu na místě původního románského kostela. Jedná se o zděný jednolodní objekt o půdorysných ...