Now showing items 1-6 of 6

 • Credit Default Swap and their application 

  Sokołowska, Ewelina; Łapińska, Justyna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  The market of credit derivatives has experienced enormous growth in recent years. One of the instruments, which play dominant role on the market are Credit Default Swaps. This paper examines the role of Credit Defaults ...
 • Hodnocení rizik při financování retailové bankovní klientely 

  Kroužková, Michaela
  Diplomová práce se věnuje v teoretické části spotřebitelskému úvěru, jednotlivým fázím úvěrového procesu a úvěrovým registrům, praktická část se věnuje analýze řízení úvěrového rizika ve sledované bance, kvalitě úvěrového ...
 • Měření úvěrového rizika podniků zpracovatelského průmyslu v České republice 

  Karas, Michal
  Cílem disertační práce je odvození nového modelu predikce bankrotu podniku a navržení způsobu jeho využití k měření úvěrového rizika podniku. Východiskem práce byla analýza tradičních přístupů a modelů k predikci bankrotu. ...
 • Návrh systému řízení finančních rizik ve společnosti ABC, s.r.o. 

  Valentová, Andrea
  V této diplomové práci je vysvětleno, co se rozumí pojmem riziko, jak probíhá proces řízení rizik a jsou popsána ta finanční rizika, která existují ve společnosti ABC, s.r.o. Jedná se o riziko měnové, úvěrové a likviditní. ...
 • Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s. 

  Vaňková, Leona
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a otestovat jednoduchý a přehledný kreditní nástroj – Ratingový model (dále Model) využitelný v rámci preventivních opatření proti úvěrovému riziku. Model je navrhován s cílem ...
 • Vliv finanční krize na financování podniku 

  Farkaš, Timotej
  Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom finančnej krízy na financovanie podniku, presnejšie na jeho úverovanie. V teoretickej časti sú vysvetlené základné poznatky o úveroch a úrokových sadzbách. V praktickej časti je analyzovaný ...