Now showing items 1-9 of 9

 • Difuzivita huminových hydrogelů 

  Král, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem pět různých standardů huminových kyselin a jeden vzorek huminové kyseliny připravený ze stejného zdroje jako v ...
 • Difúze měďnatých iontů v huminovém gelu 

  Kalina, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Náplní práce bylo ověření, zda má na difúzi vliv objem výchozího roztoku měďnatých iontů a délka trubiček plněných ...
 • Difúze měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

  Grunt, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na studium difúze měďnatých iontů v hydrogelech huminových kyselin. Celkem osm různých hydrogelů bylo připraveno rozpuštěním huminových kyselin hydroxidem sodným a trifosforečnanem sodným. Pro jejich ...
 • Difúzní procesy v modifikovaných huminových gelech 

  Grunt, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Modifikací postupu přípravy gelů vznikly celkem čtyři typy vzorků. Huminové gely byly připraveny jednak rozpuštěním huminových ...
 • Příprava huminových gelů s inkorporovanými kovovými ionty 

  Palková, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium interakce měďnatých iontů jako modelových těžkých kovů s huminovými látkami v hydrogelové formě. Náplní celé práce bylo navrhnout a optimalizovat metody přípravy hydrogelových ...
 • Studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel 

  Hrubá, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v huminovém gelu metodou difúzních cel. Náplní práce bylo zavedení metody difúzních cel do výzkumu transportu kovových iontů v huminových gelech a porovnání ...
 • Studium reaktivity a mobility Cu(II) iontů v huminových hydrogelech 

  Hegr, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v gelu huminových kyselin. Náplní práce bylo prozkoumání vlivu koncentrace zásobního zdroje měďnatých iontů a doby trvání difúze na transport gelem. Jako ...
 • Vliv vlastností huminových látek na difúzi měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

  Král, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Náplní práce bylo posouzení vlivu vlastností huminových kyselin na difúzi jejich gelem. Experimentální část byla zaměřena na ...
 • Využití průtokové coulometrie ve studiu transportu kovových iontů v huminových gelech 

  Kalina, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium nestacionární difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Hlavním cílem práce byla optimalizace podmínek pro využití elektrochemického analyzátoru EcaFlow 150 GLP pro ...