Now showing items 1-15 of 15

 • Bezdrátový telemetrický systém pro RC model 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii bezdrôtového telemetrického systému, ktorý je špeciálne určený pre použitie v modeli lietadla na diaľkové ovládanie. Rieši softwarovú aj hardwarovú realizáciu telemetrického systému, ...
 • Coaxial Multiplexer For Automatic Measurementof Ac Current 

  Boštík, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper presents recent work on measurement automatization at the Czech Metrology Institute (CMI) in Brno. The purpose of designed equipment is to automatically switch current shunts during the calibration procedure of ...
 • Diagnostika výkonového měniče za chodu 

  Knobloch, Jan
  Dizertační práce se zabývá problematikou predikce havárie výkonového tranzistoru IGBT v~pulzním měniči na základě měřitelných změn vybraných parametrů (tzv. trendových veličin) vlivem procesu degradace tranzistoru během ...
 • Dvoukanálový laboratorní zdroj 

  Stehlík, Ota
  Cílem této bakalářská práce je navrhnout a sestrojit dvoukanálový laboratorní zdroj s plynulou regulací výstupního napětí v rozsahu 0 až 25 V s maximálním výstupním proudem 2 A. Na začátku této práce je popsán obecný princip ...
 • Koaxiální multiplexer pro automatizované měření AC proudu 

  Boštík, Ondřej
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá literární rešerší na téma chyb měření a nejistot měření. V praktické části se zabývá simulací přídavné kapacitní odporové zátěže na amplitudo- vou a fázovou chybu bočníků. Pro ...
 • Měřicí a zaznamenávací zařízení elektrických veličin 

  Vít, Tomáš
  Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení schopného měřit a zaznamenávat elektrické veličiny – napětí, proud a odpor. Součástí návrhu je teoretický popis metod měření s výběrem vhodných součástek. Na základě ...
 • Měřič kvality elektrické energie 

  Samek, Martin
  Tématem diplomové práce je návrh analyzátoru sítě spadajícího dle normy EN61000-4-30 do třídy A. Tyto analyzátory jsou určeny především ke kontrole kvality dodávané energie, na kterou během přenosu od výrobce ke spotřebiteli ...
 • Návrh zařízení pro Power HIL simulaci stejnosměrného motoru 

  Chalupa, Jan
  Tato práce se zabývá analýzou a realizací Power-HIL systému, který je určen k simulaci reálného stejnosměrného motoru s komutátorem a permanentními magnety. K analýze problému byly využity simulace reálných komponent v ...
 • Použití bezkartáčového stejnosměrného motoru pro pohon lineárního servopohonu s bezpečnostní funkcí 

  Rudolf, Ladislav
  V této práci je diskutován návrh řízení BLDC motoru, který bude využit jako pohon lineárního servopohonu. Řízení pomocí mikrokontroléru se zaměřuje hlavně aspekty jakou jsou motorický režim, generátorický režim, měření ...
 • Průvlekový transformátor proudu 25 kV, 400/5/5 A 

  Bálint, Zoltán
  Cílem této diplomové práce je návrh průvlekového transformátoru proudu dvoujádrového provedení. Tento přístroj slouží k měření a jištění rozvodných zařízení vysokého napětí vnitřního provedení pro nejvyšší napětí soustavy ...
 • Quadrocopter - řídicí jednotka a komunikace 

  Vomočil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicí a komunikační jednotky pro létající robot známý pod názvem Quadrocopter. Cílem práce je návrh a praktická realizace jednotky, která umoţní měření náklonu a natočení robota ve ...
 • Řízení klimatických vlastností pěstebního boxu 

  Haring, Filip
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou elektronického riadiaceho systému, ktorý je určený pre riadenie klimatických podmienok v špeciálnom pestovateľskom boxe. Namerané veličiny sa následne zobrazujú na grafickom LCD ...
 • Řízení napájení pro monopost Formula Student 

  Sanetrik, Štefan
  Práca sa zaoberá návrhom jednotky riadenia napájania pre monopost Formule Student. Prvá časť práce sa zaoberá definovaním požiadaviek na jednotku riadenia napájania. Následne je predstavený komunikačný protokol CAN, ktorý ...
 • Stabilizační a autopilotní systém pro RC model letadla 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu stabilizačného a autopilotného systému, ktorý je určený pre použitie v modeloch lietadiel na diaľkové ovládanie. Práca obsahuje hardwarový návrh platformy, ktorá je schopná ovládať model lietadla ...
 • Testování parametrů krokových motorů při různých režimech mikrokrokování 

  Műller, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením testovacího zařízení, které umožňuje měření základních parametrů krokových motorů. Úvodní část je věnována rešerši o principu fungování hybridního krokového motoru. K analýze ...