Now showing items 1-13 of 13

 • A characterization of sliding vectors by dual numbers, some dual curves and the screw calculus 

  Kureš, Miroslav (Elsevier, 2019-12-31)
  Moving vectors, motors and screws are introduced and the mathematical background is explained: dual numbers are used for their description. Further, the paper deals with the dual space and curves in it. Some examples (in ...
 • Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti 

  Hulík, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmů pro detekci zubů na 3D polygonálním modelu čelisti. Postupně zde popisuji možné způsoby detekce tvarů na počítačovém modelu, včetně jejich využití na konkrétním 3D ...
 • EFFECT OF FLOW PARAMETERS OF WATER AND AIR ATOMIZED SPRAYS ON COOLING INTENSITY OF HOT SURFACES 

  Boháček, Jan
  Práce komplexně popisuje vodní a vodovzdušné chlazení pomocí metod CFD (Computational Fluid Dynamics) konkrétně s využitím software ANSYS FLUENT. Skládá se ze dvou hlavních částí, z nichž první se zabývá numerickým popisem ...
 • Klasifikace zubů na 3D polygonálním modelu čelisti 

  Hulík, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení klasifikace zubů na polygonálním modelu otisku čelisti. Postupně v ní popisuji možnosti procházení a reprezentace polygonálního modelu v paměti počítače, detekci roviny ...
 • Návrh jednoduché inženýrské konstrukce 

  Macková, Lucie
  Bakalářská práce zpracovává metodiku výpočtu průhybů dle normy ČSN EN 1992-1. Nejprve se věnuje teorii potřebné k pochopení celého postupu a vysvětlení jednotlivých kroků. Dále jsou získané poznatky aplikovány při vzorovém ...
 • Převod trojúhelníkových polygonálních 3D sítí na 3D spline plochy 

  Jahn, Zdeněk
  V počítačové grafice se můžeme setkat s nestrukturovanými trojúhelníkovými 3D sítěmi, které nejsou příliš použitelné pro zpracování kvůli své nepravidelnosti. V těchto případech může vyvstat potřeba převést danou 3D síť ...
 • Půdorysně zakřivená oblouková lávka pro pěší 

  Trenz, Jan
  Náplní práce je navrhnout zakřivenou obloukovou lávku. Hlavní nosnou konstrukci tvoří spřažená mostovka podepřená ocelovým obloukem. Důraz je kladen na nalezení optimálních tvaru oblouku a průřezů prvků. Lávka je posouzena ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Povolný, Filip
  Tato práce se zabývá metodami automatické segmentace polygonálního modelu. K implementaci byla vybrána metoda vycházející z metod segmentace polygonálního modelu podle Gaussovy křivosti a segmentace podle hlavních rysů ...
 • Tensory a jejich aplikace v geometrii a mechanice 

  Kunz, Daniel
  V této práci popisuji konstrukci tenzorové algebry a následné využití této zajímavé struktury pro popis zakřivených ploch. Této struktury se dá využít v geometrii nebo například v mechanice. Důraz je kladen na jasnou ...
 • Určování křivosti v obecném bodě tepenných výdutí 

  Pátek, Václav
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na určování křivosti v obecných bodech tepenných výdutí, konkrétně určováním hlavních křivostí v jednotlivých uzlech konečnoprvkové sítě idealizovaného aneurysmatu abdominální aorty.
 • Vliv modelu zpevnění na výsledky simulace kosoúhlého rovnání 

  Meňhert, Samuel
  Táto diplomoví práca sa zaoberá simuláciou procesu kosouhlého rovnania pomocou výpočtového modelovania metódou konečných prvkov v programe ANSYS. Cieľom tejto práce je kvantifikovať vplyv nepresných znalostí mechanických ...
 • Výpočtová analýza kosoúhlého rovnání tyčí 

  Štourač, Vít
  V dnešní době je na výrobky z hlediska kvality kladen stále větší důraz. Tato práce se zaměřuje na analýzu rovnání dlouhých polotovarů s kruhovým průřezem na kosoúhlých rovnačkách. Tento proces zvyšuje jakost polotovarů z ...
 • Výpočtová simulace kosoúhlého rovnání tyčí 

  Benešovský, Marek
  Závěrečná práce se zabývá popisem dvou variant výpočtových modelů pro simulaci kosoúhlého rovnání tyčí kruhového průřezu, které vychází z Lagrangeova přístupu k popisu kontinua. Realizace obou variant byla provedena v ...