Now showing items 1-20 of 43

 • Analýza procesů obrábění kovových materiálů se zaměřením na energetické aspekty 

  Szlaur, Vít
  Obecný rozbor problematiky obrábění, rozbor řezných sil pro soustružení, frézování, vrtání. Vyhodnocení experimentálně naměřených hodnot struktury povrchu a teoretických hodnot složek řezných sil, při soustružení válcové ...
 • Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek 

  Fišerová, Zuzana
  Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní ...
 • Analýza vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů 

  Pavelka, Rudolf
  Předkládaná studie se zabývá technologickými aspekty obrábění kovů vyměnitelnými břitovými destičkami, se zvláštním důrazem na VBD z povlakovaných slinutých karbidů. Mimo jiné je popsána teorie opotřebení břitu a jeho ...
 • Cermety 

  Hanousek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá cermety jako nástrojovým materiálem. V první části práce je uveden základní přehled nástrojových materiálů. Druhá část je zaměřena na druhy, výrobu a vlastnosti cermetů. Ve třetí části je ...
 • Cermety 

  Salcburger, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá řeznými materiály na bázi cermetů, určenými k obrábění součástí. V první části práce je popsáno stručné rozdělení a charakteristika řezných materiálů používaných při obrábění. Druhá část je ...
 • Konstrukce sloupové vrtačky 

  Matoušek, Kamil
  Předmětem této závěrečné práce je provést návrh konstrukce sloupové vrtačky. V první části je uveden popis sloupové vrtačky. V druhé části je provedena rešeršev oblasti strojů dostupných na současném trhu. Na základě této ...
 • Konstrukce zrychlovací frézovací hlavy 

  Závada, Otakar
  Bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem zrychlovací frézovací hlavy na základě zvolených řezných podmínek. Rešeršní část práce popisuje jednotlivé typy zrychlovacích frézovacích hlav podle jejich pohonů. V další části ...
 • Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování 

  Matoušek, Jan
  Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu geometrie řezného nástroje s nenulovým úhlem r a řezných podmínek na změnu celkové deformace řezného nástroje při procesu upichování a zapichování. Při experimentech bylo měřeno ...
 • Multifunkční obráběcí centrum pro rotační i nerotační obrobky 

  Hlobil, Jaroslav
  Obsahem této práce je volba vhodné koncepce pro multifunkční obráběcí centrum na rotační i nerotační obrobky a návrh a zpracování jednoho konstrukčního uzlu tohoto stroje. Struktura práce je rozdělena do tří částí. V první ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Černický, Martin
  Diplomová práce pojednává o obrábění hřídele ve společnosti Decoleta, a.s. za účelem návrhu zefektivnění výroby. První část diplomové práce je zaměřena na popis činnosti firmy a rozbor použitých technologií třískového ...
 • Návrh výrobní technologie pro zdvihací zařízení chladiče traktoru 

  Raiskup, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem výrobní technologie pro zdvihací zařízení chladiče traktoru. Toto zařízení slouží k usnadnění montáže chladiče při výrobě traktoru. V první části jsou popsány druhy zdvihacích zařízení. V ...
 • Návrh výroby jednoúčelového stupňovitého obráběcího nástroje 

  Opršál, Ladislav
  Cílem diplomové práce je návrh výroby jednoúčelového stupňovitého obráběcího nástroje pro vrtání součásti tělesa hlavy. V práci je popsána stávající výroba součásti, včetně použitých strojů, nástrojů a řezných podmínek. V ...
 • Návrh výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing 

  Torčík, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem výroby přední těhlice pro formuli TU Brno Racing série Dragon 5. Práce navazuje na předchozí činnosti designérského týmu a pracuje s již vytvořeným modelem součásti a stanoveným materiálem. V ...
 • Obrábění kalených ocelí 

  Kosmák, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí. V úvodní části je popsán fyzikální proces řezání a základní používané technologie obrábění. V další kapitole je uveden přehled řezných materiálů. Další kapitoly ...
 • Obrábění korozivzdorných ocelí 

  Perončík, Martin
  Bakalářska práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu korozivzdorných ocelí z hlediska označování, chemického složení, fyzikál-ních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Obrábění součásti ze slitiny Ni80TiAl 

  Kudrna, Miloš
  Diplomová práce se zabývá rozborem technologie obrábění svorníku ze slitiny Ni80TiAl, pro společnost Sanborn a.s. Cílem práce je návrh nové technologie, při použití nového typu nástroje, břitové destičky a řezných podmínek. ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Perončík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění těžkoob-robitelných materiálů. Provádí analýzu těžkoobrobitelných materiálů z hlediska chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů soustružením 

  Švorc, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V teoretické části jsou výše zmíněné materiály rozděleny a charakterizovány. Dále se práce specifikuje na kalené oceli a jejich tepelné zpracování, ...
 • Optimalizace parametrů broušení slinutých karbidů diamantovými kotouči 

  Mangl, Petr
  Diplomová práce v rámci inženýrského studia předkládá způsob optima-lizace parametrů broušení slinutých karbidů diamantovými kotouči. V teoretic-ké části je rozebrána teorie broušení včetně brousicích kotoučů a základní ...
 • Porovnání vrtacích procesů na vzorcích materiálů 

  Furch, Michal
  Již podle názvu můžeme usoudit, že tato rešeršní práce se zabývá porovnáním vrtacích technologii. V úvodu práce jsou shrnuty různé typy nástrojů a strojů k tvorbě vnitřních rotačních děr, další práce část naváže na pojednání ...