Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza řezných sil při vrtání šroubovitým vrtákem 

  Hon, Pavel
  Teoretická část této práce předkládá základní charakteristiky technologie vrtání, přehled technologií a nástrojů pro vrtání, detailnější popis šroubovitého vrtáku, rozbor sil při vrtání a způsoby namáhání a výpočtu ...
 • Efektivní frézování korozivzdorných ocelí oktagonální VBD 

  Kouřil, Petr
  Tato práce je zaměřena na problematiku efektivního frézování korozivzdorných ocelí. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto ocelí a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu obrobené plochy po frézování 

  Černý, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá výslednou kvalitou povrchu za proměnlivých pracovních podmínek při frézování. První část práce se věnuje definici kvalitativních parametrů, popisujících vlastnosti povrchu. V návaznosti na ...
 • Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje pro přípravu přířezů 

  Závodný, Tomáš
  Diplomová práce se primárně zabývá návrhem dřevoobráběcího stroje zaměřeného na technologii zpracování dřeva pomocí řezání – rozmítací pily. V úvodu práce je seznámení se zpracovávaným materiálem – dřevem a jeho zpracování ...
 • MKP pro simulace obrábění 

  Vojtek, Aleš
  Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...
 • Návrh dvouosé automatické vidlicové frézovací hlavy osazené elekrovřetem s aplikací pohonů Harmonic-Drive 

  Tkadlec, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvouosé vidlicové frézovací hlavy s možnými variantami náhonu jednotlivých os. Součástí práce je i technicko – ekonomické zhodnocení jednotlivých variant, výpočet ...
 • Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory 

  Hamáček, Petr
  HAMÁČEK Petr: Návrh variant výroby ploché součásti z plechu s otvory. Závěrečná práce bakalářského studia 3. ročníku, školního roku 2008/2009. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření kovů a plastů. ...
 • Obrábění titanových a těžkoobrobitelných slitin frézováním 

  Kouřil, Petr
  Tato práce je zaměřena na problematiku obrábění těţkoobrobitelných slitin. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto slitin a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části byla čelně ...
 • Obrábění titanových slitin 

  Kinc, Jiří
  Tato práce popisuje titan a slitiny titanu z hlediska vlastností, výroby a použití. Informuje o problematice spojené s obráběním titanu, základními obráběcími metodami. V praktické části práce byla soustružena titanová ...
 • Obrábění vulkanizačních forem z hliníkových slitin 

  Kaška, Zdeněk
  Tato diplomová práce je zaměřená na problematiku hlubokého vrtání vulkanizační formy z různých hliníkových slitin. V práci bude popsána stručná charakteristika obráběných materiálů a nástrojů pro hluboké vrtání včetně ...
 • Obrábění žáruvzdorných keramických materiálů frézováním 

  Reiter, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na obrábění keramických materiálů. V teoretické části je popsáno rozdělení keramických materiálů, jejich struktura, výroba a vlastnosti. Dále je v této kapitole uvedeno rozdělení žáruvzdorných ...
 • Optimalizace obráběcích parametrů abradable nástřiků používaných v leteckém průmyslu 

  Krajkovič, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na obrábění termálních nástřiků. Zejména na testování obráběcích parametrů a jejich vlivů pro jednotlivé typy abradable nástřiků, používaných v leteckém průmyslu. Cílem práce je testování parametrů ...
 • Predikce řezných sil a výkonů při řezání kotoučovou pilou 

  Skryja, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řezání tenkostěnných součástí kotoučovou pilou. Jejím předmětem je studie a test geometrií ozubení pilových kotoučů s cílem snížení řezných sil na minimum. Práce je rozdělena ...
 • Predikce sil a kvality opracování při frézování s vysokými posuvy 

  Mikel, Pavel
  V teoretické studii je popsána analýza silového zatížení a kvalita opracování povrchu při frézování. V experimentu je kladen důraz na stanovení sil a jakosti povrchu při frézování v závislosti na změně posuvové rychlosti. ...
 • Produktivní obrábění titanových slitin 

  Čejka, Libor
  Cílem této práce je analyzovat výrobní náklady a optimalizovat řezné podmínky pro vysokoposuvové čelní frézování titanové slitiny Ti6Al4V. V průběhu experimentu byly měněny řezné podmínky, a to konkrétně řezná rychlost vc ...
 • Silové zatížení frézovacích nástrojů při obrábění 

  Švec, Michal
  Tato práce srovnává silové zatížení dvou vyměnitelných břitových destiček při frézování. Je rozdělena na dvě části – rešerši a experiment. Rešerše rozebírá silové zatížení, možnosti jeho měření, frézy a vyměnitelné břitové ...
 • Technologie vrtání ve střediscích údržby malých firem 

  Huňáček, František
  V úvodní části této práce je popsána základní charakteristika technologie vrtání, přehled nástrojů pro vrtání, popis částí a úhlů šroubovitého vrtáku. V další části se práce zabývá popisem různých vrtacích technologií, ...
 • Testování a analýza protahovacího stroje 

  Dvořák, David
  Diplomová práce se zabývá strojírenskou technologií protahování. První část zahrnuje pojednání o protahování, nástrojích k protahování a strojích. Dále je přiblížen nový protahovací stroj, na kterém je proces prováděn. ...
 • Testování řezných nástrojů povlakovaných nanokrystalickými kompozity 

  Flodr, Vojtěch
  Tato práce se zabývá charakteristikou povlakovacích metod a jejich rozdělením, teoretickým rozborem morfologie vad a příčin opotřebení povlakovaných řezných nástrojů ze slinutých karbidů. Praktická část je zaměřena na ...
 • Tuhost ramene průmyslového robotu 

  Vogel, Jan
  Analýza tuhosti ramene průmyslového robotu s lineární kinematikou při operaci vrtání za pomoci optického skeneru. Nalezení optimální velikosti řezné síly pro vrtání tak, aby deformace ramen byla minimální a zároveň, aby ...