Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza řezivostnich vlastností řezných nástrojů povlakovaných PVD povlaky 

  Malý, Martin
  V této diplomové práci byla provedena literární rešerše v oblasti technologie vrtání a technologie povlakování se zaměřením na PVD povlaky. Dále je zde uveden přehled používaných řezných materiálů. V experimentální části ...
 • Aplikace mikro-soustružení ve vysoce přesné výrobě za použití diamantových nástrojů 

  Švorc, Josef
  Bakalářská práce je zaměřená na téma mikro-soustružení. Práce má formu literární rešerše, která si klade za cíl zpracovat přehled z dané výrobní technologie. Nejprve se zabývá definicí samotného tématu a dále fyzikálními ...
 • Hodnocení nákladů na řezné nástroje při frézování hliníkových profilů ve společnosti IFE-ČR, a.s. 

  Němečková, Monika
  Tato bakalářská práce je vypracována v rámci studijního oboru Ekonomika a procesní management, program Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. První část práce je zaměřena na teoretická východiska obecné ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Tuna, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na metody povlakování materiálů pro řezné nástroje (slinuté karbidy, cermety, řezná keramika, supertvrdé materiály) a vyhodnocení jednotlivých metod z hlediska technologických možností nanášení ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Bittner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studiem nanášení otěruvzdorných povlaků pomocí fyzikálních a chemických metod. V práci jsou představeny nejnovější povlakované řezné materiály pro oblast soustružení předních světových výrobců ...
 • Návrh technologie výroby rotační součásti 

  Lánc, Kryštof
  Práce je primárně zaměřena na kompletní návrh technologie výroby rotačního dílce při sériové výrobě. Zpracování spočívá v návrhu technologie výroby součásti, výběru vhodného strojního zařízení, řezných nástrojů a vytvoření ...
 • Obrábění polymerních materiálů 

  Ondráček, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá obráběním polymerních materiálů a hlavními rozdíly mezi obráběním kovů a polymerů či plastů. Úvod práce popisuje hlavní mezníky v historii vzniku a používání plastů. Dále se práce zaměřuje ...
 • Obrábění rotační součásti "těleso" na CNC soustruhu 

  Dlouhý, Vít
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii třískového obrábění za využití CNC soustruhu, jenž byl využit pro obrobení požadované součásti z korozivzdorné oceli. K úvodu jsou uvedeny historické milníky související s ...
 • Obrábění tvrdých materiálů 

  Pech, Ondřej
  Cílem této práce je rozbor problematiky obrábění tvrdých materiálů na dlouhotočných soustružnických automatech ve firmě Decoleta, a.s. Formou rešerše jsou postupně provedeny rozbory používaných materiálů, možností dostupných ...
 • Ostření a výroba standardních nástrojů na CNC brusce Walter 

  Martinek, Petr
  Bakalářská práce představuje moderní pětiosý CNC stroj HELITRNIC POWER od firmy Walter Maschinenbau GmbH, který je určený pro přeostření a výrobu rotačních, řezných nástrojů. V projektu jsou uvedeny nejčastěji používané ...
 • Povlakované slinuté karbidy 

  Berka, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá povlakovanými slinutými karbidy, které se využívají pro výrobu řezných nástrojů. V první části jsou uvedeny a popsány základní řezné materiály. Druhá, nejobsáhlejší, část je zaměřena už pouze ...
 • PVD povlaky nové generace 

  Kantar, Filip
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakováni, řeznými materiály a novou generací povlaků. V první části jsou uvedeny a popsány základní povlakovací metody. Další část je zaměřena výhradně na PVD metody povlakování. Ve ...
 • Řešení technologie součásti "víko" v podmínkách středně velké strojírenské firmy 

  Kavan, Petr
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením stávající technologie výroby součásti „víko hydrauliky“ a návrhem nové progresivní varianty obrobení této součásti. Řešení je zaměřeno především na racionalizaci řezných nástrojů a ...
 • Slinuté karbidy a jejich efektivní využití 

  Dembek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na řezné nástroje vyráběné ze slinutých karbidů. Charakterizuje značení, výrobu a vlastnosti nepovlakovaných a povlakovaných slinutých karbidů a přibližuje nejnovější trendy v povlakování. ...
 • Technologie dělení materiálu rozbrušováním 

  Jermolajev, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá obecnou identifikací technologie dělení materiálu rozbrušováním, dále popisuje rozbrušovací nástroje a definuje základní technologické parametry rozbrušovacího procesu s ohledem na příslušné ...
 • Technologie obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu 

  Bukáček, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá tématem obrábění tvrdých materiálů nástroji s definovanou geometrií břitu. Cílem je analýza a zhodnocení parametrů obrobené plochy při obrábění tvrdých materiálů. Tato práce obsahuje charakteristiku ...
 • Trendy vývoje obráběcích strojů 

  Šenkýř, Pavel
  Diplomová práce se zabývá trendy vývoje obráběcích strojů, se zaměřením na technologie a obráběcí stroje pro výrobu lisovacích nástrojů a na výrobu tvarových dutin forem. Nejprve jsou popsány a definovány stávající stavy ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologii zalomeného hřídele 

  Sonberger, Vít
  Práce je zaměřena na návrh technologického postupu výroby skládaného zalomeného hřídele. Spočívá ve volbě nástrojů, volbě a optimalizaci řezných podmínek a návrhu technologických postupů pro výrobu jednotlivých součástí a ...
 • Výroba nástrojů ze slinutých karbidů pomocí technologie víceosého lisování 

  Mach, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na řezné nástroje, které jsou vyrobeny ze slinutých karbi-dů. V této práci je charakterizován vývoj slinutých karbidů, rozdělení slinutých karbidů, mate-riály, ze kterých se slinuté karbidy ...