Now showing items 1-4 of 4

 • Nízkocyklová únava hliníkové slitiny EN-AW 7075 

  Bártková, Denisa
  Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza nízkocyklové únavy hliníkové slitiny ke tváření EN-AW 7075. V teoretické části jsou shrnuty současné poznatky o slitinách hliníku a únavovém chování materiálu. V rámci praktické ...
 • Nízkocyklová únava hořčíkové slitiny AZ91 

  Julišová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá zjišťováním únavových charakteristik lité hořčíkové slitiny AZ91 po zkouškách nízkocyklové únavy za pokojové teploty. Jako experimentální materiál byly použity vzorky připravené technologií squeeze ...
 • Optimalizace tvaru nového typu obvodového závěsu pro lopatky parních turbín 

  Mívalt, Tomáš
  V této práci je popsán výběr a provedena kalibrace vhodného modelu konstitutivního vztahu pro popis cyklického změkčování materiálu. Práce se zabývá deformačně-napěťovou analýzou závěsu poslední řady lopatek parní turbíny ...
 • Zpracování experimentálních dat pro kalibraci modelu izotropního zpevnění 

  Chlaň, Jakub
  Hlavným cieľom predloženej bakalárskej práce je vytvorenie univerzálne použiteľného skriptu, ktorý slúži na spracovanie dát z únavovej skúšky s cieľom kalibrovať model izotropného spevnenia. Teoretická časť práce sa venuje ...