Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza daňové evidence ve vybrané firmě 

  Kutalová, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování analýzy současného stavu firmy, ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou zde ...
 • Daňové a účetní aspekty volby právní formy podnikání 

  Václavková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je ukončení podnikání fyzické osoby a založení společnosti s ručením omezeným. V této společnosti se stane jednatelem a jediným společníkem majitel původní firmy. Převod majetku i závazků ...
 • Komparace daňové evidence a účetnictví 

  Kohoutková, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je komparace daňové evidence a účetnictví. V teoretické části budou popsány hlavní principy obou metod evidování v souladu s platnými právními normami České republiky. Dále budou definovány ...
 • Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 

  Novosadová, Romana
  Bakalářská práce řeší problém přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví. Obsahuje teoretický základ a návrh optimálního řešení přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví firmy Milena Hrabovská, Restaurace Záhoran.
 • Optimalizace daně z příjmů fyzické osoby 

  Ševčíková, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzické osoby. V práci je popsán postup stanovení základu daně a daňové povinnosti, který je následně aplikován u fiktivního poplatníka daně z příjmů. Tato daňová povinnost ...
 • Optimalizace zdanění FO - podnikatele vedoucího daňovou evidenci 

  Dvořáček, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zdanění fyzické osoby podnikatele. Obsahuje analýzu jak daňové evidence, tak zákonnou úpravu zákona o daních z příjmů. Další částí bakalářské práce je návrh na optimalizaci ...
 • Podnikatelský záměr 

  Elčknerová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje firmy, která provozuje velkoobchod a maloobchod s obuví. Řeší dílčí cíl v rámci tohoto podnikatelského záměru, a to změnu právní formy podnikání z fyzické ...
 • Přechod z daňové evidence na účetnictví 

  Nguyenová, Žaneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na účetnictví. V první části jsou popsána teoretická východiska a základní právní úprava. V druhé části je vysvětlen postup přechodu z daňové evidence na ...
 • Řízení procesů přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví 

  Svoboda, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je zpracování manuálu popisujícího přechod z daňové evidence na vedení účetnictví. Vymezuje základní pojmy a legislativu pro přechod nezbytnou. Dále poskytuje přehled způsobů stanovení základu ...
 • Systém pro daňovou evidenci v Linuxu 

  Prouza, Jakub
  Tato bakalářské práce pojednává o návrhu a implementaci systému sloužícího pro jednoduché vedení daňové evidence v operačním systému GNU/Linux. Aplikace je vytvořena pomocí grafické knihovny wxWidgets přičemž uživatelská ...
 • Transformace živnostenského podniku a jeho další rozvoj 

  Dacíková, Marie
  Diplomová práce řeší problematiku převodu živnosti na společnost s ručením omezeným a její další rozvoj. Práce se zabývá daňovými, účetními a administrativní náležitosti, které jsou spjaty s touto transformací. Změna je ...
 • Účetní a daňové aspekty při transformaci sdružení na spol. s r.o. 

  Kargerová, Hana
  Bakalářská práce pojednává o sdružení, které dosáhlo za své působnosti vysokých ekonomických výsledků a na základě nich se rozhodlo transformovat na spol. s r.o., nebo-li převod z daňové evidence na účetnictví. V první ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vávrová, Jana
  Diplomová práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky a volbě té nejvhodnější z pohledu daňového zatížení. Zabývám se výběrem vhodného typu obchodní společnosti a ...
 • Vyhodnocení daňového dopadu vlivem vedení účetnictví 

  Vlková, Edita
  V bakalářské práci na téma „Vyhodnocení daňového dopadu vlivem vedení účetnictví“ popisuji, jakým způsobem ovlivní jednotlivé druhy vedení účetnictví hospodaření stavebního podniku. První část je zaměřena na teoretické ...
 • Zdaňování příjmů ze živnosti 

  Michálková, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zdaňování příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a na podnikání na základě živnostenského oprávnění. V práci jsou také popsány podmínky vedení daňové evidence a účetnictví. ...