Now showing items 1-14 of 14

 • Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Kuchyňková, Hana
  Daňová optimalizace je legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez porušení zákona. Česká legislativa umožňuje několik způsobů, jak legálně redukovat příjmy a tím zároveň i daň z příjmu fyzických a právnických osob. ...
 • Daňové zatížení stavebního objektu 

  Skála, Jan
  Bakalářská práce se zabývá daňovým zatížením stavebního objektu. V teoretické části práce jsou nejprve popsány základní pojmy, které se váží k problematice daní, následně daňový systém České republiky, stavební objekt a ...
 • Komparace daňového zatížení nemovitostí v ČR a ve vybraných státech EU 

  Pomichálková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na srovnání daňového zatížení vlastníka rezidenční nemovitosti v ČR a ve vybraných státech Evropy. Obsahem práce je ucelený přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, jejich důkladný ...
 • Model převodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obch. společnost 

  Busta, Karel
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou při přechodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obchodní společnost, v tomto případě na společnost s ručením omezeným. Na základě teoretických poznatků a ...
 • Návrh na optimalizaci základu daně právnických osob v roce 2008 

  Vágnerová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá daňovými novinkami pro právnické osoby pod názvem Reforma veřejných financí s účinností od 1. ledna 2008 a daňovou problematikou právnických osob obecně. Cílem práce je zhodnotit daňový dopad ...
 • Optimalizace daňové povinnosti právnické osoby 

  Kühnová, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na zákonnou možnost snížení daňové povinnosti právnické osoby. Jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů využije rezervy na opravu hmotného majetku, příspěvek na ...
 • Optimalizace odvodových povinností vlastníků společností-fyzických osob 

  Hamplová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací odvodových povinností společníků, jednatelů společnosti s ručením omezeným. Vychází z pravidel určených obchodním zákonem a zákoníkem práce. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Optimalizace zdanění vybrané právnické osoby 

  Měcháčková, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je navrhnout postupy jak optimalizovat daňovou povinnost u právnické osoby, zabývající se zemědělskou činností, v období 2009 - 2011, objasnit pojem daňového zatížení, s ohledem na změny v daňových ...
 • Praktická aplikace daňové soustavy Belgie a ČR 

  Pospíšilová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním současného stavu legislativy upravující podnikání fyzických osob v České republice a Belgii, zejména zákonem o dani z příjmů. Na základě zjištěných skutečností práce řeší, ve které zemi ...
 • Rovná daň a její výhody a nevýhody 

  Kubačková, Katarína
  Předmětem mojí bakalářské práce je shrnutí současných poznatků, studií a návrhů rovné daně a pomocí porovnání daňového zatížení jednotlivých společenských vrstev potvrdit, že rovná daň má pozitivní dopady, nejenom na daňový ...
 • Srovnání daně z nemovitostí ve vybraných státech EU s dopadem na Českou republiku 

  Faltusová, Denisa
  Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání daně z nemovitosti ve vybraných státech EU s dopadem pro Českou republiku. Obsahem práce je souhrnný přehled daní vztahujících se k nemovitostem u nás, následný detailní rozbor a ...
 • Srovnání podmínek pro rodinné podnikání v ČR a Rakousku/Německu 

  Juříčková, Romana
  Diplomová práce vymezuje podmínky pro rodinné podnikání v České republice, Rakousku a Německu. Charakterizuje pro každou zemi využívané formy podnikání, daňové soustavy, další povinné platby odváděné do státního rozpočtu ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Vávrová, Jana
  Diplomová práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v ekonomickém prostředí České republiky a volbě té nejvhodnější z pohledu daňového zatížení. Zabývám se výběrem vhodného typu obchodní společnosti a ...
 • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Jedlička, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá volbou vhodné formy podnikání v ekonomickém prostředí České republiky z pohledu výše daňového zatížení. Pro porovnání jsou vybrány tři formy obchodních korporací a varianta podnikání fyzických ...