Now showing items 1-20 of 38

 • Analýza a vyhodnocení rizik dopravně spediční firmy 

  Čegan, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení rizik v dopravně spediční firmě – Doprava Vícha s. r. o. Práce popisuje současnou situaci v dopravě, příslušnou legislativu a metody k analýze a vyhodnocování rizik – ...
 • Analýza dopravních nehod 

  Vičík, Petr
  Tato práce se zabývá komplexním přehledem postupu vyšetřování dopravních nehod. Jsou zde rozebrány jednotlivé kroky při tomto vyšetřování, počínající sběrem a zpracováním dat, prováděným hlavně měřením a fotografováním. ...
 • Analýza naměřených dat z nárazových zkoušek - čelní střety 

  Mikulášková, Lucie
  V této práci je řešena problematika nárazových zkoušek. Zaměřuje se především na čelní střety s plným či částečným překrytím. V úvodu jsou popsány nejznámější metody využívané v soudně - inženýrské praxi pro stanovení ...
 • Bezpečnost dopravního letounu při poškození draku teroristickým útokem 

  Lošťák, Miroslav
  Teroristické útoky znamenají dnes velké nebezpečí pro civilní dopravní letouny. V této práci jsou analyzovány možné způsoby útoků a je vybrán nejnebezpečnější. Jedná se o teroristický útok z vnějšku letounu za použití ...
 • Fingerprint Damage Simulation 

  Kanich, Ondřej
  Cílem této práce je návrh a implementace aplikace pro simulaci poškození umělého otisku prstu. Při studiu jsem se soustředil hlavně na projekt SFinGe, který je průkopníkem v této oblasti. Specifikoval jsem přesněji oblast ...
 • Generování projevu kožního onemocnění do syntetických otisků prstů z generátoru Anguli 

  Košťák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro generování kožních onemocnění na snímek syntetického otisku prstu. Program v této práci vytváří obrázky otisků prstů poškozené atopickým ekzémem a ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně technického stavu bytového domu 

  Kopečková, Hana
  Hlavním cílem bakalářské práce je provést předběžný stavebně technický průzkum bytového domu, který je postaven na Gorkého ulici v Brně. Tento objekt se nachází v těsném sousedství areálu Filozofické fakulty, kde bude ...
 • Hodnocení historické budovy před modernizací 

  Marušák, Lubomír
  Práce se zabývá problematikou hodnocení historických konstrukcí a to především historických zděných budov. Podává informace o aktuálním tématu modernizace a obnovy historických budov a to i s ohledem na jejich památkovou ...
 • Metody pro doplňování chybějících dat v obrazu 

  Vodička, Radek
  Cílem této práce je popsat základní principy metod inpaintingu. Blíže se zde seznámíme s metodou postupné opravy poškozené oblasti z okrajů po bodech a pomocí úrovňových křivek. Výstupem práce je porovnání obrázků, kde byl ...
 • Monitorování vibrací na valivých ložiscích 

  Langr, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice měření a diagnostiky vibrací na valivých ložiscích. První část se soustředí na vysvětlení základních pojmů, definuje co jsou vibrace, ložiska a jak v důsledku poškození ložisek ...
 • Návrh pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Sychrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik a návrh pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti prostřednictvím komerčních ...
 • Návrh sondy vířivých proudů a její aplikace pro zkoušení kompozitních leteckých konstrukcí 

  Boháčová, Marie
  Tato disertační práce se zabývá návrhem snímače vířivých proudů, který umožní nedestruktivní kontrolu leteckých kompozitních konstrukcí, zejména plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP), v oblastech výroby a údržby ...
 • Operativní diagnostika při regeneraci bytového domu 

  Kunc, Vojtěch
  Práce se věnuje hodnocení existující konstrukce s primárním zaměřením na historii budovy, provedených zásahů do její konstrukce, návrhů statických zajištění a návrhu prodloužení životnosti budovy.
 • Postup při provádění protipovodňových opatření na Oslavě ve zvoleném úseku 

  Kopuletý, Martin
  Práce je zaměřena na komplexní řešení protipovodňového opatření města Oslavan na řece Oslavě. Území bylo podrobeno rizikové analýze s grafickým znázorněním rizika v ploše a vypočteny potenciální škody na majetku. V návaznosti ...
 • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

  Holyszewská, Anna
  Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...
 • Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním 

  Ocásek, Petr
  Diplomová práce „Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady projevující se zavlháním“ pojednává o problematice ocenění nemovitosti a následného prodeje s vadou. V první kapitole je popsáno, co znamená pojem ...
 • Příprava a realizace stavebně technického průzkumu konstrukce 

  Kratochvíl, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá provedením přípravy a realizace stavebně technického průzkumu železobetonové mostní konstrukce a závěrečného zhodnocení stavu konstrukce. Tato mostní železobetonová konstrukce se nachází na silnici ...
 • Rekonstrukce dat z poškozeného CD/DVD 

  Jarolím, Jordán
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí dat z poškozených CD/DVD. Cílem práce je napsat aplikaci, která bude schopna z obrazového vstupu (naskenované fragmenty disku) získaného optickým/elektronovým mikroskopem přečíst bitový ...
 • Rizika mobilních zdrojů spojená s oceňováním škod na životním prostředí 

  Hefková, Lenka
  Předmětem diplomové práce je problematika oceňování škod na životním prostředí. V první části je popsán současný stav (rizika mobilních zdrojů, jejich analýza a hodnocení, metody hodnocení škod, legislativa). Je patrno, ...
 • Rizika stacionárních zdrojů spojená s oceňováním škod na životním prostředí 

  Procházková, Michaela
  Problematika oceňování škod na životním prostředí, ke které dochází z hlediska stacionárních zdrojů, patří mezi důležité oblasti k řešení. Z důvodu velkého zastoupení průmyslové činnosti v České republice je důležité věnovat ...