Now showing items 1-18 of 18

 • Centralizované vyhodnocování zátěže dopravního systému 

  Zukal, Marek
  V rámci provozu světelných křižovatek jsou sbírány statistické údaje o charakteristikách řízených dopravních proudů a parametrech aplikovaného řízení. Takto pořízená data mohou být užitečným zdrojem informací pro vylepšení ...
 • DAQ USB moduly 

  Kaderka, Tomasz
  Bakalářská práce se zabývá problematikou sběru a zpracování dat. V první části je okrajově rozebrán vývoj měřící techniky, virtuální instrumentace a rozhraní pro komunikaci. Druhá část práce obsahuje srovnání USB měřicích ...
 • Datalogger pro sběrnici typu Profibus 

  Bráblík, Radim
  Tato diplomové práce se zabývá vytvořením aplikace Datalogger pro sběrnici typu PROFIBUS. Popisuje komunikační standard Profibus, komunikaci PLC a PC přes sběrnici Profibus, API rozhraní k použité Profibus-PCI kartě, použitý ...
 • Matematické metody modelování morfologie jehličnanů 

  Janoutová, Růžena
  Cílem práce byla tvorba jehličnatého stromu nedestruktivní metodou umožňující popis struktury dospělého smrkového porostu. Z poskytnutých dat byl po jejich zpracování vytvořen model L-systému, kterým se vytvářely větve ...
 • Mobilní přístup k datům z automatizačních prvků (vývoj Back-End části aplikace) 

  Habarta, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a popisem technologií použitých při vývoji mobilní aplikace. Dále návrhem a implementací mobilního přístupu k datům z automatizačních prvků. Aplikace pracuje se servery založenými ...
 • Návrh a realizace aplikace pro zpracování měřených dat z motorového standu 

  Blahút, Jozef
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vývojom desktopovej aplikácie pre spracovanie meraných dát zo standu leteckých motorov. Jej hlavným cieľom je zjednodušiť spracovávanie nameraných údajov, ich vyhodnotenie a vzájomné ...
 • Optimalizace informačního systému pro sledování spotřeb energií 

  Hrbek, Martin
  Cílem práce je optimalizovat stávající systém pro sledování spotřeb energií a rozšířit možnosti prezentace naměřených dat tak, aby bylo možné přehledně zobrazovat velký objem dat a dlouhé časové úseky. Optimalizace se ...
 • Polymorfní USB – I2S rozhraní 

  Stejskal, Martin
  Cílem práce bylo seznámit se s 32-bitovými MCU od firmy ATMEL, synchronním digitálním rozhraním a implementaci USB protokolu v MCU. Na základě těchto poznatků navrhnout zařízení které se chová jako USB audio s plně proměnnými ...
 • Software pro zpracování dat z akcelerometru 

  Zahradník, David
  Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro statistické zpracování dat z akcelerometru. V první části jsou stanoveny cíle. V dalších částech následuje návrh a tvorba vlastního softwaru pro real-time, ale i post-processingové ...
 • Soubor úloh z oblasti sběru dat (Data Acquisition) pro kurs BEMS 

  Novotný, Marek
  Obsahem této práce je pochopení problematiky sběru dat. Je zde vysvětleno co je to sběr dat, taktéž jsou vysvětleny některé často používané pojmy a principy, které s touto problematikou souvisí. Jak lze z určitého fyzikálního ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Peška, Jaroslav
  Diplomová práce navazuje na předchozí práce zabývající se strojovým chápáním tištěných map zpětně převedených do rastrové grafiky a tvorby modelu terénu. Aplikace také musí dokázat zpracovat záznamy pohybu a integrovat je ...
 • Vstupní data pro optimalizaci svozových tras komunálních odpadů 

  Kulich, Marek
  Cieľom práce je popísať systémy zberu separovaných odpadov ako aj monitorovanie zberu, ktoré zahŕňa identifikáciu nádob, senzory aprenos dát. Dáta sú následne sumarizované a analyzované pre vstup do optimalizačného softwaru, ...
 • Vytvoření přenosného zařízení pro vyhodnocování zrychlení 

  Jurníček, Jakub
  Bakalářská práce řeší problém měření a zobrazování zrychlení ve dvou navzájem kolmých osách. Toto zařízení má sloužit ke snímání zrychlení elektromechanickým prvkem, zobrazováním aktuálních hodnot a zaznamenávání aktuálních ...
 • Využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat 

  Yerpeissov, Serik
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat. Práce je rozdělena na teoretický úvod obsahující popis zpracovani dat v informační a komunikační technologie, úkol a cíl práce, ...
 • Výšková stabilizace quadrotoru 

  Ligocki, Adam
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat vertikální stabilizaci drona vyvinutého na Ústavu automatizace a měřicí techniky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Práce se postupně zabývá rešerší ...
 • Webový systém pro sledování sportovních výkonů 

  Píč, Karel
  Tato práce dala za vznik webovému tréninkovému deníku pro sportovce a trenéry v běhu na lyžích. V současné podobě je deník veden v tabulkách Microsoft Excel se specifickou strukturou. Deník ve formátu Microsoft Excel ...
 • Získávání znalosti z dat v jazyce Python 

  Krestianková, Tamara
  Táto práca sa zaoberá procesom dolovania dát, prostriedkami pre podporu dolovania dát v programovacom jazyku Python a demonštráciou využitia tohto jazyka pre účely dátovej analýzy, so zameraním na klasifikáciu a tvorbu ...
 • Zpracování dat z měření na obráběcích strojích 

  Pokorný, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá přesností obráběcích strojů, přičemž se věnuje zejména tříosé vertikální frézce. Strukturálně je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Zatímco teoretická část se zabývá problematikou ...