Now showing items 1-20 of 21

 • Bezpečnost mobilních zařízení v malé společnosti 

  Válka, Radek
  V průběhu práce je vytvořena analýza problematiky bezpečnosti s užíváním mobilních zařízení v malé společnosti. Na základě této analýzy jsou zjištěna rizika, která by mohla mít dopad na bezpečnost informací společnosti z ...
 • Bezpečnostní politika společnosti 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku IT bezpečnosti konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace. Vzhledem k rozsahu ...
 • Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích 

  Kretek, František
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost ...
 • Inteligentní systémy hromadného sběru dat v energetických sítích 

  Kretek, František
  Tato semestrální práce se zabývá problematikou hromadného sběru dat z energetických sítích. Je zde zahrnuto rozdělení energetických sítí. Principy a funkce přenosových technologií PLC, GSM a GPRS. Požadavky na bezpečnost ...
 • Nasazení kontextového DLP systému v rámci zavádění ISMS 

  Imrich, Martin
  Diplomová práce se zabývá nasazením DLP systému do vybrané společnosti. Práce obsahuje analýzu současné situace společnosti a na základě zjištění poskytuje rozhodnutí pro výběr nejvhodnějšího DLP řešení. Nakonec popisuje ...
 • Návrh a tvorba webové služby pro správu rodinných fotografií 

  Macháč, Jan
  Tato práce se zaměřuje na návrh a vytvoření webové aplikace pro správu rodinných fotografií, s důrazem na bezpečnost a transparentnost v oblasti manipulace s poskytnutými osobními údaji. Aplikace bude použitelná na jakémkoliv ...
 • Návrh bezpečnostní politiky ICT ve firmě 

  Špak, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti ICT v reálném prostředí mezinárodní firmy působící v Brně. Součástí práce je analýza současného stavu, teoretická východiska a návrhy ke zlepšení současné bezpečnostní ...
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT podniku. 

  Kuliš, Ota
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezpečnosti IS/IT v reálném prostředí středně velké české firmy a navrhuje řešení problematiky a jeho praktickou implementaci. Vzhledem k rozsahu problematiky bezpečnosti je ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Kaššák, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spoločnosti so zameraním na dátovú bezpečnosť. Návrh je zameraný na elimináciu bezpečnostných hrozieb v zabezpečení dát. Riešením je nový spôsob prihlasovania zamestnancov do CMS systémov ...
 • Návrh elektronického obchodu 

  Morávek, David
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením elektronického obchodu firmy. Na základě poznatků a informací získaných v teoretické části obsahuje návrh nejlepší možné varianty elektronického obchodu, který povede ke stabilnímu ...
 • Návrh implementace systému řízení informační bezpečnosti 

  Gergelová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informační bezpečnosti společnosti Papouch s.r.o. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh změny v zabezpečení informací firmy pomocí systému řízení informační ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Řezáč, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a návrhu jeho změn. V teoretické části je popsána základní problematika a pojmy související s informačními systémy. Analytická část posuzuje informační ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Kubala, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačního systému firmy a návrhu jeho změn. V teoretické části je popsána základní problematika a pojmy související s informačními systémy. V analytické části je informační ...
 • Protichybové systémy využívající blokové kódy 

  Pacher, Jakub
  Práce se zabývá výběrem a následným ověřením funkčnosti samoopravného kódu vhodného pro zabezpečení proti shlukujícím se chybám. Nejprve je podán rozbor protichybového kódového systému a požadavky kladené na něj. Dále je ...
 • Volba informační strategie nového elektronického obchodu 

  Slunečko, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou nového elektronického obchodu a volbou jeho informační strategie. Zvolené řešení podpoří dosažení vytyčených firemních cílů za pomoci efektivnějšího využití informačních technologií.
 • Výpočty v Cloudu 

  Bräuer, Jonáš
  Bezpečnost a zachování důvěrnosti dat uložených s využitím veřejných cloudových služeb je dnes velmi aktuální téma. V této práci se, na rozdíl od tradičního šifrování, zabýváme možností využití dělení dat k zabezpečení ...
 • Zabezpečení a ochrana dat ve firmě 

  Navrátilová, Ludmila
  Tato práce se zabývá zabezpečením a ochranou dat ve velké společnosti. Popisuje současný stav ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje možné návrhy bezpečnosti informačního systému firmy a zálohování.
 • Zabezpečení dat na operačních systémech 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na srovnání možností zabezpečení dat na vybraných desktopových operačních systémech. Dále na autentizaci uživatelů v systému a poskytované kryptografické API pro vývojáře. Součástí práce je i návrh a ...
 • Zabezpečení přenosu dat obecnými lineárními blokovými kódy 

  Dzurenda, Petr
  Práce se v úvodu zabývá problematikou základních vlastností obecných lineárních blokových kódů, konkrétně pak vytvářením generující a kontrolní matice a způsoby dekódování obecných lineárních blokových kódů, načež jsou ...
 • Zpracování, přenos a správa dat z geologických vrtů 

  Kováč, Jakub
  Bakalářská práce předkládá návrh řešení pro zpracování, přenos a správu geofyzikálních dat malé firmy za účelem stálého přístupu k aktuálním informacím. Překládá jednotlivá řešení s ohledem na bezpečnost, spolehlivost a ...