Now showing items 1-20 of 23

 • Brno Urban Dataset - The New Data for Self-Driving Agents and Mapping Tasks 

  Ligocki, Adam; Žalud, Luděk; Jelínek, Aleš (IEEE, 2020-06-01)
  Autonomous driving is a dynamically growing field of research, where quality and amount of experimental data is critical. Although several rich datasets are available these days, the demands of researchers and technical ...
 • Charakterizace chodců ve videu 

  Studená, Zuzana
  Táto práca sa zaoberá získavaním informácií o chodcoch, ktorí sú zachytení pomocou statických vonkajších kamier umiestnených na verejných vonkajších alebo vnútorných priestranstvách. Cieľom je za použitia konvolučných ...
 • Detekce a rozpoznání registračních značek vozidel 

  Tykva, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh, implementace a testování systému, který v reálném čase pomocí neuronových sítí bude detekovat a rozpoznávat registrační značky vozidel. Nasbíraná data budou ukládána do databáze. ...
 • Detekce dopravních značek v obraze a videu 

  Kočica, Filip
  Tato práce řeší problematiku detekce dopravního značení za pomoci moderních technik zpracování obrazu. K řešení byla použita speciální architektura hluboké konvoluční neuronové sítě zvaná YOLO, tedy You Only Look Once, ...
 • Detekce obličejů v obraze, nezávisle na natočení 

  Bureš, Václav
  Práce se věnuje problematice detekce typově stejných objektů (konkrétně obličejů) v obraze. Následuje rozšíření popsaných metod o detekci objektů v různých natočeních. Naleznete zde stručný přehled využitelných metod, jako ...
 • Detekce semaforu ve snímku dopravní situace 

  Boček, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí semaforu a rozpoznáním stavu jeho světel na snímku z dopravní situace pomocí metod strojového učení. V teoretické části textu jsou zmíněny rozdílné přístupy k řešení tohoto problému. ...
 • Detekce zbraní ve 2D obrazu 

  Demčák, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou zbraní v 2D obraze. V teoretickej časti bol zadefinovaný pojem zbraň, uviedli sme možnosti detekcie zbrane v obraze s použitím klasických metód a s využitím hlbokých neurónových ...
 • Identifikace chodců 

  Jurča, Jan
  Tato práce se zabývá identifikací osob z videa na základě rozpoznání postavy, obličeje a chůze. Pro rozpoznání postavy a chůze jsou využity předtrénované sítě. Zatímco k rozpoznání chůze je v rámci práce implementováno a ...
 • Meření podobnosti obrazů s pomocí hlubokého učení 

  Štarha, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá výzkumem technologií, využívajících metod hlubokého učení, využitelných při zpracovávání obrazových dat. Konkrétním zaměřením práce je zhodnotit vhodnost a efektivnost hlubokého učení při ...
 • Multi-Frame Labeled Faces Database: Towards Face Super-Resolution from Realistic Video Sequences 

  Rajnoha, Martin; Mezina, Anzhelika; Burget, Radim (MDPI, 2020-10-16)
  Forensically trained facial reviewers are still considered as one of the most accurate approaches for person identification from video records. The human brain can utilize information, not just from a single image, but ...
 • Návrh metod pro vizualizaci šifrovaného provozu 

  Hlučková, Pavla
  Tato práce se zabývá návrhem metod pro vizualizaci šifrovaného provozu. Obecně popisuje vybrané protokoly šifrovaného provozu, jejichž vzorky jsou následně zachytávány do datové sady. Práce se podrobněji zaměřuje na ...
 • Ovládání počítačových aplikací přirozeným pohybem hlavy 

  Vojvoda, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat systém sledující hlavu uživatele ve vstupních obrazových snímcích a na základě její pozice dosáhnout interakci s počítačovými aplikacemi. V rámci řešení byly navrženy 4 metody ...
 • Pořízení a zpracování sbírky registračních značek vozidel 

  Kvapilová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá problematikou pořízení a zpracování datové sady, která obsahuje částečně automaticky zpracované snímky registračních značek vozidel. Cílem je jak pořízení samotných videí, tak i vytvoření sady ...
 • Predikce vlivu mutace na rozpustnost proteinů 

  Velecký, Jan
  Cílem práce je vytvoření prediktoru změny rozpustnosti mutovaného proteinu ze znalosti jeho původní 3D struktury. Predikce rozpustnosti proteinů je část bioinformatiky, která dosud není uspokojivě vyřešena. Přičemž především ...
 • Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout postup, který bude provádět rekonstrukci digitálních fotografií na základě vyhledání podobných fotografií v datasetu, jejichž obsah je poté využit při rekonstrukci, a otestovat možnosti ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Bezděčík, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou segmentace 3D modelů čelistí. Analyzuje současné metody, navrhuje, implementuje a testuje možné zlepšení těchto metod z uživatelského hlediska. Návrh zlepšení spočívá v ...
 • Segmentation Method Overview for Thermal Images in Matlab Computational Environment 

  Bostik, Ondrej; Valach, Sobeslav; Horak, Karel; Klecka, Jan (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  This paper presents an overview of methods usable for segmentation of thermal images in MATLAB computational environment. The goal of this work is the demonstration usage of available methods and evaluate their performance. ...
 • Segmentation Of Thermal Images 

  Bostik, Ondrej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper presents our ongoing work focused on segmentation of thermal images from the process of traverse wedge rolling. The goal of this work is to evaluate some of the available methods. We mainly focused on a demonstration ...
 • Statistické vyhodnocení přijímacích zkoušek 

  Tihlaříková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá statistickým vyhodnocením přijímacích zkoušek na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, konkrétně vyhodnocením kvalit uchazečů o studium bakalářského studijního oboru Daňové ...
 • Určování podobnosti objektů na základě obrazové informace 

  Rajnoha, Martin
  Vzhľadom na meniacu sa bezpečnostnú situáciu vo svete, monitorovanie verejných priestorov a jeho automatické spracovanie v reálnom čase sa stáva čoraz významnejšie. Problémom je však analýza nekvalitných záznamov, pričom ...