Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a předpověď časových řad pomocí statistických metod se zaměřením na metodu Box-Jenkins 

  Zatloukal, Radomír
  V prvním kroku budeme analyzovat dvě reálné časové řady, jedna z oblasti energetické a druhá z oblasti ekonomické. U energetické časové řady se bude jednat o spotřebu elektrické energie v USA a v ekonomickém případě pujde ...
 • Analýza hydrologické časové řady pro vybrané povodí řeky Moravy 

  Černý, Vojtěch
  Současné klimatické podmínky vyvolávají otázky, jaký vliv má klimatický vývoj a klimatická změna na hydrologický režim povodí České republiky. Hlavní otázky jsou: I) Je klimatická změna vážná a její průběh v hydrologických ...
 • Analýza výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad 

  Šimková, Marcela
  Bakalářská práce se zabývá analýzou výkonnosti Pekařství Králík pomocí časových řad. Veškerá vstupní data byla získána ze zdrojů pekárny. Cílem je vypracovat analýzu, která poslouží k predikci jednotlivých ukazatelů výroby ...
 • Analýza změn vybraných ukazatelů internetového obchodu Sportobchod.cz 

  Nguyen, Anh Khoa
  Bakalářská práce je zaměřená na rozbor ukazatelů internetového elektronického obchodu firmy Sportobchod.cz pomocí metody časových řad. Práce je rozdělená na části, kde první část obsahuje teorii spojenou s časovými řadami ...
 • Chemical stability of tricalcium phosphate - iron composite during spark plasma sintering 

  Casas Luna, Mariano; Horynová, Miroslava; Tkachenko, Serhii; Klakurková, Lenka; Čelko, Ladislav; Díaz de la Torre, Sebastian; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (MDPI, 2018-09-01)
  Tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2, TCP) is a wide-used ceramic as a bone filler material due to its good osteoconductivity property. Nevertheless, its poor mechanical properties does not allow its use for load-bearing ...
 • Dekompozice a předpovědi v časových řadách 

  Šramková, Kristína
  Bakalárska práca sa zaoberá štatistickými metódami, ktoré sa používajú pri analýze a modelovaní časových radov. Konkrétne dekompozičnými metódami, ktoré rozkladajú časové rady na jednotlivé zložky a modelujú trend, čo ...
 • Diagnostika rozkladu těkavých organických látek v klouzavém obloukovém plazmatickém výboji 

  Grossmannová, Hana
  Předmětem této disertační práce bylo prozkoumat na modelových látkách možnosti jejich rozkladu v klouzavém obloukovém plazmatickém výboji za atmosférického tlaku. Klouzavý obloukový výboj (GlidArc) je dynamicky se rozvíjející ...
 • Identifikace parametrů elektrických motorů metodou podprostorů 

  Jenča, Pavol
  V tejto diplomovej práci je riešená identifikácia parametrov elektrických motorov pomocou metódy podpriestorov. Elektrické motory sú simulované v prostredí Matlab/Simulink a konkrétne sa jedná o jednosmerný motor s ...
 • Implementace algoritmu dekompozice matice a pseudoinverze na FPGA 

  Röszler, Pavel
  Cílem této práce je implementace výpočtů vlastních čísel a vektorů a výpočet pseudoinverze matice na hradlovém poly. Při těchto výpočtech se velmi často používají maticové rozklady, které jsou popsány jako první. Následuje ...
 • NA PASNÍKU 

  Siegelová, Kateřina
  Tématem mojí diplomové práce Na Pasníku je čas a rozklad. Vyráběla jsem si malé domečky z přírodnin a ty umístila v lese. Předmětem práce je plynutí času. Výsledkem mojí práce je časová velkoformátová kresba. Domečky na ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací na svazku grafických karet 

  Dujíček, Aleš
  Tato práce se zabývá rozšířením projektu k-Wave, který řeší simulace šíření ultrazvukových vln v heterogenním prostředí. Výpočet těchto simulací je založen na řešení soustavy parciálních diferenciálních rovnic pseudospektrální ...
 • Paralelizace ultrazvukových simulací pomocí 2D dekompozice 

  Nikl, Vojtěch
  Tato práce je součástí projektu k-Wave, což je simulační nástroj akustické tomografie sloužící k simulaci a rekonstrukci akustických vlnových polí a jeho hlavním přínosem je plánování ultrazvukových operací lidské tkáně, ...
 • Predikce časových řad pomocí statistických metod 

  Beluský, Ondrej
  Různé společnosti považují za neodmyslitelné získávat předpověď časových řad nejistých hodnot proměnných, které ovlivňují jejich rozhodnutí. Marketing obsahuje vícero rozhodnutí, která závisí na spolehlivé předpovědi. ...
 • Realizace hranového detektoru s využitím vlnkové transformace 

  Pálka, Zbyněk
  Tato práce se zabývá detekcí hran v obraze. V teoretické části práce jsou obsaženy běžně používané metody detekce hran, využívající první i druhou derivaci a jsou zde popsány hranové detektory obě zmíněné metody. Dále je ...
 • Redukce obrazového šumu s využitím vlnkové transformace 

  Holiš, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretické pojednání o šumech vyskytujících se v digitálních obrazových datech, jejich klasifikaci a možnosti odstranění. V další části je věnována teorii vlnek, vlnkové transformací a jejím ...
 • Statistické zhodnocení výkonnosti vybraných investičních fondů 

  Mitrengová, Anna
  Existuje hodně způsobů, jak zhodnocovat své peníze. Jedním z nich je jejich investování do investičních fondů. V dnešní době je však složité vybrat ve velké nabídce těchto fondů pro nás, jako investory, ten správný. Proto ...
 • Studium katalytické dekompozice oxidu křemičitého 

  Štubian, Martin
  Táto práca sa zoberá štúdiom reakcie katalytickej dekompozície kremíka použitím elektrónovej mikroskopie a Augerovej spektroskopie. Práca je zameraná primárne na štúdiom fázy Au-Si, ktorá pri reakcii vzniká. V teoretickej ...
 • Studium růstu ZnO krystalů ze supersaturovaného alkalického elektrolytu 

  Bannert, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá studiem růstu krystalů oxidu zinečnatého ze supersaturovaných roztoků s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a metody XRD. Práce je rozdělená na teoretickou a experimentální část. V ...
 • Tvorba vnitropodnikové databáze s využitím SQL Serveru 

  Košinová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vytvoření vnitropodnikové SQL databáze pro zlepšení chodu společnosti Servis Baur, s. r. o. V první částí práce je specifikován problém a cíl práce. Druhá část je zaměřena vymezení ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Havel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vypracování vybraných poměrových ukazatelů dvou konkurenčních společností, zpracování časových řad z těchto ukazatelů a jejich vyrovnání. Na jejich základě se stanoví prognóza budoucího ...