Now showing items 1-2 of 2

  • Tahová zkouška trubek 

    Janda, Luděk
    Předložená bakalářská práce se zabývá tahovou zkouškou zkušebních vzorků z trubek a ověřuje možnosti získání odpovídajících materiálových charakteristik. V práci byly zkoumány celkem 3 typy vzorků z trubek zhotovených dle ...
  • Vliv procesních podmínek a materiálu na mezní tvařitelnost zadaného dílce 

    Exnerová, Jitka
    Diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek. V práci jsou uvedeny teoretické poznatky, které se týkají zakončeni trubek plochým lemem a kuželem. Následují experimenty provedené s vlastním materiálem a nástroji ...