Now showing items 1-6 of 6

 • Oduhličení a odplynění vysokolegovaných chromových ocelí ve vakuu 

  Ertelt, Tomáš
  Práce se zabývá výzkumem vlivu vakua na odplynění a oduhličení vysokolegovaných korozivzdorných ocelí. Cílem jeho použití je zvýšení korozní odolnosti a mechanických vlastností oceli. Teoretická část je věnována rozboru ...
 • Optimalizace metalurgických postupů ve slévárně hliníkových slitin 

  Halaška, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem přípravy a metalurgického zpracování taveniny na mechanické vlastnosti a strukturu hliníkových slitin typu Al-Si. Experimentální část proběhla ve firmě MSR Engines s.r.o. V této části je ...
 • Problematika odplynění menších množství taveniny u slitin hliníku 

  Spáčil, Ivo
  Tavenina o hmotnosti 40 kg byla odplyněna dvěma metodami: Ponoření odplyňovací tablety do taveniny ponorným zvonem a probublávání argonu trubicí s porézní zátkou. V průběhu experimentu byly použity i tablety pro řízené ...
 • Sekundární metalurgie ve slévárnách 

  Klika, Jiří
  Cílem této práce je provést literární rešerši jednotlivých používaných postupů sekundární metalurgie. V práci je popsán princip metod a jejich výhody a nevýhody po zavedení ve výrobě, zejména postupy při výrobě oceli. ...
 • Vliv odplynění na kvalitu odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití 

  Míšek, Jakub
  Tato práce zkoumá vliv délky procesu odplyňování na stupeň naplynění taveniny a na kvalitu odlitků litých technologií vysokotlakého lití. Je analyzován druh vad vyskytujících se v odlitku na základě pozorování makrostruktury ...
 • Vliv parametrů odplyňování na kvalitu Al odlitků 

  Jeřábek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů odplyňování v provoze slévárny a vlivem těchto parametrů na mechanické vlastnosti slitin typu Al-Si. V praktické části byl za pomoci plánovaného experimentu sledován ...