Now showing items 1-20 of 23

 • Analysis of fiber deposition using automatic image processing method 

  Bělka, Miloslav; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2013-04-09)
  Fibers are permanent threat for a human health. They have an ability to penetrate deeper in the human lung, deposit there and cause health hazards, e.g. lung cancer. An experiment was carried out to gain more data about ...
 • Depozice CaF2 ultratenkých vrstev na grafenový substrát 

  Caesar, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje přípravě a analýze ultratenkých vrstev CaF2 (fluoridu vápenatého). CaF2 byl deponován napařováním v podmínkách UHV za teploty substrátu v rozsahu 20 °C až 400 °C. Depozice probíhala na Si(111) ...
 • Depozice molekulárních magnetů na „2D“ materiály 

  Vavrečková, Šárka
  Tato bakalářská práce se zabývá depozicí jedmolekulárních magnetů na 2D materiály a studiem jejich chování na površích. Teoretická část pojednává o jednomolekulárních magnetech, způsobech jejich depozice a vybraných 2D ...
 • Depozice prachových částic z ovzduší 

  Bělka, Miloslav
  Těžiště práce je ve vyhodnocení depozice vláknových aerosolů v dýchacím traktu člověka. Vlákna mají schopnost pronikat hlouběji do plic a způsobovat vážné zdravotní problémy. Součástí práce je i rozdělení aerosolů, základy ...
 • Depozice velkých organických molekul v UHV 

  Krajňák, Tomáš
  V této práci byly deponovány velké organické molekuly (DM15N, DM18N a Cu(dbm)2), které se nedají deponovat pomocí termální sublimace, protože jsou dekomponovány při nižší teplotě, než je teplota sublimace. Tyto molekuly ...
 • Leptání SiO2 pomocí depozice Si 

  Pokorný, David
  Tato bakalářská práce se zabývá jednou z nejzajímavějších reakcí probíhajících v pevné fázi v UHV podmínkách, a to rozkladem SiO2 podle rovnice Si + SiO2 = 2SiO. Využívá dosud nevyzkoušený postup - dodání Si atomů nikoli ...
 • Metoda řešení depozice vláknových částic pomocí Fokker-Planck rovnice pro statistické rozložení ODF - Orientation Distribution Function pro laminární proudění 

  Kopečková, Barbora
  Bakalářská práce se zabývá účinností depozice vláknových částic prostřednictvím různých mechanismů depozice. Podrobněji rozebírá účinnost depozice pomocí difuze, sedimentace a impaktu. Uvádí implementaci Peterlinova ...
 • Měření a analýza usazování vláken z izolační minerální vaty v dýchacím systému 

  Hájek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vdechování pevných částic, zejména vláken, do lidských plic. Jedná se o vědní oblast, ve které se využívá počítačového modelování pro popis pohybu vláken a jejich depozice v ...
 • Nanoelektrody pro biofyzikální měření 

  Márik, Marian
  Cílem projektu je návrh nanoelektrody na zadanou křemíkovou desku s dopředu určenými přísadami a tenkovstvými technikami v kombinaci litografie a nanotechniky, vyvinutými v LabSensNano. Práce se zabývá hlavně procesem ...
 • Nanostrukturované senzory pro detekci organických látek 

  Šťávová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou citlivých vrstev složených z pole zlatých nanotyčinek a jejich modifikacemi. Nejdříve je vyrobena nanoporézní maska z vrstvy hliníku pomocí metody anodické oxidace. Následně je ...
 • Nástroje vyráběné ze slinutých karbidů 

  Opršál, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá řeznými nástroji vyráběnými z povlakovaných i nepovlakovaných slinutých karbidů. V první části práce je uvedeno rozdělení nástrojových materiálů. Další část se zabývá nepovlakovanými slinutými ...
 • Návrh manipulátoru pro ultravakuový elektronový mikroskop 

  Caesar, Radek
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce manipulátoru pro ultravakuový elektronový mikroskop (UHV SEM), který je v současné době vyvíjen firmou TESCAN ve spolupráci s Ústavem fyzikálního inženýrství FSI VUT. ...
 • Opravy vysokopevnostních ocelí pomocí technologie studené kinetizace 

  Krvač, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá možností opravy vysokopevnostních ocelí pomocí metody studene kineze. Teoretická část je zaměřena na metodu coldspray, přeměny austenitu, bainitickým ocelím a zkouškám kontaktní únavy Rmat. ...
 • Optimalizace tenkých oxidových vrstev kovových materiálů 

  Vítek, Jiří
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis metody reaktivního naprašování tenkých vrstev. V současné době je mnoho způsobů vytváření tenkých filmů a mnoho aplikací tenkých vrstev v nejrůznějších průmyslových odvětvích. V ...
 • Optimalizace zdroje atomů uhlíku pro růst grafenových vrstev metodou MBE 

  Liška, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a optimalizací zdroje atomárních svazků atomů uhlíku o termální energii (0,1÷1 eV). Tyto atomární svazky se jeví jako vhodné pro růst grafenových vrstev v podmínkách ultravysokého ...
 • Studium molekulárních svazků organických materiálů 

  Maniš, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá sestavením nízkoteplotní efuzní cely vhodné pro napařování organických materiálů. Je provedena kalibrace provozních teplot efuzní cely. Jsou provedeny depozice organického polovodičového ...
 • Studium vlivu organických aditiv na deposici zinku z alkalického elektrolytu s využitím rentgenové difraktometrie 

  Smejkal, Jan
  Bakalářská práce pojednává o účincích vybraných organických aditiv na vlastnosti zinkového depozitu ve vztahu k záporné elektrodě Ni – Zn akumulátoru. Všechna aditiva byla zkoumána s důrazem na studium potlačení růstu ...
 • Tenkovrstvé elektrody pro elektrochromní prvky 

  Macalík, Michal
  Práce se zabývá depozicí vrstev pro elektrochromní prvek různými metodami. Transparentní elektricky vodivé vrstvy SnO2 byly deponovány pyrolytickým rozkladem peroxocíničitanového roztoku. Přidání peroxidu vodíku do výchozího ...
 • Tlakový senzor typu MEMS využívající nanokompozity 

  Šeda, Miroslav
  Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními technologickými operacemi výroby MEMS (Mikro-elektro-mechanických systémů). Dále jsou v této práci zmíněny vlastnosti a výroba CNTs (uhlíkových nanotrubic), které jsou ...
 • Tvorba kobaltových nanoteček pomocí EBID a optimalizace jejich chemického složení a morfologie 

  Vyroubal, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá depozicí kovových nanostruktur pomocí metody EBID. V práci jsou popsány jednotlivé parametry depozice a ukázány jejich vlivy na celý proces. U kobaltových struktur bylo ověřeno jejich chemické ...