Now showing items 1-17 of 17

 • 3D model z dvojice kamer 

  Bastl, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření metod pro získání 3D dat. Tyto data mají být použitelná jako vstupní data pro algoritmy, které je zpracují do formátů zprostředkující prostorový vjem člověka. Je řešen problém ...
 • Automatická synchronizace promítaného a snímaného obrazu 

  Šura, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením softwarového řešení v programu MATLAB pro automatickou synchronizaci snímané hloubkové mapy a promítaného obrazu tak, aby fungovalo s různými RGB-D senzory. Testovanými senzory ...
 • Depth Map Improvement by Combining Passive and Active Scanning Methods 

  Kaller, O.; Bolecek, L.; Polak, L.; Kratochvil, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-09)
  The paper presents a new method of more precise estimation of the depth map in 3D videos. The novelty of the proposed approach lies in sophisticated combination of partial results obtained by selected existing passive and ...
 • Detekce objektů pomocí Kinectu 

  Řehánek, Martin
  S příchodem zařízení Kinect se otevřely možnosti, jak jednoduše využít hloubku obrazu ve zpracování obrazu. Cílem této práce je popsat metodu, kterou jsem navrhnul pro rozpoznávání a detekci objektů v hloubkové mapě. Pro ...
 • Hloubková mapa s využitím zařízení Kinect 

  Němec, Pavel
  Hloubková mapa má v dnešní době různá využití v rozličných odvětvích lidské činnosti (ve stavebnictví, lékařství, strojírenství, robotice, zábavním průmyslu atd.). Cílem této práce je seznámit se s různými metodami jejího ...
 • Improved Depth Map Estimation from Stereo Images based on Hybrid Method 

  Kamencay, P.; Breznan, M.; Jarina, R.; Lukac, P.; Zachariasova, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  In this paper, a stereo matching algorithm based on image segments is presented. We propose the hybrid segmentation algorithm that is based on a combination of the Belief Propagation and Mean Shift algorithms with aim to ...
 • Návrh nové metody pro stereovidění 

  Kopečný, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fotogrammetrie. Popisuje nástroje, teoretické podklady pro postupy při získávání, předzpracování, segmentaci vstupního obrazu a pro výpočet hloubkové mapy. Hlavní náplní této ...
 • Pokročilý rendering pomocí knihovny OpenSceneGraph 

  Ondruška, Jiří
  Tato bakalářská práce má za úkol předvést knihovnu OpenSceneGraph a její použití v kombinaci se shadery psanými v OpenGL Shading Language. Práce se nejdříve věnuje právě základům jazyka GLSL. Následující kapitola představí ...
 • Programovatelné shadery v OpenGL 

  Radil, Přemek
  V dnešní době se OpenGL používá převážně pro tvorbu počítačových her, CAD programů, aplikací virtuální reality, leteckých simulací či vědeckotechnických vizualizací. Tato bakalářská práce se zabýva tvorbou shaderů v jazyce ...
 • Realizace kamerového modulu pro mobilní robot jako nezávislého uzlu systému ROS - Robot Operating System 

  Albrecht, Ladislav
  Stereo vize patří v dnešní době k jednomu z nejoblíbenějších prvků v oblasti mobilních robotů a výrazně přispívá k jejich autonomnímu chování. Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat kamerový modul jako hardwarově ...
 • Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout postup, který bude provádět rekonstrukci digitálních fotografií na základě vyhledání podobných fotografií v datasetu, jejichž obsah je poté využit při rekonstrukci, a otestovat možnosti ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Bezděčík, Ladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou segmentace 3D modelů čelistí. Analyzuje současné metody, navrhuje, implementuje a testuje možné zlepšení těchto metod z uživatelského hlediska. Návrh zlepšení spočívá v ...
 • Uživatelské rozhraní založené na zpracování hloubkové mapy 

  Kubica, Peter
  Tradiční uživatelská rozhraní nejsou vždy nejvhodnější variantou ovládání aplikací. Úlohou této práce je seznámit se s problematikou zpracování dat ze senzoru Kinect a analyzovat možnosti ovládání aplikací prostřednictvím ...
 • Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob 

  Chudý, Andrej Oliver
  Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva ...
 • Vybrané problémy analýzy fotogrammetrických systémů 

  Boleček, Libor
  Disertační práce se zabývá vybranými partiemi digitální fotogrammetrie. V první části práce je definované téma a popsán současný stav poznání. V následujících kapitolách jsou postupně řešeny čtyři dílčí navzájem navazující ...
 • Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků 

  Kulíková, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím ...
 • Zpracování obrazu a hloubkové mapy pro vytvoření interaktivního modelu 

  Gelo, Lukáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením komunikačného protokolu pre kamery Intel® RealSense™ v programe MATLAB , vytvorením programu, ktorý nájde v obraze určité predmety za použitia hĺbkovej mapy a implementáciou tohto ...