Now showing items 1-9 of 9

 • Bisfenol A ve vodním ekosystému 

  Nohelová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou Bisfenolu A, zejména jeho vlivem na vodní ekosystém. V práci jsou přehledně shrnuty informace o jeho vlastnostech, výrobě a současném využití. Byl zde popsán jeho škodlivý dopad ...
 • Necílený screening organických polutantů ve vodách a sedimentech 

  Hamalčíková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá studiem zatížení okolí skládky komunálních odpadů Hrádek u Pacova a čistírny odpadních vod Brno - Modřice s využitím optimalizovaného postupu necíleného screeningu organických polutantů ve ...
 • Pasivní vzorkování polárních organických kontaminantů z vod 

  Vítková, Libuše
  Tato diplomová práce se zabývá pasivním vzorkováním polárních látek z vod pomocí vzorkovačů typu POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler), které byly po dobu 4 týdnů exponovány v odpadní vodě na vtoku do městské ...
 • Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů 

  Pustka, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem a validací analytické metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s fluorescenční detekcí pro simultánní stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v bylinném a ovocném čaji. ...
 • Využití GC/MS při analýze léčiv 

  Sýkora, Richard
  Tato diplomová práce vychází z aktuální problematiky přítomnosti léčiv v různých složkách životního prostředí. Nejvíce zatížené prostředí z pohledu kontaminace rezidui léčiv je prostředí vodné, do kterého se tyto látky ...
 • Využití metod derivatizace v plynové chromatografii 

  Brédová, Boglárka
  Štúdia bola zameraná na overenie možností derivatizácie v plynovej chromatografií pre stanovenie mastných kyselín v olejových vzorkách a na využitie derivatizácie pre stanovenie organických látok vo vzorke extraktu semienok ...
 • Využití plynové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv 

  Sýkora, Richard
  Analgetika jsou v dnešní době široce využívanou skupinou léčiv jak v humánní tak i ve veterinární medicíně. Rezidua těchto léčiv se dostávají do povrchových vod z čistíren odpadních vod, ve kterých nedojde k jejich eliminaci. ...
 • Využití plynové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv ve vodách 

  Lacina, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na výběr metody a optimalizaci laboratorního postupu pro stanovení vybraných léčiv (kyselina salicylová, ibuprofen, naproxen, ketoprofen a diklofenak) v povrchové a odpadní vodě pomocí plynové ...
 • Využití plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro posouzení kontaminace odpadních a povrchových vod rezidui léčiv 

  Lacina, Petr
  Předkládaná dizertační práce vychází z aktuální problematiky nárůstu přítomnosti reziduí léčiv v různých složkách životního prostředí. Jedná se o tzv. „nový“ druh environmentálních kontaminantů, které do těchto složek ...