Now showing items 1-20 of 45

 • Administrativní budova 

  Pospíšil, David
  Moje diplomová práce řeší administrativní budovu. Budova se bude nacházet ve městě Šumperk. Bude situována nedaleko centra. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno částečně podsklepené podlaží. Stropy tvoří nosníky s ...
 • Biologická vyhnívací linka 

  Hurčík, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce nádrže ČOV a vypracováním výkresové dokumentace. Řeší hlavní části nosné konstrukce: základové desky, stěny a stropní desky. Řeší mezní stavy únosnosti a ...
 • Čistička odpadních vod 

  Doležal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením betonové části čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodové stěny, vnitřní stěny a stropní desky, vypracováním výkresu tvaru ...
 • Dálniční most přes silnici II/464 

  Mezera, David
  Náplní bakalářské práce je vyřešení přeložky pozemní komunikace II/464. Jedná se o most o jednom poli z dodatečně předpjatého betonu. Byly navrženy 3 studie, z nichž jedna byla zpracována v rámci této bakalářské práce. ...
 • Experimentální zkoušky vyztužených a zesílených betonových deskových prvků 

  Lisztwan, Dominik
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant zesílení železobetonového deskového prvku a ověřením jejich chování pomocí zatěžovací zkoušky. Výsledky zatěžovacích zkoušek jsou doplněny o výsledky analytických statických výpočtů ...
 • Konstrukce sila na cukr 

  Kotík, Libor
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posudek předpjatého sila na 50000t cukru. Zpracován je výpočtový model ocelové střešní konstrukce a jeho působení na konstrukci sila. Je stanoveno zatížení od uskladněného ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Čožík, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením monolitické ŽB konstrukce nádrže ČOV dle platných norem a vypracováním výkresové dokumentace. Nádrž je rozdělena na jednotlivé řešené části: základovou desku, stěny a stropní ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Strnad, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením monolitické betonové čističky odpadních vod. Konkrétně výpočtem a posouzením základové desky, obvodových a vnitřních stěn, a stropní desky. Dále pak vypracováním ...
 • Most na silnici II/369 

  Gratza, Jonáš
  Náplní bakalářské práce je řešení silničního mostu o jednom poli. Most leží na pozemní komunikaci II/369 přes řeku Branná. V rámci práce byly vypracovány 3 studie z kterých byla vybrána varianta č.1. Jedná se o dodatečně ...
 • Most v obci Návsí přes řeku Olši 

  Mendroková, Magda
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelového obloukového mostu s mezilehlou ocelobetonovou mostovkou na silnici III. třídy. Tato konstrukce přemosťuje vodní překážku – řeku Olši v obci Návsí. Vzdálenost os ...
 • Nádrž ČOV 

  Lidmila, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením monolitické nádrže čističky odpadních vod. Řešenými prvky jsou stropní deska, stěny a základová deska. Výpočet účinků zatížení je proveden třemi metodami: ručně, ...
 • Návrh konstrukce pro fotbalové hřiště 

  Popovič, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vypracováním statického posudku konstrukce pro fotbalové hřiště. Jedná se o křížem předepnutou železobetonovou výsuvnou desku proměnného průřezu. Posouzení prvků bylo provedeno podle mezních stavů. ...
 • Návrh předpjaté mostní konstrukce 

  Otáhal, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes Husí potok v Hladkých Životicích. Nosná konstrukce mostu je navržena ve třech variantách, z nichž je vybrána varianta dodatečně předpjaté desky. K řešení vnitřních ...
 • Návrh univerzálního mikrokontroléru pro automobilové ECU 

  Midrla, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, výrobou a programováním embedded zařízení založeného na mikrokontroléru s ARM procesorem. Hlavní zamýšlená oblast aplikace tohoto zařízení je v motorových vozidlech, nicméně při ...
 • Nosná konstrukce polyfunkčního domu v Brně 

  Strnad, Stanislav
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosných konstrukcí polyfunkčního domu v Brně. Tento bytový dům má 4 nadzemní podlaží. Hlavní nosné konstrukce jsou řešeny pomocí betonových stropů, sloupů a průvlaků v prvním a druhém ...
 • Nosná železobetonová konstrukce multifunkčního objektu 

  Fikejsová, Kristýna
  Železobetonový a částečně zděný multifunkční objekt se suterénem a třemi nadzemními podlažími nacházející se v části Brna v Králově poli. V projektu jsou řešeny vybrané části železobetonových konstrukcí v suterénu: trámy, ...
 • Nosná železobetonová konstrukce prodejny a skladu sportovního vybavení 

  Hasala, Ivo
  Cílem mé diplomové práce je statické posouzení prvků železobetonové budovy o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Řešenými prvky jsou piloty, střešní deska D1, sloup S1 ve 2NP, schodiště SK1 v 1NP, žebro ...
 • Novostavba rodinného domu v Poříčí nad Sázavou 

  Figuli, Juraj
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných prvků stropní konstrukce dvou-podlažního rodinného domu. Součást desky tvoří dvojice průvlaků a překladů. Pro velkorozponové průvlaky jsem zvolil dvě varianty ...
 • Obytný dům ERASMUS, Brno 

  Kolibač, Radek
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit typické prvky 5. nadzemního podlaží monolitické železobetonové konstrukce obytného domu. Vodorovné nosné konstrukce tvoří spojitá deska o šesti polích se ztužujícími ...
 • Ověření únosnosti střešní konstrukce po přitížení fotovoltaickými panely 

  Holoubek, Jan
  Cílem bakalářské práce je ověření únosnosti střešní konstrukce po přitížení fotovoltaickými panely. Na střechu průmyslové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 26,5 x 24,5 m v Hlinsku se investor rozhodl dát fotovoltaické ...