Now showing items 1-17 of 17

 • Desková konstrukce v obci Budišov nad Budišovkou 

  Ilčík, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nové deskové mostní konstrukce v obci Budišov nad Budišovkou dle ČSN EN 1992-1-1. Most převádí místní komunikaci přes řeku Budišovku. V příčném řezu je konstrukce plného lichoběžníkového ...
 • Deskový most přes řeku Lužnici 

  Bárta, Vojtěch
  Cílem této bakalářské práce je návrh deskového mostu přes řeku Lužnici. Most sestává z jednoho pole. Provedení bylo navrženo ve třech studiích, z nichž je podrobně rozpracována varianta předpjaté monolitické desky. K ...
 • Deskový most u Dolního Čepí 

  Rochová, Lucie
  Tématem bakalářské práce je projekt mostu na silnici III/3876 u Dolního Čepí. Most vede přes řeku Svratku. Jsou navrženy tři předběžné varianty možného řešení betonové nosné konstrukce. Vybraná varianta je rozpracována ...
 • Deskový most v Českém Krumlově 

  Luberová, Lucie
  Předmětem této bakalářská práce je návrh nové nosné mostní konstrukce v Českém Krumlově přes řeku Polečnici. Objekt se nachází na komunikaci 1. třídy I/39, na 13,027 kilometru. Cílem je návrh kolmé konstrukce o jednom poli, ...
 • Deskový most ve Frýdlantu 

  Vozdová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je návrh nové nosné konstrukce jednopolového mostu ve Frýdlantu přes řeku Řasnici. Návrh je vypracován ve třech různých variantách. Pro podrobný návrh a posouzení byla vybrána varianta železobetonové ...
 • Most na silnici I/55 

  Lugerová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce silničního mostu převádějící komunikaci I/55 přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Jedna z variant byla vybrána a podrobně zpracována. ...
 • Most přes dálnici D1 

  Karel, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řešením nosné konstrukce silničního mostu přes dálnici D1. Konstrukce je desková, spojitá o 4 polích, uložená na bodových podporách. V podélném směru je provedeno předpětí. Vnitřní síly byly řešeny ...
 • Návrh mostní konstrukce ve Žďáru nad Orlicí 

  Tomečka, Petr
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci mostu a posoudit novou nosnou konstrukci. Ze tří variant studií byla jako nejlepší vybrána dodatečně předpjatá monolitická deska. Návrh a posouzení nosné konstrukce byly ...
 • Návrh přemostění komunikace 

  Váša, Jiří
  V diplomové práci je řešen návrh dálničního mostu přes silnici II/464 mezi obcemi Butovice-Bílovec. Pro návrh přemostění byly provedeny 4 varianty, ze kterých pro další zpracování byly vybrána varianta lichoběžníkové desky ...
 • Oprava trámového mostu 

  Otevřel, Rostislav
  Práce se zabývá výpočtem zatížitelnosti stávající mostní trámové konstrukce podle normy ČSN 73 6222 a návrhem nového mostu. Most slouží k převedení místní komunikace přes řeku Svratku. Most je řešen jako deskový plného ...
 • Předpjatá desková konstrukce přes řeku Krupou 

  Nečasová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce mostu v obci Staré Město. Převádí místní komunikaci 44646 přes řeku Krupou. Práce obsahuje návrh třech variant řešení. Jedna varianta byla vybrána a ...
 • Předpjatý most přes řeku Budišovku 

  Hroudná, Denisa
  Předmětem této bakalářské práce je návrh deskového předpjatého mostu přes řeku Budišovku. Byly navrženy 3 předběžné studie ze kterých byla jedna vybrána pro podrobnější zpracování. Rozpětí mostu je 18,0 m. Vybraná varianta ...
 • Předpjatý most v obci Velké Pavlovice 

  Stloukal, Radim
  Předmětem této práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice. Nosná konstrukce je řešena jako deska z předpjatého betonu o jednom poli, délky 16,85m. Součástí je také statický výpočet dle normy ...
 • Předpjatý silniční most v obci Budišov nad Budišovkou 

  Topinková, Petra
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu o~jednom poli přes řeku Budišovku. Délka konstrukce je 18,8m. Byly vypracovány tři studie a z~nich vybrána jedna varianta pro další výpočet. Vybraná varianta, ...
 • Silniční most přes řeku Budišovku 

  Drabina, Tomáš
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit návrh silničního předpjatého mostu přes řeku Budišovku. Studie byla zpracována ve třech variantách, z nichž jedna byla vybrána pro podrobné zpracování. Rozpětí mostu je 17,0 metrů. ...
 • Silniční most přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice 

  Coufal, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přes řeku Trkmanku v obci Velké Pavlovice. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska o jednom poli. Zatížení bylo spočítáno v softwaru Scia Engineer a porovnáno s ...
 • Železobetonový most přes řeku Budišovku 

  Sehnalová, Markéta
  Výsledkem bakalářské práce je návrh železobetonové deskové mostní konstrukce o jednom poli. Pro návrh byly zpracovány dvě studie – s konstantním průřezem a lichoběžníkovým průřezem. Pro podrobný výpočet byla vybrána varianta ...