Now showing items 1-5 of 5

 • Chemické složení bioplynu 

  Čekanová, Adéla
  Náplní předkládané práce je popis chemického složení bioplynu s následným analyzováním jednotlivých složek, zejména těch majoritních, s využitím různých metod analýzy plynů. Hlavní důraz je přitom kladen na ty složky ...
 • Emise oxidu siřičitého 

  Borýsek, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá emisemi oxidů síry. Nejdříve jsou popsány jejich vlastnosti, vliv na zdraví člověka a jejich působení na okolní životní prostředí. Dále se věnuje současné emisní situaci a emisním limitů. ...
 • Problematika síry a křemíku v bioplynu 

  Holub, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popis složení bioplynu (BP) a v něm obsažených nežádoucích složek, mezi než patří především sloučeniny síry a křemíku. V úvodní kapitole je uvedena definice bioplynu, princip jeho ...
 • Studie zefektivnění přípravy výroby u vybrané technologie 

  Šudoma, Michal
  Práce se zabývá zefektivněním přípravy výroby litin s kuličkovým grafitem (LKG). Litina vytavená v kuplovně je přepracována využitím technologií sekundární metalurgie a chemického ohřevu. Cílem práce je aplikovat známé ...
 • Vysokohodnotné síranové pojivo na bázi odpadních surovin 

  Hájková, Iveta
  Tématem disertační práce byla příprava vysokohodnotného síranového pojiva na bázi druhotných surovin. Za tímto účelem byla práce primárně zaměřena na laboratorní přípravu beta sádry z vybraného průmyslového sádrovce, návrh ...