Now showing items 1-19 of 19

 • Acoustic Analysis of Sentences Complicated for Articulation in Patients with Parkinson's Disease 

  Kiska, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with acoustic analysis of hypokinetic dysarthria. Hypokinetic dysarthria is a speech motor dysfunction that is present in approximately 90% of patients with Parkinson’s disease (PD). The work is mainly ...
 • Akustická analýza vět složitých na artikulaci u pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Kiska, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem systému analýzy hypokinetické dysartrie, jakožto poruchy motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 90 % pacientů s Parkinsonovou nemocí. Dále je popsána Parkinsonova nemoc a změna ...
 • Analýza řečových promluv pro IT diagnostiku neurologických onemocnění 

  Mekyska, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem systému analýzy hypokinetické dysartrie, jakožto poruchy motorické realizace řeči, která se vyskytuje u přibližně 90 % pacientů s Parkinsonovou nemocí. Pozornost je zde věnována především ...
 • Developmental Dysgraphia Diagnosis Based On Quantitative Analysis Of Online Handwriting 

  Zvončák, Vojťech (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The prevalence of handwriting difficulties among school-aged children is around 10 – 30 %. Until now, there is no objective method to diagnose and rate developmental dysgraphia (DD) in Czech Republic. The goal of this study ...
 • Dlouhodobé posuzování vozovek opravených recyklací podkladů 

  Kadlubiec, Janusz
  Má práce se zabývá sledováním úseků komunikace, které byly zrekonstruované zrecyklováním stávajícího povrchu. Já jsem tyto komunikace zdokumentoval a posoudil jejich stav po době užívání. Sledováné úseky jsem vložil do ...
 • Hodnocení Parkinsonovy nemoci na základě akustické analýzy hypokinetické dysartrie 

  Galáž, Zoltán
  Hypokinetická dysartrie (HD) je častým symptomem vyskytujícím se až u 90% pacientů trpících idiopatickou Parkinsonovou nemocí (PN), která výrazně přispívá k nepřirozenosti a nesrozumitelnosti řeči těchto pacientů. Hlavním ...
 • Konstrukce snímačů typu umělá kůže 

  Ropog, József
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou tepelného stavu prostředí pomocí snímačů typu umělá kůže. Snímač typu umělá kůže je kompaktní snímač ideální pro simulaci lidského kůže. Cílem práce je navrhnout a realizovat takové ...
 • Load Torque Analysis of Induction Machine 

  Kroupa, Martin; Ondrůšek, Čestmír; Huzlík, Rostislav (MM publishing s.r.o, 2016-03-08)
  This paper is focused on the load torque evaluation of the induction machine. There is described the problem of load torque oscillations and its impact to other electromagnetic variables in induction machine. In this ...
 • Metody technické prognostiky aplikovatelné v embedded systémech 

  Krupa, Miroslav
  Hlavní cílem dizertace je poskytnutí uceleného pohledu na problematiku technické prognostiky, která nachází uplatnění v tzv. prediktivní údržbě založené na trvalém monitorování zařízení a odhadu úrovně degradace systému ...
 • Nekvalita paliv a maziv 

  Bátrla, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2018-12)
  Příspěvek se zabývá nekvalitou paliv a maziv z pohledu znalce. Uvádí požadavky na pohonné hmoty a ukazatele jakosti. Zmiňuje se o problematice odběru vzorků. V oblasti motorových olejů uvádí jejich diagnostiku. Poukazuje ...
 • Počítačová analýza medicínských obrazových dat 

  Krajčír, Róbert
  Táto práca sa zaoberá analýzou medicínskych obrazových dát pomocou rôznych štatistických a numerických metód implementovaných v prostrediach Eclipse a Rapidminer využitím jazyku Java. Použité sú sady snímok (rezov), ktoré ...
 • Průzkum a hodnocení mostu na dálnici D2 

  Výpustek, Libor
  Diplomová práce pojednává o průzkumu a hodnocení stávající ho mostního objektu na dálnici D2. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na stavebně technické průzkumy, diagnostiku ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy na Palackého ul. v Brně 

  Španihelová, Ivana
  Diplomová práce shrnuje metody používané pro zkoušení a vyhodnocení vlastností svislých zděných konstrukcí a dále ukazuje postup hodnocení podle normy ČSN ISO 13 822. V druhé části práce je na praktickém příkladu ukázán ...
 • Průzkum a posouzení existujícího výrobního objektu pro rekonstrukci 

  Zíb, Petr
  Přehled diagnostických metod. Prohlídka budov a jejich konstrukcí – fotodokumentace stávajícího stavu, analýza podkladů. Návrh diagnostických zkoušek, zpracování plánu diagnostického průzkumu a stanovení kritických nedostatků. ...
 • Salmonelové infekce, jejich zdroj a diagnostika 

  Valkus, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá salmonelovými infekcemi, jejich zdroji, prevencí a diagnostikou. Teoretická část zahrnuje základní seznámení s rodem Salmonella, jeho morfologií. Popisuje patogenezi, klinické projevy vzniklé ...
 • Současný stav vibrodiagnostiky 

  Hamplová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné nové trendy v oboru vibrodiagnostiky. V textu jsou blíže popsány a porovnány vlastnosti současných měřicích přístrojů a používaných snímačů. Z nejnovějších trendů poskytuje ...
 • Stavebně technický průzkum objektu rodinného domu 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou jednoho objektu rozděleného na 4 bytové jednotky. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést z důvodu, že majitel chce svoji bytovou jednotku zbourat a postavit místo ní ...
 • Systém pro odstranění vad řeči u dětí 

  Pokorný, Vojtěch
  Řeč je jednou ze základních forem lidské komunikace a narušení této komunikační schopnosti může negativně ovlivnit život člověka. Tato diplomová práce obsahuje zpracování logopedické teorie, která slouží jako podklad pro ...
 • Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách 

  Boleček, Libor
  Diplomová práce zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách se zabývá prostudováním metodiky zobrazení černobílých snímků v nepravých barvách a aplikací zjištěných poznatků při vytvoření počítačového softwaru. Hlavní ...