Now showing items 1-20 of 28

 • Analyzátor protokolu čipových karet 

  Dzurňák, Tomáš
  Cílem projektu je vytvoření monitoru komunikace po mezi čtečkou a čipovou kartou s možností diagnostiky a kontroly dodržovaní standardů. V práci se nachází popis standardů, s kterými je potřebné být obeznámen a podrobný ...
 • Analýza fluktuačních procesů v solárních článcích 

  Macků, Robert
  Práce rozebírá problematiku nedestruktivní diagnostiky křemíkových solárních článků. Ačkoliv současné výrobní postupy a technologie jsou na velmi vysoké úrovni, další rozvoj v oblasti fotovoltaiky se nyní jeví limitovaný ...
 • Design univerzálního motortesteru pro autoservis 

  Vařeka, Libor
  Práce je zaměřena na návrh designu universálního motortesteru pro autoservis, což je přístoj na diagnostiku silničních motorových vozidel. Základní myšlenkou bylo propojení stacionárního PC a přenosného dotykového notebooku ...
 • Diagnostika obráběcích strojů 

  Stískal, Petr
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou diagnostiky obráběcích strojů. Je v ní pojednáno o základních typech diagnostických metod. Zabývá se návrhem a tvorbou diagnostického systému a jednotlivými diagnostickými ...
 • Diagnostika pasivních a aktivních bezpečnostních prvků vozidel 

  Slíž, Martin
  Tato práce se zabývá rozdělením a popisem bezpečnostních prvků vozidel. Postupné uvedení do problematiky bezpečnosti posádky vozu, od jednoduchých až po velmi složité bezpečnostní systémy. První část této práce pojednává ...
 • Diagnostika vinutí rázovou vlnou 

  Vojtěch, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou dané diagnostické metody a její použitelnosti pro detekci poruch elektrických strojů a přístrojů v různých fázích jejich života. A dále realizace fyzikálního modelu s rázovým generátorem ...
 • Diagnostika vzduchového jističe nn 

  Bartoš, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na jističe nízkého napětí. Součástí je uvedena historie vývoje jističů nízkého napětí a jejich základní dělení. Následně jsou popsány štítkové hodnoty vzduchového jističe Siemens a je provedeno ...
 • Hodnocení aktuálního stavebně statického stavu objektu 

  Bárta, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je hodnocení stavebně technického a statického stavu objektu rodinného domu v Brně Líšni. Součástí je návrh metodiky, realizace a vyhodnocení diagnostických prací. Vybrané konstrukční prvky byly ...
 • Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Práce se zabývá problematikou hodnocení aktuálního stavu existujících konstrukcí. V teoretické části práce jsou objasněny normy pro navrhování a provádění betonových staveb, které specifikují, pro jaké materiály a druhy ...
 • Metodika diagnostiky železobetonové konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Bakalářská práce se v úvodu zabývá vlastnostmi železobetonu a popisuje jeho základní zkoumané vlastnosti. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů 

  Svoboda, Miroslav
  Cílem diplomové práce je měření a analýza vibrací na částech obráběcích strojů za použití snímače vibrací. Tato práce také obsahuje základní přehled dosavadního poznání týkajícího se problematiky vibrací a vibrační ...
 • Měření a analýza vibrací systémem OCTAVIS 

  Pařík, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou výrobních strojů pomocí vibrodiagnostiky v systému OCTAVIS. V textu je uvedený přehled současného stavu technické vibrodiagnostiky, popis za tímto účelem vyvinuté vibrodiagnostické ...
 • Měřicí karta pro systém k testování integrovaných obvodů 

  Koleček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat měřicí a stimulační kartu. Hlavním úkolem navrhované karty bude generování stimulačních signálů pro testovaný integrovaný obvod, zpracovávání signálů generovaných ...
 • Monitorování technického stavu částí radarových systémů 

  Miklíček, Marek
  Cílem této práce je navrhnout podsystém diagnostiky sekundárního přehledového radaru a vytvořit funkční prototyp bloku komunikace a testovacího generátoru. První část práce se věnuje popisu a rozdělení radarových systémů ...
 • Petriho sítě pro expertní systémy 

  Million, Pavel
  Cílem této práce je popsat základní atributy expertního systému pomocí Petriho sítí. Pozornost je věnována zejména tvorbě znalostní báze, způsob uchovávání a reprezentace znalostí. Dále je zde popsán zásadní rozdíl při ...
 • PLC kód pro diagnostiku komunikace zařízení na síti PROFIBUS-DP 

  Boďa, Michal
  Hlavnou úlohou tejto semestrálnej práce je diagnostikovať komunikáciu zariadení na sieti Profibus DP. Následne signalizovať prípadné poruchy ako odpojené zariadenie alebo čiastočne zlé zapojenie zariadenia. Signalizácia ...
 • Problematika hodnocení stavebně statického stavu existujících objektů 

  Pírek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je hodnocení stavebně technického a statického stavu objektu v areálu Královopolské a.s. V této práci jsou navrhnuty a následně realizovány diagnostické práce pro hodnocení existujících konstrukcí.
 • Příkladové projekty zobrazování na operátorských panelech 

  Urbánek, Matouš
  V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA ...
 • Příprava a realizace stavebně technického průzkumu objektu 

  Richterová, Dominika
  V první části se tato bakalářská práce věnuje zejména teoretickému popisu metod užívaných v diagnostice stavebních konstrukcí, jak už těm současným, tak dříve používaným. Kromě popisu a seznámení s těmito metodami je zde ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se v úvodu zabývá pozicí diagnostiky železobetonových konstrukcí ve stavebním odvětví průmyslu. Teoretická část se zabývá rešerší metod pro část praktickou a základním nástinem postupů. Praktická část ...