Now showing items 1-20 of 29

 • Aplikace nízkoteplotních sintrovacích past i vodivých inkoustů ve výrobě desek s plošnými spoji 

  Kolek, Andrej
  Predkladaná diplomová práca informuje o vývoji a aplikáciách nízkoteplotných sintrovacích pást v oblasti výroby a montáže DPS súčiastok o pájaní bez použitia olova s použitím nanočastíc kovov a ich zlúčenín. Momentálne sa ...
 • Kování „pojistky svorníku“ 

  Frýdl, Pavel
  Pro výrobu pojistky svorníku byla zvolena technologie zápustkového kování. Pojistka je vyráběna z oceli 11375 v sérii 2700 ks ročně. S využitím literární studie a praktických poznatků byl vypracován technologický postup ...
 • Návrh robotizovaného pracoviště pro zápustkové kování 

  Krejčí, Radek
  Práce se zabývá návrhem technologie výroby kola, které bude vyráběno zápustkovým kováním z nízkolegované oceli 15 142 v množství 500 000 ks za rok. Na základě rozvahy vhodných metod výroby bylo jako optimální vybráno ...
 • Návrh výroby náboje kola 

  Šidlák, Filip
  Práce se zabývá návrhem výroby náboje kola pro automobilový průmysl z oceli C45. Po zhodnocení vhodných technologií bylo zvoleno zápustkové kování na mechanickém lise. Na základě rozboru technologičnosti byl upraven tvar ...
 • Optimalizace výroby součásti na hlubokotažném lisu 

  Rérych, Pavel
  Práce předkládá návrh technologie výroby odtokové vpusti. Jedná se o obdélníkový výtažek, kde její základní tvar je v současnosti tvořen na dvě tažné operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická ocel 17 240 o ...
 • Problematika zápustkového kování na bucharech 

  Žižka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zápustkového kování na bucharech, což je technologie využívaná především pro výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých součástí s žebry a výstupky. Výkovky se zhotovují na několik ...
 • Přesné kování 

  Berka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií přesného kování. V práci je uvedeno základní rozdělení kování podle charakteru toku materiálu a jeho postup. Po úvodní části se tato práce zabývá rozborem metod zápustkového ...
 • Přesné kování 

  Bužga, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje metodám, postupům a možnostem přesného kování. Po úvodní analýze metod zápustkového kování s výronkem obsahuje přehled, rozbor a popis metod kování přesného, včetně technologického zhodnocení ...
 • Snížení nákladů na výrobu odlitku litého tlakovým litím pomocí aplikace vysokoteplotního separátoru 

  Koplík, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na nové technologie při odlévání odlitků vysokotlakým litím. V práci je věnovaná pozornost zejména ohřevu, chlazení a vlivu separátoru na životnost formy a kvalitu odlitků. V praktické části ...
 • Současné trendy ve výrobě netrvalých voskových modelů 

  Kolesár, Roman
  Práce popisuje aktuální trendy ve výrobě voskových modelů pro metodu lití na vytavitelný model. Nejprve je uveden přehled voskových směsí a způsoby testování. Následuje deskripce pracovního postupu, od zhotovení matečné ...
 • Specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje 

  Kašpar, Jaroslav
  Práce předkládá specifika funkčních částí jednoduchého střižného nástroje. Práce je rozdělena do 5 základních částí. První část se zabývá obecně problematikou stříhání v nástrojích. Druhá seznamuje s jednoduchým střižným ...
 • Statický návrh ubytovacího zařízení 

  Jirčík, Jakub
  Tématem bakalářské práce je statický návrh monolitického železobetonového trámového stropu a železobetonových sloupů 3. nadzemního podlaží ubytovny v Rokycanech. Návrh prvků je proveden pomocí programu Scia Engineer a ...
 • Technologie lití vysokotlakých odlitků a vlivy působící na jejich kvalitu 

  Štipl, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá technologií lití vysokotlakých odlitků a především vlivy, které působí na jejich výslednou kvalitu. Cílem práce je navrhnout opatření vedoucí k převedení odlitku válce pro motorovou pilu do ...
 • Technologie tváření tenkých plechů stříháním 

  Musil, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zabývá technologií tváření ocelových tenkých plechů stříháním pro rotační i nerotační součásti. První část je věnována obecnému pojednání o plošném tváření, především o stříhání a významu velikosti ...
 • Technologie tváření tenkých plechů tažením 

  Vymazal, Aleš
  Předložená bakalářská práce se zabývá technologií tváření tenkých plechů pro rotační i nerotační součásti. Pozornost je zaměřena na transfer poznatků z tažení ze zahraniční literatury. Vybrané vzorce byly porovnány pro ...
 • Technologie zápustkového kování držáku blatníku 

  Ondráček, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o problematice zápustkového kování. Je zde zpracována podrobná literární studie, ve které jsou podklady pro vypracování zadané součásti – držáku blatníku. Jsou zde uvedeny možnosti dělení výchozího ...
 • Technologie zápustkového kování hřídele 

  Vaško, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány ...
 • Vstřikování plastických hmot 

  Heralt, Aleš
  Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci forem pro vstřikování termoplastických hmot. Technologie pro výrobu plastových výrobků jsou technologie, které se stále více podílí na výrobě nejrůznějších výrobků od technických ...
 • Výroba dolního tělesa objemovým tvářením 

  Kaděra, Jakub
  Tato diplomová práce, která je vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (2303T005) předkládá návrh technologie výroby dolního tělesa objemovým tvářením a ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Špaček, Antonín
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby držáku z nízkolegované oceli 14 220.0, zhotoveného objemovým tvářením. Návrh vychází z velikosti série, která obsahuje 100 000 kusů za rok. V literární studii jsou shrnuty ...