Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza dat z difuzního zobrazování MR 

  Guzmická, Lea
  Táto práca sa zaoberá problematikou difúzneho MRI zobrazovanie. Na túto problematiku nazerá od metód nasnímania až po metódy spracovania pričom sa sústreďuje na voľbu správneho výberu softvéru pre spracovanie difúznych ...
 • Chyby v MRI metodách měření difúzních koeficientů 

  Uríča, Jozef
  Diplomová práca chyby v MRI metódach merania difúznych koeficientov sa zaoberá preštudovaním merania difúzií metódami NMR, špecifikuje miesta príčiny vzniku určenia difúznych koeficientov. Hlavnou funkciou programu je ...
 • Korekce artefaktů v difuzně vážených obrazech 

  Petrek, Tomáš
  V semestrálnom projekte je popísaný princíp nukleárnej magnetickej rezonancie, ďalej je rozobraná difúzia v NMR a metódy jej merania. Ďalšia časť rozoberá vznik a korekciu artefaktov v NMR a v poslednej časti je urobený ...
 • Matematické modelování difúze kovových iontů v huminovém gelu 

  Masár, Lukáš
  Náplňou tejto bakalárskej práce bola simulácia difúznych procesov, prebiehajúcich v reaktívnych gélových prostrediach, pomocou softwaru COMSOL Multiphysics. Účelom tohto štúdia bolo vytvorenie komplexného súboru modelov, ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Meření difúze metodami NMR 

  Vanko, Filip
  V bakalárskej práci je popísaný princíp NMR, fyzikálne základy javu magnetickej rezonancie, kvantový a makroskopický model. Ďalej nasleduje popis relaxačných mechanizmov javu magnetickej rezonancie. V ďalších častiach je ...
 • Metody vodíkování ocelí pro experimentální účely 

  Gordiak, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vodíkovania ocelí. V prvej časti práce sú popísané jednotlivé metódy, ktorými sa v súčasnosti experimentálne materiály vodíkujú. Súčasťou sú taktiež výsledky v literatúre dostupných ...
 • Měření difúzního tenzoru 

  Hrmel, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvorenie metodiky pre meranie difúzneho tenzoru s pomocou MR a experimentálne overenie na vybranom biologickom vzorku. Bola premeraná sada vzorkov, u ktorých bola najskôr vyhodnotená ...
 • Návrh a optimalizace metody experimentálního studia uvolňování huminových látek z gelových aplikačních forem. 

  Palanová, Veronika
  Hlavnou náplňou bakalárskej práce bolo navrhnúť a optimalizovať metódu experimentálneho štúdia uvoľňovania huminovej látky z gelových matríc, ktoré boli vytvorené pomocou bežných kozmetických a farmaceutických zahusťujúcich ...
 • Studium difúze v gelech na mikroskopické úrovni 

  Uher, Tadeáš
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium difúzie v géloch na mikroskopickej úrovni. Pri študovaní difúzie sa používa metóda fluorescenčnej korelačnej spektroskopie, ktorá je založená na sledovaní difúznych koeficientov ...
 • Studium vlastností gelových elektrolytů metodami NMR 

  Mrnka, Michal
  Teoretická časť práce sa zaoberá vysvetlením javu nukleárnej magnetickej rezonancie, relaxačných procesov v systéme jadrových spinov, základných techník merania relaxačných časov. Ďalej je v práci popísaná difúzia a metódy ...
 • Transportní vlastnosti hydrogelových systémů na bázi hyaluronanu 

  Káčeríková, Martina
  Táto práca sa zaoberá preštudovaním transportných vlastností hydrogélov pripravovaných interakciou hyaluronanu s tenzidom karbetopendeciniumbromidu (Septonex). Na preskúmanie schopnosti absorbovania či uvoňovania látky ...
 • Zpracování difuzně vážených obrazů pořízených MR tomografem 

  Candrák, Matúš
  Semestrálna práca obsahuje popis základných princípov magnetickej rezonancie a popisuje metódy pre meranie difúznych koeficientov a vytváranie DWI a DTI obrazov. V závere práce je navrhnutý ďalší postup na praktickú ...