Now showing items 1-19 of 19

 • Analytická řešení vybraných typů diferenciálních rovnic: softwarová podpora pro studenty technických oborů 

  Neuwirth, Daniel
  Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou aplikaci s jednoduchým uživatelským rozhraním, určenou pro řešení vybraných typů diferenciálních rovnic, jejíž výstup není omezen na prosté zobrazení konečného výsledku, nýbrž ...
 • Differential Equations of Ideal Memristors 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Ideal memristor is a resistor with a memory, which adds dynamics to its behavior. The most usual characteristics describing this dynamics are the constitutive relation (i.e. the relation between flux and charge), or ...
 • Dynamická analýza koleje 

  Kulich, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analytickým popisem dynamické soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje, které jsou následně rozšířeny za účelem přesnějšího popisu dynamických jevů při průjezdu ...
 • Ekvivalentní obvodové realizace jednoduchých chaotických oscilátorů 

  Kobza, Jaromír
  Předmětem této práce je obvodová realizace autonomních chaotických RC oscilátorů s nelineárním prvkem a seznámení se základními pojmy a problematikou tohoto typu oscilátorů. Vše se týká jednoho universálního obvodu, který ...
 • Frekvenční charakteristiky 

  Urbánek, Radim
  Cílem této diplomové práce je návrh a vytvoření systému pro automatické vyšetřování frekvenčních charakteristik elektrických obvodů popsaných diferenciálními rovnicemi. Byl vytvořen jednoúčelový simulátor rezonančního RLC ...
 • Grafický editor pro blokový vstup numerického integrátoru v .NET 

  Kučera, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením soustav diferenciálních rovnic prvního řádu s počátečními podmínkami vybranými jednokrokovými metodami. Dále pak návrhem, implementací a testováním aplikace, která je ...
 • Implementace interpretu jazyka pro matematické výpočty 

  Kobelka, Martin
  Cílem práce je navrhnout nový programovací jazyk, který umožňuje efektivní zápis  matematických výpočtů, implementovat demonstrační interpret zpracovávající vhodně zvolenou podmnožinu tohoto jazyka a navrhnout pro něj ...
 • Konvergence řešení soustav algebraických rovnic 

  Sehnalová, Pavla
  Práce podrobně popisuje metody řešení soustav lineárních algebraických a diferenciálních rovnic. Představuje metodu převodu ze soustav lineárních algebraických rovnic na soustavy rovnic diferenciálních. Vysvětluje metodu ...
 • Lineární maticové diferenciální rovnice se zpožděním 

  Piddubna, Ganna Konstantinivna
  V předložené práci se zabýváme hledáním řešení lineární diferenciální maticové rovnice se zpožděním x'(t)=A0x(t)+A1x(t-tau), kde A0, A1 jsou konstantní matice, tau>0 je konstantní zpoždění. Dále se zabýváme odvozením ...
 • Matematické modelování dynamiky letu 

  Resl, Ondřej
  Práce se zabývá matematickými modely popisujícími dynamiku letu rakety. Pojednává hlavně o problému hladkého přistání za různých podmínek, ale je zde také rozebrán model pro maximální dolet rakety. Vybrané modely jsou ...
 • The nonlinear Kneser problem for singular in phase variables second-order differential equations 

  Půža, Bedřich; Partsvania, Nino (Springer, 2014-09-30)
  For the singular in phase variables differential equation u'' = f (t, u, u') ), sufficient conditions are found for the existence of a solution satisfying the conditions Phi(u) = c, u(t) > 0, u'(t) < 0 for t > 0, where Phi ...
 • Odhady řešení diferenciálních systémů se zpožděným argumentem neutrálního typu 

  Baštincová, Alena
  Tato disertační práce pojednává o řešení diferenciálních rovnic a systémů diferenciálních rovnic. Hlavní pozornost je věnována asymptotickým vlastnostem rovnic se zpožděním a systémů rovnic se zpožděním. V první kapitole ...
 • OPC klient pro modelování regulace v systému COMES 

  Brzobohatý, Jan
  Vytvoření programu OPC klienta, který simuluje chování spojitého řízeného systému. Simulovaný spojitý systém je popsán diferenciální rovnicí. Numerické řešení diferenciální rovnice simuluje odezvu spojitého systému. OPC ...
 • Principy a druhy hydrodynamických ventilů 

  Havelka, Milan
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou nejpoužívanějších ventilů v hydraulických systémech. Cílem práce bylo udělat základní přehled dostupných prvků a vymezit jejich stručnou charakteristiku. Důraz byl kladen zejména ...
 • Prostorová dekompozice úloh stochastického programování s omezeními ve tvaru diferenciálních rovnic 

  Šabartová, Zuzana
  Rozsáhlá třída inženýrských optimalizačních úloh vede na modely s omezeními ve tvaru obyčejných nebo parciálních diferenciálních rovnic (ODR nebo PDR). Protože diferenciálních rovnice je možné řešit analyticky jen v ...
 • Řízení dynamických systémů v reálném čase 

  Adamík, Pavel
  Tato práce se zabývá metodikou řízení dynamických systémů v reálném čase. Obsahuje přehled základů teorie řízení a základy stavby regulátorů. Dále následuje přehled matematických základů při modelování systémů, mátematický ...
 • Výpočet algebraických rovnic 

  Kuchařová, Eva
  Práce se zabývá řešením soustav lineárních algebraických rovnic metodou převodu na soustavu rovnic diferenciálních, ukáže ale i jiné známější metody. V teoretické části popisuje matematické operace s maticemi. V práci jsou ...
 • Zpracování signálů elektromagnetické a akustické emise při mechanickém zatěžování pevných látek 

  Šopík, Martin
  Elektromagnetická emise a akustická emise jsou fyzikální jevy vyvolané náhlým uvolnění energie v nevodivém materiálu, kterou generují vznikající trhliny v jeho struktuře. Významný je přitom fakt, že generované signály se ...
 • Železobetonová válcová nádrž 

  Chumová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na statické řešení železobetonové válcové nádrže. Zahrnuje dimenzování dna nádrže a jejích stěn na vybrané zatěžovací stavy a zpracování výkresové dokumentace. Výpočet vnitřních sil proběhl ...