Now showing items 1-20 of 22

 • Application of Delay Differential Equations in the Model of the Relationship Between Unemployment and Inflation 

  Novotná, Veronika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: The article deals with a formulation of the dynamic model which expresses the relationship between the rate of inflation and the rate of unemployment more accurately and which has become to be known ...
 • Autonomní metoda řešení elektrických obvodů 

  Minárik, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metodikou popisu lineárnych elektrických obvodov pomocou diferenciálnych rovníc a autonómnej metódy. Porovnáva bežné numerické metódy s metódou Taylorovho radu implementovanú v systéme TKSL. ...
 • Diferenciální rovnice systémů s úzkými místy 

  Šimečková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou diferenciálních rovnic popisujících systémy s úzkými místy. Studovaný model soustavy je odvozen na základě hydrodynamické analogie. Dále jsou odvozeny podmínky a algoritmy popisující ...
 • Hyperbolická parciální diferenciální rovnice homogenního a nehomogenního vedení 

  Szöllös, Alexandr
  Práce se zabývá diferenciálními rovnicemi, jejich využitím při analýze     vedení, experimenty s vedením a možnou akcelerací výpočtu v GPU  s využitím prostředí nVidia CUDA.
 • Laplaceova transformace v automatizaci 

  Jakal, Martin
  Tato bakalářská práce ilustruje využití Laplaceovy transformace v oblasti automatického řízení. Konkrétně je zpracována analýza optimálního nastavení regulátoru stejnosměrného motoru pomocí Ziegler-Nicholsovy metody. ...
 • Model pro podporu strategického řízení elektronického obchodu 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2013-03-31)
  Cílem této práce je vytvoření modelu pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky v prostředí elektronického obchodu. Model má simulovat dynamiku podnikové informatiky a postihnout důležité parametry z hlediska ...
 • Modelování elektrických obvodů ve specializovaném paralelním systému 

  Janko, Roman
  V práci je uveden přehled metod pro numerické řešení diferenciálních rovnic. Dále možnosti jejich paralelizace, tedy rozdělení výpočetních operací na více mikroprocesorů, s důrazem kladeným na použití metody Taylorovy řady. ...
 • Modelování Phillipsovy křivky s podporou systému Maple 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2012-05-02)
  Tato práce představuje možnosti, které nabízí software Maple při řešení ekonomického modelu pomocí diferenciálních rovnic. Článek se zabývá modelem, který vyjadřuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti a který ...
 • Numerické integrátory v regulaci 

  Novák, Adam
  Táto práca sa zaoberá témou paralelného numerického riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc so zameraním na riadenie dynamických systémov pracujúcich so vstavaným modelom riadenia v reálnom čase. Práca sa na začiatku ...
 • Numerický integrátor na platformě .NET 

  Kopecký, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá numerickým řešením soustav obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu. V první části práce jsou popsány vybrané jednokrokové integrační metody. Druhá část práce se věnuje jazyku pro popis ...
 • Obecné metody řešení elektrických obvodů 

  Szöllös, Alexandr
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou popisu lineárních elektrických obvodů pomocí diferenciálních rovnic a metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Pro řešení diferenciálních rovnic je použita Taylorova řada ...
 • Parazitní indukčnosti při řešení elektrických obvodů 

  Ševčík, Roman
  Tato práce se zabývá řešením diferenciálních rovnic a soustav diferenciálních rovnic pomocí použití parazitních indukčností. Takto získané rovnice slouží jako vstupní data pro simulační nástroj TKSL, který umožňuje jejich ...
 • Regulační soustavy 

  Vala, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá tématikou regulačních obvodů. V úvodu jsou základy teorie řízení a regulace - projekt je rozdělen do dvou základních tematických celků. V teoretické části se definuje systém obecně, jsou zde ...
 • Řízení dynamických systémů v reálném čase 

  Veigend, Petr
  Tato práce se zabývá řízením dynamických systémů v reálném čase a navazuje na předchozí bakalářskou práci.  V její úvodní části jsou definovány základní pojmy z oblasti řízení a regulace, aby byl čtenář uveden do problematiky. ...
 • Semi-analytické výpočty určitých integrálů 

  Veigend, Petr
  Tato bakalářkská práce se zabývá semi-analytickým řešením určitých integrálů. Obsahuje matematickou definici určitého integrálu a zároveň také definice a příklady použití metod, kterými můžeme určité integrály řešit ...
 • Simulace CMOS VLSI obvodů 

  Šťastná, Hilda
  Táto diplomová práca pojednáva o spôsoboch výpočtu elektrických obvodov vo svetových štandardoch, ktorými sú v posledných rokoch aplikácie Dymola, MATLAB, Maple či SPICE. Výpočet obvodov súvisí s metódami riešenia lineárnych ...
 • Simulace elektrofyziologických experimentů 

  Kubáček, Svatopluk
  Simulace elektrofyziologických experimentů umožňuje získávání cenných informací o bioelektrických dějích probíhající na izolovaných buňkách. Tato práce se zabývá základními principy, které umožňují vznik bioelektrických ...
 • Simulátor střídavých elektronických obvodů 

  Janko, Roman
  V práci jsou stručně uvedena vybraná numerická řešení lineárních diferenciálních rovnic a některé standardní metody vyšetřování frekvenčních a fázových charakteristik elektronických obvodů. Obsahem práce je také malá sbírka ...
 • Srovnání nástrojů MATLAB a Python s ohledem na využití v mechatronice 

  Rabčan, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá porovnaním nástrojov Matlab a Python. Cieľom tejto bakalárskej práce je porovnanie týchto nástrojov v rôznych oblastiach s ohľadom na využitie v mechatronike. A nasledovne k týmto oblastiam ...
 • Srovnávací výpočty algebraických rovnic 

  Nečasová, Gabriela
  Práce se zabývá tématem srovnávacích výpočtů algebraických rovnic. Práce nejprve popisuje srovnání celkového počtu operací u přímých a iteračních metod, zároveň na konkrétních příkladech demonstruje metody a vysvětluje ...