Now showing items 1-20 of 20

 • Adjustace difraktometru D8 - ADVANCE BRUKER AXS 

  Černý, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá adjustací difraktometru D8 Advance firmy Bruker AXS. Cílem práce je návrh a konstrukce přípravku, který bude aplikovatelný na stávající zařízení. Účelem navrhovaného zařízení je adjustace ...
 • Charakterizace vlastností elektrodových materiálů a elektrod pro elektrochemické zdroje proudu pomocí rentgenové difrakční spektroskopie 

  Klvač, Ondřej
  Práce popisuje možnosti zkoumání elektrod akumulátorů pomocí rentgenové difrakční spektroskopie. Zprvu je věnována pozornost výpočtu teoretického difraktogramu. Jsou rozebrány možnosti in-situ a ex-situ technik a sestavena ...
 • Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení 

  Dvořák, Tomáš
  Účelem této bakalářské práce je navržení a sestrojení funkční laboratorní úlohy pro měření difrakce a interference světla, která bude vyučována v laboratořích fyzikálního praktika. Na základě zjištěných informací o optických ...
 • Difrakce na prostorových a/nebo hlubokých objektech 

  Hrabec, Aleš
  Práce je věnována teoretickému studiu průchodu záření difrakčním stínítkem, jehož rozměr ve směru šíření záření je nenulový, tedy průchod záření trojrozměrným otvorem. Bez újmy na obecnosti řešíme problém pouze pro případ ...
 • Excess Loss Model for Low Elevation Links in Urban Areas for UAVs 

  Simunek, M.; Pechač, Pavel; Fontan, F. P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-09)
  In this paper we analyze the link between an UAV and a ground control station in an urban area. This link shows a unique geometry which is somewhere in between the purely terrestrial (e.g., a macro-cell channel) and the ...
 • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

  Bouchal, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretické a experimentální aspekty Fresnelovské nekoherentní korelační holografie, která byla navržena teprve nedávno a v odborné literatuře se objevuje pod názvem FINCH. Její hlavní přednost ...
 • High Temperature Deformation Mechanisms 

  Heczko, Milan
  Dvě pokročilé vysoce legované austenitické oceli s Fe-Ni-Cr matricí byly studovány za podmínek nízkocyklové únavy jak za pokojové tak vysoké teploty. Široká škála experimentálních a charakterizačních nástrojů byla použita ...
 • Justážní kolimátor pro Fluorescenční holografický mikroskop 

  Rosová, Kateřina
  Pro správné fungován Fluorescenčnho holografického mikroskopu je nutné jeho vhodné seřzen, tedy proveden justáže všech optických komponent, které jsou v něm usazeny. Nejen u tohoto mikroskopu, ale také u Koherenc řzeného ...
 • Laserový vysílač s optickým vláknem 

  Hašek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá komunikací zajištěnou optickými prostředky, která se v současné době uplatňuje hlavně díky vysokým dosažitelným přenosovým rychlostem, spolehlivosti a odolnosti vůči rušení. Hlavní část je ...
 • Měření mechanické stability budov a stožárů využívaných pro FSO spoje 

  Kočvara, Pavel
  Diplomová práce se zabývá stanovením metody měření odklonu osy optického svazku od její ideální polohy, který je zapříčiněn silovým působením silného větru ovlivňujícím polohovou stabilitu budovy nebo podpěrné konstrukce ...
 • Monochromátor 

  Křivák, Jiří
  Práce je zaměřena na princip činnosti monochromátoru, konkrétně na monochromátor HRS-2 Jobin Yvon s optickým systémem typu Czerny-Turner. Dále je zde popsán princip činnosti difrakční mřížky, její vlastnosti a konstrukce ...
 • Návrh a testování přípravku pro post-mortem XRD měření elektrod li-ion baterií v inertní atmosféře 

  Klvač, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a výrobou testovacího přípravku pro post-mortem měření elektrod elektrochemických článků pomocí rentgenové difrakční spektroskopie. V teoretické části je popsán difraktograf Rigaku Miniflex 600, pro ...
 • Simulace Machova Zehnderova interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Bakalářská práce řeší simulaci Machova-Zehnderova a Michelsonova interferometru. Simulace jsou realizovány pomocí simulačního programu VPIphotonics a matematického prostředí MatLab. V práci jsou popsány také optické a ...
 • Speciální difraktivní prvky - využití fraktálů 

  Kala, Miroslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití fraktálů v difraktivních optických prvcích. Jsou zde zkoumány vlastnosti difrakčních obrazců, které přísluší jak různým fraktálům, tak i některým jednodušším nefraktálním strukturám. ...
 • Syntetická holografie 

  Tvarog, Drahoslav
  Práce popisuje metodu tvorby počítačem generovaných hologramů. V první části práce se věnujeme zejména teoretickému základu nutnému pro tvorbu syntetických hologramů. V druhé části bakalářské práce se zabýváme praktickými ...
 • The Vector Modification of Huyghens-Fresnel Principle 

  Popelek, J.; Follner, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-12)
  The present approach to the diffractive element design is based on Kirchhoff scalar theory of diffraction. Predictions made by this theory become unreliable if the diffraction of polarized light is evaluated. The paper ...
 • Velikost částic tuhých popelovin 

  Lochman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby analýzy velikosti tuhých částic popelovin a jejich vlivem na prostředí. První polovina práce je věnována spalování, vzniku popela a palivům, které jsou běžně užívány pro ...
 • Výkonové ztráty v optické části spoje pracujícího ve volném prostoru 

  Szajkó, Juraj
  Tato diplomová práce pojednává o charakteristikách laserových diod, difrakcí a o vlastnostech gausovského svazku. Je určen útlum vazby vysílací dioda - vysílací apertura v závislosti na velikostech apertury a na velikosti ...
 • Výpočet optického pole pro syntézu hologramů 

  Fedorko, Matúš
  Přimárním cílem této práce je počítačem generovaná holografie, konkrétněji urychlení počítaní syntetických hologramů prostředkami dnešních masivně paraleních grafických čipů. Práce začíná vysvělením základních holografických ...
 • Xrd Characterization Of Graphite For Electrochemical Power Sources 

  Klvač, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The article describes possibilities for research method of graphene atomic structure as electrochemical power source electrode. At first there is a computation of difractogram maximums and intensities. Next part compares ...