Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice 

  Kupčík, Roman
  Diplomová práce „Analýza nesrovnalostí MVE Ostravice“ se zabývá řešením sníženého výkonu malé vodní elektrárny u města Vratimov na řece Ostravici. Elektrárna je osazena přímoproudou Kaplanovou turbínou RA – 3,5 – 0 1000 o ...
 • Comprehensive Study Of Unsteady Pressure Pulsations Induced By The Spiral Vortex Structure In A Conical Diffuser 

  Štefan, David; Rudolf, Pavel; Hudec, Martin; Habán, Vladimír (Faculty of Technologies and Systems, 2015-09-09)
  The decelerated swirling flow often breaks down into helical structure which is unstable and causes unsteady velocity and pressure fields. The numerical and experimental investigation of this flow pattern is carried out ...
 • Čerpadlo s difuzorem s použitím stochastických lopatek (oběžné kolo i difuzor) 

  Dobšáková, Lenka
  Tato dizertační práce se zabývá studiem nerovnoměrné lopatkové mříže u odstředivých čerpadel. Vliv nerovnoměrné lopatkové mříže je zkoumána u oběžného i rozváděcího kola. Nerovnoměrné lopatkování kol čerpadla je v této ...
 • Denní osvětlení prostor světlovody 

  Machová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá osvětlením prostor pomocí světlovodů. Popisuje princip světlovodů, jejich technické vlastnosti a možnosti posuzování. Dalším bodem práce jsou metody posuzování osvětlenosti početními metodami ...
 • Experimentální ověření ejektoru a vytvoření matematického modelu. 

  Strmiska, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou ejektorů. V úvodu je tento stroj zařazen mezi hydraulické stroje. Je uveden princip a použití tohoto stroje. V další části jsou popsány dva rozdílné způsoby výpočtu a je navržen ...
 • Experimentální stanovení charakteristik proudění vzduchu z distribučních prvků 

  Ekl, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku distribuce vzduchu v budovách. Předmětem řešení je koncertní sál. Práce obsahuje tři různé technické návrhy a pohledy na řešení mikroklimatu sálu z hlediska distribuce vzduchu. ...
 • Hydraulický návrh difuzoru čerpadla pro dva provozní body. 

  Dobšáková, Lenka
  Čerpadlo je navrhováno pro optimální bod provozu, ve kterém nejčastěji pracuje. Pokud stroj pracuje v oblastech průtoků mimo návrhový bod, dojde ke snížení jeho účinnosti, příp. k pulzacím. Aby mohlo být čerpadlo používáno ...
 • Měření koncových elementů 

  Zachoval, Matouš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku distribuce vzduchu v obytných budo-vách. Její hlavní část se věnuje experimentálnímu zkoušení koncových elementů pomocí kouřové zkoušky. Dosažené výsledky jsou aplikovány na návrh ...
 • Návrh a realizace akustických úprav prostoru pro hudební produkci 

  Skvaril, Šimon
  Tato práce se zaměřuje na akustické vlastnosti prostoru určeného k hudební produkci a reprodukci. Věnuje se postupům, které se používají při zjišťování akustických parametrů místnosti včetně virtuální modelace a simulace ...
 • Návrh automatické tlakové čerpací stanice 

  Plachý, Jiří
  Cílem této práce je kompletní návrh automatické tlakové čerpací stanice pro bytový dům, obsahující odstředivé čerpadlo s elektromotorem, řídicí jednotku a příslušenství ve formě potrubního systému, ventilů a tlakových ...
 • Numerické modelování proudového pole s odtržením 

  Šamša, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování proudového pole s odtržením. V práci je probrán teoretický základ modelování turbulentního proudění spolu s uvedením rovnic turbulentních RANS modelů a popisu přístupů k ...
 • Optimalizovaný návrh sacího kanálu turbínového motoru 

  Kubo, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje návrhu podzvukového sacieho kanála k malému prúdovému motoru integrovaného do trupu obratného bezpilotného prostriedku. Je tu uvedených zopár typov používaných vstupných ústrojenstiev za ...
 • Parní protitlaková turbína s integrovanou převodovkou pro pohon kompresoru 

  Votoupal, Adam
  Tato práce se zabývá návrhem parní protitlakové turbíny s integrovanou převodovkou pro pohon kompresoru dle zadaných parametrů. První část práce tvoří literární rešerše, ve které je popsáno obecné rozdělení parních turbín, ...
 • Stanovení difuzního koeficientu 

  Mikeš, Petr
  Většina akustických měření a parametrů udávaných výrobci akustických prvků, jak pro dodatečné řešení prostorové akustiky, tak i pro řešení stavebních akustických úprav, se z větší části omezuje pouze na parametry související ...
 • Study of the Dissipation in Spiraling Vortical Structures 

  Štefan, David
  This work deals with study of swirling flows where the spiral vortical structure appears. The main relation is to flow seen in the draft tube cone of hydraulic turbines operated out of the design point (i.e. best efficiency ...
 • Výpočet savky turbiny na zadané parametry 

  Žák, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového tvaru sací trouby na lokalitu MVE Katovice, při dodržení zástavbových rozměrů. První část práce je věnována formulaci problému, popsání základní funkce sací trouby, její účinnosti ...
 • Vzduchotechnika sportovní haly 

  Švub, Oldřich
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou sportovní haly. Cílem práce bylo navrhnout dvě až tři vzduchotechnická zařízení pro danou sportovní halu. Úvodní teoretická část práce je věnována historii vzduchotechniky, ...
 • Vzduchotechnika tělocvičny se zázemím 

  Silbernágl, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vzduchotechnikou tělocvičny. Cílem práce bylo navrhnout dvě až tři vzduchotechnická zařízení pro danou sportovní halu. Úvodní část práce seznamuje s různými druhy staveb, které mají prostory vyšší ...