Now showing items 1-17 of 17

 • Adjustace difraktometru D8 - ADVANCE BRUKER AXS 

  Černý, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá adjustací difraktometru D8 Advance firmy Bruker AXS. Cílem práce je návrh a konstrukce přípravku, který bude aplikovatelný na stávající zařízení. Účelem navrhovaného zařízení je adjustace ...
 • Charakterizace vlastností elektrodových materiálů a elektrod pro elektrochemické zdroje proudu pomocí rentgenové difrakční spektroskopie 

  Klvač, Ondřej
  Práce popisuje možnosti zkoumání elektrod akumulátorů pomocí rentgenové difrakční spektroskopie. Zprvu je věnována pozornost výpočtu teoretického difraktogramu. Jsou rozebrány možnosti in-situ a ex-situ technik a sestavena ...
 • Difrakce a interference světla pro výuku laboratorních cvičení 

  Dvořák, Tomáš
  Účelem této bakalářské práce je navržení a sestrojení funkční laboratorní úlohy pro měření difrakce a interference světla, která bude vyučována v laboratořích fyzikálního praktika. Na základě zjištěných informací o optických ...
 • Difrakce na prostorových a/nebo hlubokých objektech 

  Hrabec, Aleš
  Práce je věnována teoretickému studiu průchodu záření difrakčním stínítkem, jehož rozměr ve směru šíření záření je nenulový, tedy průchod záření trojrozměrným otvorem. Bez újmy na obecnosti řešíme problém pouze pro případ ...
 • Fresnelova nekoherentní korelační holografie (FINCH) 

  Bouchal, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretické a experimentální aspekty Fresnelovské nekoherentní korelační holografie, která byla navržena teprve nedávno a v odborné literatuře se objevuje pod názvem FINCH. Její hlavní přednost ...
 • High Temperature Deformation Mechanisms 

  Heczko, Milan
  Dvě pokročilé vysoce legované austenitické oceli s Fe-Ni-Cr matricí byly studovány za podmínek nízkocyklové únavy jak za pokojové tak vysoké teploty. Široká škála experimentálních a charakterizačních nástrojů byla použita ...
 • Justážní kolimátor pro Fluorescenční holografický mikroskop 

  Rosová, Kateřina
  Pro správné fungován Fluorescenčnho holografického mikroskopu je nutné jeho vhodné seřzen, tedy proveden justáže všech optických komponent, které jsou v něm usazeny. Nejen u tohoto mikroskopu, ale také u Koherenc řzeného ...
 • Laserový vysílač s optickým vláknem 

  Hašek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá komunikací zajištěnou optickými prostředky, která se v současné době uplatňuje hlavně díky vysokým dosažitelným přenosovým rychlostem, spolehlivosti a odolnosti vůči rušení. Hlavní část je ...
 • Měření mechanické stability budov a stožárů využívaných pro FSO spoje 

  Kočvara, Pavel
  Diplomová práce se zabývá stanovením metody měření odklonu osy optického svazku od její ideální polohy, který je zapříčiněn silovým působením silného větru ovlivňujícím polohovou stabilitu budovy nebo podpěrné konstrukce ...
 • Návrh a testování přípravku pro post-mortem XRD měření elektrod li-ion baterií v inertní atmosféře 

  Klvač, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a výrobou testovacího přípravku pro post-mortem měření elektrod elektrochemických článků pomocí rentgenové difrakční spektroskopie. V teoretické části je popsán difraktograf Rigaku Miniflex 600, pro ...
 • Problémy hluku železniční dopravy 

  Winkler, Martin
  Analýza hluku železniční dopravy a posouzení účinnosti protihlukových bariér různého typu
 • Simulace Machova Zehnderova interferometru 

  Rozsypal, Filip
  Bakalářská práce řeší simulaci Machova-Zehnderova a Michelsonova interferometru. Simulace jsou realizovány pomocí simulačního programu VPIphotonics a matematického prostředí MatLab. V práci jsou popsány také optické a ...
 • Speciální difraktivní prvky - využití fraktálů 

  Kala, Miroslav
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití fraktálů v difraktivních optických prvcích. Jsou zde zkoumány vlastnosti difrakčních obrazců, které přísluší jak různým fraktálům, tak i některým jednodušším nefraktálním strukturám. ...
 • Syntetická holografie 

  Tvarog, Drahoslav
  Práce popisuje metodu tvorby počítačem generovaných hologramů. V první části práce se věnujeme zejména teoretickému základu nutnému pro tvorbu syntetických hologramů. V druhé části bakalářské práce se zabýváme praktickými ...
 • Velikost částic tuhých popelovin 

  Lochman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá možnými způsoby analýzy velikosti tuhých částic popelovin a jejich vlivem na prostředí. První polovina práce je věnována spalování, vzniku popela a palivům, které jsou běžně užívány pro ...
 • Výkonové ztráty v optické části spoje pracujícího ve volném prostoru 

  Szajkó, Juraj
  Tato diplomová práce pojednává o charakteristikách laserových diod, difrakcí a o vlastnostech gausovského svazku. Je určen útlum vazby vysílací dioda - vysílací apertura v závislosti na velikostech apertury a na velikosti ...
 • Výpočet optického pole pro syntézu hologramů 

  Fedorko, Matúš
  Přimárním cílem této práce je počítačem generovaná holografie, konkrétněji urychlení počítaní syntetických hologramů prostředkami dnešních masivně paraleních grafických čipů. Práce začíná vysvělením základních holografických ...