Now showing items 1-11 of 11

 • Dokumentace hradiště Kepkov 

  Březinová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickou dokumentací zaniklého středověkého hradiště Kepkov. Práce popisuje historii místa, význam geodetického zaměření, měřické, výpočetní, grafické práce, tvorbu kontrolních profilů a ...
 • Eliminace projevů vodní eroze a transportu splavenin 

  Pospíchalová, Lucie
  Cílem práce bylo na základě GIS analýzy s využitím DMT vyhodnotit erozní a odtokové poměry. Navrhnout opatření k eliminaci projevů vodní eroze a transportu splavenin. U navržených opatření vyhodnotit jejich účinnost. U ...
 • Identifikace drah soustředěného povrchového odtoku a jejich stabilizace 

  Hájek, Daniel
  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu identifikovat dráhy soustředěného povrchového odtoku v povodí řeky Svratky a vyhodnotit množství a typ pozemků jimi ohrožených.
 • Projektování liniových hydrotechnických staveb s využitím digitálního modelu terénu 

  Libosvár, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnost použití programu AutoCAD CIVIL 3D k vytvoření digitálního modelu terénu zájmové lokality. Poté následně k projektování liniových hydrotechnických staveb, které slouží jako protipovodňové ...
 • Sada webových nástrojů pro geolokalizační systém 

  Bečka, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření webové sady nástrojů, pomocí kterých lze zobrazovat výsledky a využívat funkčnosti geolokalizačního systému LOCATE. Výsledné informace lze zobrazit v podobě webové mapy a digitáního ...
 • Sběr dat pro tvorbu DMT 

  Ondráček, Daniel
  Tato práce se zabývá sběrem dat pro tvorbu digitálního modelu terénu. Zadané území bylo zaměřeno ve spolupráci se studentem Tomášem Kobližkem. Měřickou síť tvořily pomocné měřické body, které byly zaměřeny technologií GNSS. ...
 • Vliv uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry povodí 

  Hájek, Daniel
  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu a příslušných vrstev GIS podkladů provést vyhodnocení vlivu uspořádání krajiny na erozní a odtokové poměry daného území. Analýzy erozních a odtokových poměrů byly zpracovány ...
 • Vytvoření digitálního modelu povrchu s využitím mračna bodů 

  Niebauer, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření modelu části zemského povrchu, včetně staveb s využitím mračna bodů. První část práce se zabývá přípravou pro nálet bezpilotním prostředkem a budováním bodového pole na území ...
 • Využití Civil 3D při úpravách toku 

  Rajnoch, Dalibor
  Bakalářská práce se věnovala posouzení a úpravě toku Moravská Dyje v úseku mezi 263,69 km a 265,13 km. Úprava a posouzení bylo provedeno v programu Autocad CIVIL 3D a výpočtová část práce pomocí programu HEC-RAS. Zhodnotil ...
 • Zaměření území pro tvorbu digitálního modelu terénu v údolí Oslavy 

  Grečnár, Jiří
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku sběru dat pro vyhotovení digitálního modelu terénu a vytvoření tachymetrického plánu v údolí Oslavy. Práce pojednává o metodách mapování, zpracování a interpretace získaných ...
 • Zpřesnění digitálního modelu metodami laserového skenování 

  Tyagur, Nataliya
  Disertační práce pojednává o mobilním laserovém skenování a zpracování dat. Mobilní laserové skenování bylo realizováno v Moravském krasu v Suchém a Pustém žlebu v různém ročním období. Další skenování bylo provedeno ve ...