Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení. 

  Pokorná, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému zlepšovacích návrhů ve vybrané výrobní firmě. Cílem této práce bylo nastudování teoretických poznatků z odborné literatury, jejich srovnání s praktickými postupy a implementace ...
 • Bezpečnost pásové pily 

  Bezrodný, Roman
  V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...
 • Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů 

  Sovják, Richard
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování soupisu legislativních předpisů, nařízení a norem ovlivňující výrobní stroje. Obsahuje přehled nástrojů pro posuzování životního cyklu výrobků za pomocí metodik ecodesignu a shrnuje ...
 • Implementace obecného assembleru 

  Husár, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem obecného assembleru, který je součástí projektu Lissom. Naleznete zde popis architektur assemblerů, jejich obvyklých úkolů a zvláštní pozornost je pak věnována assembleru GNU as. ...
 • Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. 

  Matejková, Monika
  Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie ...
 • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

  Hriadeľ, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...
 • Návrh sociálního programu společnosti 

  Nosál, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku poskytování zaměstnaneckých výhod v prostředí konkrétního podniku. Cílem práce je, na základě získaných poznatků o teoriích motivací zaměstnanců a provedeného výzkumu identifikovat ...
 • Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vertikálního obráběcího centra MCFV 1260 

  Valc, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením bezpečnosti činností obsluhy u vertikálního obráběcího centra MCFV 1260. V první části práce je zaznamenán současný stav požadavků vyplývajících ze směrnic Evropského parlamentu a ...
 • Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u vodorovné vyvrtávačky WHN 13 CNC 

  Nohavica, Radek
  Diplomová práce pojednává o současném stavu požadavků na výrobky plynoucích ze směrnic Evropského parlamentu a Evropské rady. Cílem práce je systémový rozbor problematiky, návrh a zdůvodnění zvoleného postupu pro řešení ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví 

  Pavelková, Dagmar
  Bakalářská práce řeší problematiku směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti ABC, s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou ...
 • Zálohování a archivace dat v prostředí malé firmy 

  Svitana, Tomáš
  Obsahom mojej diplomovej práce je úvodná analýza aktuálneho stavu vo vybranej firme, za ktorou nasleduje základné teoretické pozadie problematiky. Podstatnou časťou je vypracovanie vlastného návrhu systému zálohovania a ...