Now showing items 1-20 of 20

 • Diskontní míra pro staovení tržní hodnoty podniku 

  Prodělal, František
  Práce je zaměřená na stanovení struktury kapitálu v jeho tržních hodnotách, stanovení nákladů na cizí kapitál a stanovení nákladů na vlastní kapitál především prostřednictvím metodiky CAPM. U metodiky CAPM se práce věnuje ...
 • Ekonomická efektivnost kogenerační jednotky 

  Balga, František
  Diplomová práce je zaměřena na analyzování ekonomické efektivnosti investičního projektu. Teoretická část této práce popisuje jednotlivé fáze investičního rozhodování, zahrnující definici druhů investic, investičních ...
 • Ekonomická efektivnost podnikatelského záměru 

  Večerková, Martina
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti developerského projektu, jehož předmětem je výstavba bytového komplexu. Teoretická část je věnována investicím, studii proveditelnosti, analýze peněžních toků a ...
 • Ekonomické vyhodnocení akvizičního projektu podniku 

  Nechvátal, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením akvizičního projektu podniku za pomocí metod diskontovaného cash flow, čisté současné hodnoty a diskontované doby návratnosti. Teoretická část práce obsahuje ucelený ...
 • Finanční analýza a ekonomické hodnocení investičního projektu 

  Špačková, Sandra
  Předmětem diplomové práce je finanční a ekonomická analýza investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na životní cyklus projektu, studii proveditelnosti, financování projektu a ekonomickou analýzu soukromých ...
 • Hodnoceni investičního záměru 

  Jelínek, Michal
  Diplomová práce se zabývá komplexním ekonomickým vyhodnocením investičního projektu týkajícího se nákupu obráběcího stroje. Na základě zpracované literární rešerše jsou tyto poznatky aplikovány na sledovaný investiční ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu 

  Nohava, Petr
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu, jehož předmětem je rekonstrukce přístavby u nemocnice. Teoretická část je věnována podnikatelskému záměru a jeho částem. Dále jsou zde ...
 • Hodnocení investičního záměru 

  Koštur, Petr
  Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou ...
 • Návrh projektu dalšího rozvoje společnosti MK Doprava 

  Kardoš, Pavel
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami rozvoja dopravnej spoločnosti MK Doprava. Za použitia strategickej analýzy zhodnocuje jeho aktuálnu pozíciu a navrhuje realizáciu investičného projektu, ktorého ekonomickú efektívnosť ...
 • Ocenění konkrétního podniku 

  Vedra, Ivo
  Maximalizace tržní hodnoty podniku by měla být jedním ze základních cílů každého podniku. V současnosti existuje několik metod, jak spočítat jeho hodnotu. Základní problematikou diplomové práce je na základě studia dostupné ...
 • Oceňování stavebního podniku 

  Palasová, Lenka
  Diplomová práce na téma ocenění stavebního podniku je zaměřena na vysvětlení pojmu hodnota a jejich různých podob a užití, na vymezení postupu ocenění podniku, kdy jsou rozebrány některé dílčí části, ale hlavní součástí ...
 • Pomocná metodika pro stanovení výše diskontní sazby u výnosového oceňování nemovitých věcí 

  Horalík, Jan (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Výnosové oceňování je jednou ze základních metod stanovení ceny nemovitostí. Do výpočtu vstupuje diskontní míra, která udává míru výnosnosti z dané nemovitosti. Zároveň by ale měla zohledňovat také výši rizika, které ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Bílková, Alice
  Předmětem diplomové práce je posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu. V teoretické části se zaměřuji na základní definice spojené s investičním rozhodováním, na investiční projekt a jeho životní cyklus ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Michalik, René
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické efektivnosti stavební investice. První polovina práce je teoretická, je zde rozebrána problematika posuzování efektivnosti a jednotlivé metody k tomu určené. V druhé, aplikační ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Valčíková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku PROSEC s.r.o. Výsledky dílčích analýz a odhad finanční hodnoty bude sloužit pro potřeby vrcholového managementu společnosti. Společnost již několik let úspěšně funguje ...
 • VÍCEKRITERIÁLNÍ OPTIMALIZACE VE VÝNOSOVÉM OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 

  Horalík, Jan
  Výnosové oceňování za účelem stanovení ceny obvyklé představuje jednu ze základních metod stanovení ceny nemovitých věcí. Jedná se o čistě ekonomický pohled, který vyjadřuje užitek, jenž je nemovitá věc schopna investorovi ...
 • Zhodnocení budovy investicí do inteligentního domovního systému 

  Menšík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou investic do inteligentních domovních systémů. V teoretické části práce popisuje definice pojmů z ekonomické oblasti, oblasti inteligentních systémů a oceňování nemovitostí. V praktické ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investice ve společnosti Gaflex, s. r. o. 

  Ludvíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením investičního záměru na nákup strojních nůžek, konkrétně firmy GAFLEX, s. r. o., jejímž hlavním oborem je výroba komínů a poskytování kominických služeb. Práce je rozdělená do tří částí, ...
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru podniku 

  Veselý, Jakub
  Cílem diplomové práce je zhodnocení investičního projektu podniku, pomocí dynamických metod hodnocení investic. Jedná se o čistou současnou hodnotu, diskontovanou dobu návratnosti, index rentability a vnitřní výnosové procento.
 • Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikové investice 

  Figala, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické efektivnosti dvou konkrétních návrhů k investici na základě příslušných metod vhodných k hodnocení efektivnosti investic. První část práce obsahuje teoretický základ ...