Now showing items 1-20 of 37

 • Cena stavebního podniku a jeho pozice na trhu 

  Solodilova, Liudmyla
  Předmětem této diplomové práce je provedení ocenění podniku TOPGEO BRNO, spol. s r.o. výnosovými metodami oceňování – metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) a také majetkovou ...
 • Ekonomické vyhodnocení akvizičního projektu podniku 

  Nechvátal, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením akvizičního projektu podniku za pomocí metod diskontovaného cash flow, čisté současné hodnoty a diskontované doby návratnosti. Teoretická část práce obsahuje ucelený ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Leitner, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je ocenění výrobního podniku XY, s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. V první části této práce je zpracována strategická analýza, finanční analýza a SWOT analýza. V závěru práce jsou ...
 • Ocenění podniku 

  Kudličková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybrané společnosti. Hlavním nástrojem, kterým bylo docíleno ocenění podniku, jsou výnosové metody ocenění. V první části diplomové práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k ...
 • Ocenění podniku ABC a.s. 

  Božková, Klára
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybraného podniku pomocí výnosové metody ocenění. V první časti diplomové práce je problematika ocenění vymezena teoreticky a tyto poznatky jsou poté použity v analytické a praktické části ...
 • Ocenění podniku Amaprint Kerndl s.r.o. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce se zabývá oceněním zvoleného podniku. Ocenění bylo provedeno na základě výnosových metod ocenění. První část práce se zabývá teoretickými východisky práce, na jejichž základě mohla být zpracována část ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Bouchalíková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá oceněním podniku ZELTR Agro a. s. V první části práce jsou definována teoretická východiska potřebná pro ocenění podniku. Praktická část práce obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a ...
 • Ocenění podniku výnosovými metodami 

  Musil, Vladimír
  Předmětem předložené diplomové práce je návrh ocenění podniku AGRAS Bohdalov, a.s. na základě výnosových metod. Teoretická část práce se zabývá definicí podniku, kategorií hodnot a důvody k ocenění, včetně popisu jednotlivých ...
 • Oceňování podniku 

  Pospíšilová, Jana
  Předmětem diplomové práce je tržní oceňování podniku. Teoretická část obsahuje poznatky z odborné literatury a přístupy pro oceňování podniku. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě výnosové ...
 • Oceňování podniku 

  Kuběnová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti metodou diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části práce jsou charakterizovány základní pojmy, principy a metody týkající se oceňování ...
 • Optimalizace zdrojů financování investičního projektu 

  Adámek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je v první části shromáždit teoretické a metodické poznatky o zdrojích financování investičního majetku a ve druhé, praktické části je pak využít pro sestavení modelů tří druhů financování. ...
 • Problematika ohodnocení vybraného podniku 

  Peloušek, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice ohodnocování podniku a implementaci teoretických poznatků získaných pomocí různých metod do specifických podmínek akciové společnosti CS Expres, která se zabývá přepravou kusových ...
 • Problematika řízení peněžních toků ve stavebním podniku 

  Žilinský, Lukáš
  Bakalářská práce „Problematika řízení peněžních toků ve stavebním podniku“, je zaměřena na objasnění a vysvětlení základních pojmů souvisejících s finančním řízením stavebního podniku. Popisuje metody a možnosti využití ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Hálová, Kristína
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Pekárna XYZ s.r.o. za použití výnosové metody. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska práce. V druhé části je nejprve ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Koplíková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku G-mont s.r.o. s využitím výnosových metod oceňování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku a její kategorie, ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Partlová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Samohýl group, a. s. k datu 01. 07. 2017. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy oceňování, jako podnik, hodnota podniku, strategická a finanční analýza a ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dorčincová, Šárka
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. k 31. 12. 2015 pomocí výnosové metody. V první části práce je představen základní teoretický rámec, týkající se oceňování ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Synková, Tereza
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku s názvem Kovo HB, s.r.o. Nejprve je vypracována strategická a finanční analýza, jejichž závěry jsou shrnuty do SWOT analýzy. Následuje sestavení finančního plánu ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dundálková, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti J.P.N. Cars s.r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2015. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kučírek, David
  Tato diplomová práce si bere za cíl stanovení hodnoty podniku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod s využitím vhodných metod. Nejprve jsou provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. Finanční plán ...