Now showing items 1-20 of 25

 • Ekonomické vyhodnocení akvizičního projektu podniku 

  Nechvátal, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením akvizičního projektu podniku za pomocí metod diskontovaného cash flow, čisté současné hodnoty a diskontované doby návratnosti. Teoretická část práce obsahuje ucelený ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Karas, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku Mont Karviná a.s. a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce obsahuje strategickou, finanční a SWOT analýzu podniku. Dále jsou aplikovány konkrétní oceňovací ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Leitner, Dominik
  Předmětem této diplomové práce je ocenění výrobního podniku XY, s.r.o. s použitím výnosových metod ocenění. V první části této práce je zpracována strategická analýza, finanční analýza a SWOT analýza. V závěru práce jsou ...
 • Návrh tržního ocenění podniku 

  Brdička, Karel
  Diplomová práce se zabývá problematikou oceňování podniku. Obsahuje shrnutí hlavních teoretických východisek oceňování a popis nejvýznamnějších moderních metod a postupů stanovení tržní, likvidační a účetní hodnoty podniku. ...
 • Ocenění podniku ABC a.s. 

  Božková, Klára
  Diplomová práce se zabývá oceněním vybraného podniku pomocí výnosové metody ocenění. V první časti diplomové práce je problematika ocenění vymezena teoreticky a tyto poznatky jsou poté použity v analytické a praktické části ...
 • Ocenění podniku Amaprint Kerndl s.r.o. 

  Mašová, Milada
  Diplomová práce se zabývá oceněním zvoleného podniku. Ocenění bylo provedeno na základě výnosových metod ocenění. První část práce se zabývá teoretickými východisky práce, na jejichž základě mohla být zpracována část ...
 • Ocenění podniku s promítnutím rizika do diskontní sazby 

  Bouchalíková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá oceněním podniku ZELTR Agro a. s. V první části práce jsou definována teoretická východiska potřebná pro ocenění podniku. Praktická část práce obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu a ...
 • Ocenění podniku výnosovými metodami 

  Musil, Vladimír
  Předmětem předložené diplomové práce je návrh ocenění podniku AGRAS Bohdalov, a.s. na základě výnosových metod. Teoretická část práce se zabývá definicí podniku, kategorií hodnot a důvody k ocenění, včetně popisu jednotlivých ...
 • Oceňování podniku 

  Pospíšilová, Jana
  Předmětem diplomové práce je tržní oceňování podniku. Teoretická část obsahuje poznatky z odborné literatury a přístupy pro oceňování podniku. Praktická část se zabývá samotným oceněním společnosti na základě výnosové ...
 • Oceňování podniku 

  Kuběnová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá oceněním společnosti metodou diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části práce jsou charakterizovány základní pojmy, principy a metody týkající se oceňování ...
 • Problematika ohodnocení vybraného podniku 

  Peloušek, Jiří
  Diplomová práce se věnuje problematice ohodnocování podniku a implementaci teoretických poznatků získaných pomocí různých metod do specifických podmínek akciové společnosti CS Expres, která se zabývá přepravou kusových ...
 • Problematika řízení peněžních toků ve stavebním podniku 

  Žilinský, Lukáš
  Bakalářská práce „Problematika řízení peněžních toků ve stavebním podniku“, je zaměřena na objasnění a vysvětlení základních pojmů souvisejících s finančním řízením stavebního podniku. Popisuje metody a možnosti využití ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dorčincová, Šárka
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti Choceňská mlékárna, s. r. o. k 31. 12. 2015 pomocí výnosové metody. V první části práce je představen základní teoretický rámec, týkající se oceňování ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Smrčková, Marika
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku pomocí výnosových metod ocenění. Teoretická část práce obsahuje základní teoretický rámec, tykající se oceňování podniku. Dále je provedena strategická a finanční ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Věžníková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosové metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. Praktická část vychází z části teoretické, kde jsou popsána teoretická ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Dundálková, Michaela
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti J.P.N. Cars s.r.o. výnosovými metodami k 31. 12. 2015. Ocenění je stanoveno na základě metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kučírek, David
  Tato diplomová práce si bere za cíl stanovení hodnoty podniku Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod s využitím vhodných metod. Nejprve jsou provedena strategická analýza, poté finanční analýza společnosti. Finanční plán ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Kvíčala, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na ocenění podniku ZZN Pomoraví, a.s.. Teoretická část práce obsahuje základní přístupy k oceňování podniku a popisuje jednotlivé metody používané při stanovení hodnoty podniku. Praktická ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Homolková, Kristýna
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty podniku Dieffenbacher CZ hydraulické lisy, s. r. o. pomocí výnosových metod k 31.12.2017. Práce je rozdělena na teoretickou, praktickou část a vlastní návrh řešení. V ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Vůjtová, Alice
  Cílem této diplomové práce je stanovit odhad hodnoty podniku XY, s.r.o., který se za-bývá přesnou kovovýrobou. Práce je určena pro potřeby managementu podniku pro fi-nanční rozhodování, s cílem stanovení odhadu hodnoty pro ...