Now showing items 1-20 of 39

 • Anorganická nanovlákna v žárobetonech 

  Zogata, Stanislav
  Tato práce se zabývá využitím anorganických nanovláken v žárobetonech. V diplomové práci jsou popsány některé výsledky doposud provedených výzkumů na nanovláknech. Dále pak popis nanovláken, výroba a jejich distribuce. ...
 • Aplikace pro výpočet přenosových parametrů optických sítí 

  Lakomý, Tomáš
  Teoretická část této práce řeší přenosové parametry optických sítí a jejich vlastnosti. Práce zahrnuje hlavně optická vlákna a jejich dělení, disperzi a taky způsoby, jak se optická vlákna dají spojovat. Praktickou částí ...
 • Carbon Nanotubes in Cementitious Composites: Dispersion, Implementation, and Influence on Mechanical Characteristics 

  Jarolím, Tomáš; Labaj, Martin; Hela, Rudolf; Michnová, Kamila (Hindawi, 2016-06-14)
  In article were descibed possibilities of CNT's dipersion. Implementation CNT to the cements matrix and it's influence to the mechanical properties
 • Dispersion Characteristics of PM10 Particles Identified by Numerical Simulation in the Vicinity of Roads Passing through Various Types of Urban Areas 

  Pospíšil, Jiří; Huzlík, Jiří; Ličbinský, Roman; Špiláček, Michal (MDPI, 2020-04-30)
  The dispersion of particulate matter emitted by road transport to the vicinity of roads is predominantly influenced by the character of the air velocity field. The air flow depends on factors such as the speed and direction ...
 • Efekt submikrometrických rysů na reologii polymerních nanokompozitů 

  Lepcio, Petr
  Polymerní nanokompozity (PNCs) mají slibnou budoucnost jako lehké funkční materiály zpracovatelné aditivními výrobními technologiemi. Jejich rychlému rozšíření však brání silná závislost jejich užitných vlastností na ...
 • The Influence of the Type of Electrodes on the Biological Impedance Measurement 

  Prokopyeva, Elena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Electric impedance during meat storage can be affected by various processes: microbial growth, changing of ions mobility, structural changes, etc. Impedance of biological tissues is frequency dependent. The aim of current ...
 • Limitující faktory optického vlákna na přenosovou kapacitu optických tras 

  Rouča, Tomáš
  Bakalářská práce blíže specifikuje působení útlumu a disperze optických vláken v souvislosti s ovlivněním šířky pásma přenášeného signálu a kapacity přenesených dat. Dále se zabývá vlivy působícími na optický signál při ...
 • Lineární a nelineární jevy v optických přístupových sítích. 

  Valášek, Martin
  Cieľom práce je vysvetlenie problematiky lineárnych a nelineárnych javov v optických prístupových sieťach. V prvej časti je rozoberaný popis optického vlákna, popis optického prostredia a hlavná časť je teoretický a ...
 • Matematická analýza a simulace přenosových parametrů optických vláken 

  Smrž, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou přenosových parametrů optických vláken, jejich vlastnostmi a způsobu výpočtu. V práci jsou uvedeny jednotlivé typy druhů optických vláken a jejich standardy. Je zde i popis ...
 • Metodika měření optické páteřní sítě 

  Chleboun, Jan
  Díky rozvoji v oblasti telekomunikací a informatiky existují metody jak rozšířit přenosový kanál optického přenosového média. Multiplex je sdružování více signálů do jedné přenosové cesty a vlnový multiplex je po stránce ...
 • Metodologie auditu optických sítí 

  Štěpán, Petr
  Tato práce se zabývá shrnutím auditu optických systémů v rámci všech vrstev referenčního modelu ISO/OSI. Úvod práce se zaměřuje na zkoumání problematiky managementu řízení sítí, popisu modelu ISO/OSI a vysvětlení termínů ...
 • Měření a analýza tuhosti podložek pod patu kolejnice 

  Šardická, Klára
  Podložky pod patu kolejnice jsou součásti podkladnicového i bezpodkladnicového uzlu upevnění. Jedná se o pružný prvek, který slouží především ke snížení negativních účinků dynamického namáhání, redukci hluku a vibrací. ...
 • Měření na optickém vlákně 

  Procházka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřícími metodami na optickém vlákně. Jsou zde rozebrány metody pro měření útlumu, chromatické disperze a polarizační vidové disperze. Dále se zaobírá metodami pro měření útlumu pasivních ...
 • Měření spektrální charakteristiky jednovláknového optického přenosu 

  Balon, Radek
  Hlavní cílem této bakalářské práce bylo ukázat problematiku optických sítí a jejich měření při provozu na síti. Celá práce byla rozdělena do několika částí. První část se zabývala optickými kabely. Vlastnosti optických ...
 • Model optické sítě pro vysokorychlostní datové přenosy 

  Filip, Tomáš
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh vysokorychlostní optické sítě. V první části se zabývá teoretickými poznatky z oblasti optických přenosů, zejména principem vlnového multiplexu. Obecně se dá říci, že je tato ...
 • Modelování vln na hladině 

  Zgabaj, Martin
  Táto práca uvádza odvodenie základných vlastnotí vĺn na hladine, medzi ktoré patrí disperzná relácia, tvar vlny, fázová a grupová rýchlosť a pohyb elementu vody. Zaoberá sa ako vlnami na hlbokej vode, tak aj vlnami na ...
 • Návrh a realizace programu pro měřicí přístroj EXFO FTB-5700 

  Stříteský, Radek
  Hlavním cílem mé bakalářské práce je realizace programu pro automatizované měření disperze optických sítí. Práce v první části stručně vysvětluje optická vlákna, disperze a typy jejího měření. Je zde popsaná chromatická ...
 • Návrh optického vláknového senzoru pro detekci vibrací 

  Janoušek, Adam
  {Diplomová práce se zabývá detailním rozborem problematiky optických vláknových senzorů. Konkrétně jsou zde rozebrány optické vlákna, různé druhy senzorů a realizace optického vláknového senzoru a senzorického systému, ...
 • Numerická řešení problematiky EMC malých letadel 

  Šeděnka, Vladimír
  Disertace popisuje současné problémy v certifikaci malých letadel, které by se měly v budoucnu řešit numerickým modelováním. Tento postup má zefektivnit návrh a zlevnit certifikaci letadel. Práce je úzce spjata s projektem ...
 • Optický vláknový přenosový systém 

  Horský, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje zpracování programu pro simulaci disperze v optické přenosové trase. Práce seznamuje s parametry přenosu optickým vláknem, jako útlum, rozptyl, disperze a šířka pásma. Podrobněji je rozepsána ...