Now showing items 1-5 of 5

 • Borcení časové osy v oblasti biosignálů 

  Kubát, Milan
  Práce je věnována metodě borcení časové osy v oblasti biosignálů, zejména pak jejímu využití pro signály EKG. V úvodu jsou shrnuty teoretické poznatky o elektrokardiografii, následuje rozbor metody DTW společně se stanovením ...
 • Grafická reprezentace grafů 

  Matula, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá zobrazovacími algoritmy grafů známých z matematické teorie. Tyto algoritmy řeší problematiku vhodného rozmístění uzlů grafu tak, aby byl výsledný graf co nejvíce přehledný a čitelný člověkem. ...
 • Obrazová analýza mitotických chromosomů 

  Hávová, Mariana
  Změny v počtu a ve struktuře chromozomů jsou příčinou řady vážných onemocnění. K odhalení chromozomálních změn slouží cytogenetická vyšetření, která nejčastěji vedou k sestavení karyotypu. Pro účely cytogenetických analýz ...
 • Porovnávání mitochondriální DNA pro identifikaci druhů 

  Labounek, René
  Práce se zabývá metodou rozeznávání živočišných druhů na základě analýzy úseku mitochondriální DNA. K této analýze a zařazení se využívá úsek genu CO1 v literaturách nazýván jako čárový kód života. V úvodu práce je rozebrána ...
 • Statistické vyhodnocení fylogeneze biologických sekvencí 

  Vadják, Šimon
  Diplomová práce poskytuje ucelený přehled resamplingových metod pro testování správnosti topologie fylogenetických stromů odhadujících průběh fylogeneze na základě podobnosti biologických sekvencí. Důraz byl kladen také ...